Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Budgetforslaget for 2013: Investeringer i vækst og beskæftigelse

Bruxelles, den 25. april 2012 – EU's budgetforslag for 2013, som Kommissionen fremlægger i dag, afspejler Det Europæiske Råds erklæring om, at der kun kommer gang i væksten og beskæftigelsen i EU, hvis man kombinerer finanspolitisk konsolidering og investeringer i fremtidig vækst.

EU's budget udgør et nyttigt supplement til medlemsstaternes indsats på dette område, idet det koncentrerer investeringerne om de prioriterede områder, som er fastsat i EU's vækststrategi Europa 2020, samtidig med at det tager hensyn til den vanskelige økonomiske situation og presset på medlemsstaternes budgetter. I budgetforslaget for 2013 fastfryses de fremtidige udgifter: Stigningen i forpligtelserne (dvs. de fremtidige betalinger) svarer til inflationen (2 %). Desuden fastfryses Kommissionens administrationsbudget på et niveau, som ligger betydeligt under inflationen, mens Kommissionens personale reduceres med 1 %, det første skridt hen imod målet om en reduktion af personalet med 5 % over fem år.

Samtidig foreslås det, at betalingerne forhøjes med 6,8 %. Dette medvirker direkte til at skabe vækst og beskæftigelse i Europa. EU's budget skal gøre det muligt at opfylde de kontraktlige forpligtelser, som EU har indgået over for medlemsstaterne og andre modtagere for det aktuelle og de foregående år.

Der er afsat 62,5 mia. EUR i betalingsbevillinger til jobskabende vækst i Europa. Der gøres en særlig indsats til fordel for rammeprogrammerne for forskning (9,0 mia. EUR, en forhøjelse på 28,1 % i forhold til 2012), programmet for konkurrenceevne og innovation (546,4 mio. EUR, en forhøjelse på 47,8 %), strukturfondene og Samhørighedsfonden (49 mia. EUR, en forhøjelse på 11,7 %) og livslang læring (1,2 mia. EUR, en forhøjelse på 15,8 %).

"Vi er helt enige i de tidligere konklusioner fra Det Europæiske Råd om, at EU's midler skal bruges bedre for at hjælpe Europa ud af krisen", siger kommissær Janusz Lewandowski, der har ansvaret for budget og finansiel programmering. "I den nuværende situation er medlemsstaternes budgetter og EU's budget ikke blot to komplementære sider af samme mønt. Nu, hvor medlemsstaterne står over for smertefulde, men nødvendige nedskæringer, fokuserer EU's budget på investeringer og fungerer dermed som en antikrisepakke. Vi kan ikke genskabe væksten med nedskæringer alene; Europa er nødt til at foretage kloge investeringer i sin egen fremtid fra og med i dag. Det er det, der er formålet med EU's budget, og det er det, vores budgetforslag for 2013 drejer sig om."

Besparelser og omkostningseffektivitet

Vi kan ikke komme ud af krisen med nedskæringer alene og har brug for investeringer, men det modsatte gælder også. I budgetforslaget for 2013 lægges der derfor stor vægt på besparelser og omkostningseffektivitet.

Betalingerne er en følge af tidligere forpligtelser, og for at undgå, at det bliver nødvendigt med store forhøjelser af betalingsbevillingerne på EU's fremtidige budgetter, foreslår Kommissionen derfor en beskeden stigning (2 %) i forpligtelsesbevillingerne, der er begrænset til den nuværende inflationstakt. Desuden vil de planlagte forhøjelser udelukkende fokusere på vækst og beskæftigelse.

Derudover er budgetposterne for de programmer, som ikke har givet tilstrækkelige resultater, blevet reduceret, og de enkelte EU-institutioner og –organer er blevet opfordret til at finde så mange besparelser som muligt. For de fleste EU-organers vedkommende vil der rent faktisk ske en reduktion af deres årlige budget.

"Langt de fleste mennesker i EU mærker de negative følger af krisen i deres hverdag, fordi de nationale, regionale og lokale myndigheder er nødt til at foretage nedskæringer", forklarer Janusz Lewandowski. "På trods af de nye ansvarsområder, som Lissabontraktaten har pålagt EU-institutionerne, ville det derfor være helt uacceptabelt, hvis EU-institutionerne ikke også tilpassede sig. Tilsvarende er det rimeligt at overføre midler fra de programmer, som ikke giver de forventede resultater, til de prioriterede områder, såsom små og mellemstore virksomheder, ungdom og beskæftigelse."

Samlede tal

Alt i alt beløber budgetforslaget for 2013 sig til 150,9 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger, en stigning på 2 % i forhold til sidste år, hvilket svarer til den nuværende inflationstakt. Betalingsbevillingerne udgør 137.9 mia. EUR, hvilket er en stigning på 6,8 %. De er en logisk følge af tidligere forpligtelser.

"Borgerne kan med rette undre sig over, at vi beder om en stigning i betalingsbevillingerne på 6,8 % i disse krisetider", siger Janusz Lewandowski. "Det er der to grunde til. For det første er 2013 det sidste år i den nuværende finansielle periode, og i det sidste år i hver finansiel periode sker der altid en stor stigning i betalingerne, fordi de projekter, som EU finansierer over hele Europa, skal afsluttes: Der er blevet bygget broer, jernbaner og motorveje til gavn for alle, og nu er vi nødt til at betale regningerne for dem. For det andet har medlemsstaterne i Rådet og Det Europæiske Råd i de seneste år vedtaget EU-budgetter, som har ligget betydeligt under vores anslåede behov for betalinger. Det har medført en "sneboldeffekt" med ubetalte regninger, da vi hvert år ikke har kunnet indfri alle vores juridiske forpligtelser, fordi der har manglet penge. Når man modtager sin el- eller vandregning, er man nødt til at betale den, selv om man forsøger at spare…".

NB: Omkostningerne ved Kroatiens optagelse i EU i juli 2013 (adgang til EU-midler) er ikke medregnet i tallene i budgetforslaget.

Hvad nu?

EU's budget vedtages af Rådet og Europa-Parlamentet.

Først fremlægger Rådet sin holdning til budgetforslaget i juli 2012, hvorefter Europa-Parlamentet fremlægger sin holdning. Hvis de er uenige, indledes der en forligsprocedure, som varer 21 dage.

Yderligere oplysninger

Hjemmeside for Janusz Lewandowski, kommissær med ansvar for finansiel programmering og budget

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Hjemmeside for Generaldirektoratet for Finansiel Programmering og Budget:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Monika Sikorska (+32 2 295 23 92)

BUDGETFORSLAGET FOR 2013 I KORTE TRÆK

Budget 2012 (1)

Budgetforslag 2013

Forskel

Forskel

FB

BB

FB

BB

FB

BB

FB

BB

1. Bæredygtig vækst

68 155,6

55 336,7

70 531,0

62 527,8

3,5%

13,0%

2 375,4

7 191,1

— Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

15 403,0

11 501,0

16 032,0

13 552,8

4,1%

17,8%

629,0

2 051,8

— Samhørighed for vækst og beskæftigelse

52 752,6

43 835,7

54 498,9

48 975

3,3%

11,7%

1 746,4

5 139,3

2. Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer

59 975,8

57 034,2

60 307,5

57 964,9

0,6%

1,6%

331,7

930,7

3. Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed (3)

2 083,3

1 502,3

2 081,6

1 574,6

-0,1%

4,8%

-1,7

72,3

— Frihed, sikkerhed og retfærdighed

1 367,8

835,6

1 392,2

928,3

1,8%

11,1%

24,4

92,8

— Unionsborgerskab (3)

715,5

666,8

689,4

646,3

-3,6%

-3,1%

-26,1

-20,5

4. EU som global partner

9 405,9

6 955,1

9 467,2

7 311,6

0,7%

5,1%

61,2

356,5

5. Administration

8 279,6

8 277,7

8 544,4

8 545,5

3,2%

3,2%

264,8

267,8

I alt

147 900,2

129 106,1

150 931,7

137 924,4

2,0%

6,8%

3 031,5

8 818,3

Bevillinger i  % af BNI

1,14 %

0,99 %

1,13%

1,03 %

(1) Budgettet for 2012 omfatter ændringsbudget nr. 1 og forslag til ændringsbudget nr. 2 og 3.

(2) Hvis EU's Solidaritetsfond ikke medregnes i denne sammenligning for udgiftsområde 3, forhøjes forpligtelses- og betalingsbevillingerne med henholdsvis 0,8 % og 6,1 %.

(3) Hvis EU's Solidaritetsfond ikke medregnes i denne sammenligning for udgiftsområde 3b, nedsættes forpligtelses- og betalingsbevillingerne med henholdsvis 1,2 % og 0,4 %.

Budgetforslaget for 2013 - FORPLIGTELSER


Side Bar