Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013: Επενδύοντας στην ανάπτυξη και την απασχόληση

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2012 – Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013, που υποβάλλεται σήμερα από την Επιτροπή, αντικατοπτρίζει τις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες ανάπτυξη και απασχόληση στην ΕΕ μπορούν να επιτευχθούν μόνον συνδυάζοντας τη δημοσιονομική εξυγίανση με επενδύσεις στη μελλοντική ανάπτυξη.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμπληρώνει τις εθνικές προσπάθειες στο θέμα αυτό μέσω της συγκέντρωσης των επενδύσεων στους τομείς προτεραιότητας που καθορίζονται στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020», λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις πιέσεις που ασκούνται στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Το σχέδιο προϋπολογισμού του 2013 παγώνει τις μελλοντικές δαπάνες: η αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων (δηλαδή των μελλοντικών πληρωμών) είναι στο επίπεδο του πληθωρισμού (2%). Επίσης, παγώνει τον διοικητικό προϋπολογισμό της Επιτροπής σε επίπεδο σαφώς χαμηλότερο από τον πληθωρισμό, με ταυτόχρονη μείωση του προσωπικού κατά 1%, ως πρώτο βήμα προς τον στόχο της μείωσης του προσωπικού κατά 5% εντός μιας πενταετίας.

Παράλληλα, προτείνει αύξηση του ύψους των πληρωμών κατά 6,8%. Αυτό συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της για το τρέχον και τα προηγούμενα έτη έναντι των κρατών μελών και άλλων αποδεκτών.

62,5 δισεκατ. ευρώ σε πληρωμές διατίθενται για ανάπτυξη που ευνοεί την απασχόληση στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε όσον αφορά τα προγράμματα-πλαίσια έρευνας (9,0 δισεκατ. ευρώ, αύξηση 28,1% έναντι του 2012), το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (546,4 εκατ. ευρώ, αύξηση 47,8 %), τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής (49 δισεκατ. ευρώ, αύξηση 11,7 %) και τη δια βίου μάθηση (1,2 δισεκατ. ευρώ, αύξηση 15,8 %).

«Συμφωνούμε πλήρως με προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ζητούν καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ ώστε να βγει η Ευρώπη από την κρίση», δήλωσε ο Επίτροπος προϋπολογισμού και δημοσιονομικού προγραμματισμού Janusz Lewandowski. «Υπό τις παρούσες συνθήκες, οι εθνικοί προϋπολογισμοί και ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι περισσότερο από ποτέ δύο συμπληρωματικές όψεις του ίδιου νομίσματος: καθώς τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν οδυνηρές μεν αλλά αναγκαίες περικοπές, ο προϋπολογισμός της ΕΕ επικεντρώνεται στις επενδύσεις και, επομένως, λειτουργεί ως δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η ανάπτυξη δεν θα αποκατασταθεί μόνον με περικοπές. Η Ευρώπη οφείλει να προβεί σε συνετές επενδύσεις ήδη από σήμερα ώστε να εξασφαλίσει το μέλλον της. Αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει ο προϋπολογισμός της ΕΕ, αυτό ακριβώς αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού που υποβάλαμε για το 2013.»

Εξοικονόμηση και αποτελεσματικότητα δαπανών

Ναι μεν οι περικοπές από μόνες τους δεν θα μας βγάλουν από την κρίση και απαιτούνται επενδύσεις, αλλά το αντίστροφο είναι επίσης αληθές. Για τον λόγο αυτόν, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 δίνει μεγάλη έμφαση στην εξοικονόμηση και στην αποτελεσματικότητα των δαπανών.

Οι πληρωμές είναι αποτέλεσμα υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά το παρελθόν και, ως εκ τούτου, για να μην αντιμετωπίσουν οι μελλοντικοί προϋπολογισμοί της ΕΕ μεγάλες αυξήσεις στις πληρωμές, η Επιτροπή προτείνει μικρή αύξηση (2%) στις αναλήψεις υποχρεώσεων περιοριζόμενη στο σημερινό ποσοστό πληθωρισμού. Επιπλέον, οι προγραμματισμένες αυξήσεις θα αφορούν αποκλειστικά την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Πέραν αυτού, τα κονδύλια του προϋπολογισμού για προγράμματα που δεν παρουσιάζουν απτά αποτελέσματα έχουν περικοπεί, ενώ ασκήθηκε πίεση σε όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ να επιδιώξουν κάθε δυνατή εξοικονόμηση δαπανών. Οι περισσότεροι από τους οργανισμούς της ΕΕ θα έχουν πραγματικές περικοπές στον ετήσιο προϋπολογισμό τους.

Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ αισθάνεται καθημερινά τα οδυνηρά αποτελέσματα κρίσης, καθώς εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις αναγκάζονται να προβούν σε περικοπές, εξηγεί ο Janusz Lewandowski. Ως εκ τούτου, μια συμπεριφορά τύπου «όλα βαίνουν καλώς» από πλευράς θεσμικών οργάνων της ΕΕ απλούστατα δεν μπορεί να γίνει δεκτή, ανεξαρτήτως του εάν τους έχουν ανατεθεί νέες αρμοδιότητες με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας ! Με το ίδιο σκεπτικό, είναι λογικό να μεταφερθούν πόροι από προγράμματα που δεν είναι αποδοτικά σε τομείς προτεραιότητας όπως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι νέοι και η απασχόληση.

Συνολικά ποσά

Συνολικά, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 ανέρχεται σε 150,9 δισεκατ. ευρώ όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων, δηλαδή αύξηση κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ποσοστό που ανταποκρίνεται στο σημερινό ποσοστό πληθωρισμού. Οι πληρωμές αντιπροσωπεύουν 137,9 δισεκατ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 6,8%. Αποτελούν το λογικό επακόλουθο των αναλήψεων υποχρεώσεων του παρελθόντος.

Είναι θεμιτό να αναρωτιέται κανείς γιατί ζητούμε αύξηση κατά 6,8% στις πληρωμές σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς, αναφέρει ο Επίτροπος Janusz Lewandowski. Δύο είναι οι λόγοι: Πρώτον, το 2013 είναι το τελευταίο έτος της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου και κατά το τελευταίο έτος κάθε δημοσιονομικής περιόδου εμφανίζεται πάντοτε κατακόρυφη αύξηση των πληρωμών, καθώς έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ σε όλη την Ευρώπη πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους: έχουν κατασκευαστεί γέφυρες, σιδηρόδρομοι, αυτοκινητόδρομοι για το γενικότερο καλό όλων, και τώρα πρέπει να πληρωθούν οι σχετικοί λογαριασμοί. Δεύτερον, τα τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν προϋπολογισμούς της ΕΕ που ήταν σαφώς κατώτεροι από τις δικές μας εκτιμήσεις των αναγκών για πληρωμές. Αυτό δημιούργησε μια κατάσταση «χιονοστιβάδας» μη εξοφληθέντων λογαριασμών, δεδομένου ότι κάθε χρόνο ορισμένες από τις νομικές δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει δεν μπορούσαν να καλυφθούν λόγω έλλειψης κονδυλίων. Όταν έρχεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ή του νερού, πρέπει να τον πληρώσεις ακόμη και αν προσπαθείς να κάνεις οικονομία…

Σημείωση: Τα αριθμητικά στοιχεία του σχεδίου προϋπολογισμού δεν λαμβάνουν υπόψη το κόστος της ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ τον Ιούλιο του 2013 (πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ).

Επόμενα βήματα

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ εγκρίνεται από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρώτα θα κάνει γνωστή τη θέση του σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού τον Ιούλιο του 2012 το Συμβούλιο και στη συνέχεια το Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ τους, θα κινηθεί διαδικασία συνδιαλλαγής η οποία διαρκεί 21 ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αρχική σελίδα του Janusz Lewandowski, Επιτρόπου αρμόδιου για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Αρχική σελίδα της ΓΔ Δημοσιονομικού Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Monika Sikorska (+32 2 295 23 92)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Προϋπολογισμός 2012(1)

Σχέδιο προϋπολογισμού 2013

Διαφορά

Διαφορά

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

1. Διατηρήσιμη ανάπτυξη

68 155,6

55 336,7

70 531,0

62 527,8

3,5%

13,0%

2 375,4

7 191,1

— Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

15 403,0

11 501,0

16 032,0

13 552,8

4,1%

17,8%

629,0

2 051,8

— Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση

52 752,6

43 835,7

54 498,9

48 975

3,3%

11,7%

1 746,4

5 139,3

2. Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων

59 975,8

57 034,2

60 307,5

57 964,9

0,6%

1,6%

331,7

930,7

3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη (2)

2 083,3

1 502,3

2 081,6

1 574,6

-0,1%

4,8%

-1,7

72,3

— Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

1 367,8

835,6

1 392,2

928,3

1,8%

11,1%

24,4

92,8

— Ιθαγένεια (3)

715,5

666,8

689,4

646,3

-3,6%

-3,1%

-26,1

-20,5

4. Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων

9 405,9

6 955,1

9 467,2

7 311,6

0,7%

5,1%

61,2

356,5

5. Διοίκηση

8 279,6

8 277,7

8 544,4

8 545,5

3,2%

3,2%

264,8

267,8

Σύνολο

147 900,2

129 106,1

150 931,7

137 924,4

2,0%

6,8%

3 031,5

8 818,3

Πιστώσεις ως% του ΑΕΕ

1,14 %

0,99 %

1,13%

1,03 %

(1) Ο προϋπολογισμός του 2012 περιλαμβάνει τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1 και τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών 2 έως 3.

(2) Εάν το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ εξαιρεθεί στην παρούσα σύγκριση για τον τομέα 3, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 0,8% και 6,1%, αντίστοιχα.

(3) Εάν το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ εξαιρεθεί στην παρούσα σύγκριση για τον τομέα 3β, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών μειώνονται κατά 1,2 % και 0,4 %, αντίστοιχα.

Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 – ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Side Bar