Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Návrh rozpočtu na rok 2013: investování do růstu a zaměstnanosti

Brusel 25. dubna 2012 – Komise dnes předkládá návrh rozpočtu EU na rok 2013. Návrh byl vypracován v souladu s prohlášeními Evropské rady, podle nichž jsou růst a zaměstnanost v EU možné pouze tehdy, pokud dojde k rozpočtové konsolidaci a zároveň se bude investovat do budoucího růstu.

Rozpočet EU v tomto ohledu doplňuje úsilí členských států tím, že se při investování soustředí na prioritní oblasti, které určila strategie růstu EU Evropa 2020, přičemž má současně na zřeteli obtížnou hospodářskou situaci a napjaté vnitrostátní rozpočty. Návrh rozpočtu na rok 2013 zmrazuje budoucí výdaje: navýšení závazků (tj. zítřejších plateb) je na úrovni inflace (2 %). Zmrazuje také správní rozpočet Komise na úrovni, která je výrazně nižší, než je míra inflace, a zároveň snižuje počet zaměstnanců o 1 %, což je první krok na cestě ke snížení počtu zaměstnanců o 5 % v průběhu pěti let.

V návrhu se zároveň plánuje navýšit objem plateb o 6,8 %. To přímo přispívá k růstu a zaměstnanosti v Evropě. Rozpočet EU musí plnit povinnosti, ke kterým se v současnosti i v minulosti smluvně zavázal vůči členským státům a ostatním příjemcům.

62,5 miliardy EUR bude určeno na platby ve prospěch růstu, který podporuje vznik pracovních míst v Evropě. Zvláštní úsilí bylo věnováno rámcovým programům pro výzkum (9,0 miliardy EUR, tj. navýšení o 28,1 % oproti roku 2012), programu pro konkurenceschopnost a inovace (546,4 milionu EUR, tj. navýšení o 47,8 %), strukturálním fondům a Fondu soudržnosti (49 miliard EUR, tj. navýšení o 11,7 %) a celoživotnímu učení (1,2 miliardy EUR, tj. navýšení o 15,8 %).

„Plně souhlasíme s předchozími závěry Evropské rady, které vyzývají k lepšímu využívání finančních prostředků EU s cílem pomoci Evropě překonat krizi,“ uvádí Janusz Lewandowski, komisař pro rozpočet a finanční plánování. „Za současných okolností jsou rozpočty členských států a rozpočet EU více než kdy jindy dvě navzájem se doplňující strany téže mince: zatímco členské státy čelí bolestnému, ale nezbytnému krácení výdajů, rozpočet EU se zaměřuje na investice, a funguje tak jako balíček protikrizových opatření. Růst neobnovíme tím, že budeme pouze krátit výdaje – Evropa musí prozíravě investovat v zájmu vlastní budoucnosti, která začíná již dnes. To je úkolem rozpočtu EU a o tom pojednává námi vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2013.“

Úspory a efektivnost nákladů

Řešením pro překonání krize není pouze krácení výdajů, ale je nutné rovněž investovat, což platí ve stejné míře i naopak. Proto návrh rozpočtu na rok 2013 rovněž klade silný důraz na úspory a efektivnost nákladů.

Platby jsou výsledkem minulých závazků. Aby se tedy zabránilo tomu, že se v budoucnu v rozpočtech EU výrazně zvýší jejich objem, navrhuje Komise malé navýšení (o 2 %) závazků, ovšem pouze ve výši, která nepřekračuje stávající míru inflace. Kromě toho se plánované navýšení zaměří výlučně na růst a zaměstnanost.

Mimo to byly omezeny prostředky u rozpočtových linií pro programy, které nevykazují žádné hmatatelné výsledky, přičemž byl na všechny orgány a agentury EU vyvinut tlak, aby usilovaly o úspory všude, kde je to možné. V případě většiny agentur EU bude jejich roční rozpočet skutečně zkrácen.

Převážná většina lidí v celé EU denně zakouší projevy krize, neboť vlády členských států, regionální i místní samosprávy musí krátit výdaje,“ vysvětluje, Janusz Lewandowski. „Proto je jednoduše nepřijatelné, aby se tato situace nikterak nedotkla orgánů EU, bez ohledu na nové úkoly, které pro ně vyplývají z Lisabonské smlouvy! Stejně tak je rozumné převést finanční prostředky z programů, které jsou neefektivní, do prioritních oblastí, například ve prospěch malých a středních podniků, mladých lidí a zaměstnanosti.“

Celkové číselné údaje

Návrh rozpočtu na rok 2013 na závazky celkem vyhrazuje 150,9 miliardy EUR, což ve srovnání s loňským rokem znamená navýšení o 2 %. Toto navýšení je v souladu se současnou mírou inflace. Platby, které jsou nutným důsledkem minulých závazků, činí 137,9 miliardy EUR, což představuje navýšení o 6,8 %.

„Je oprávněné, když se lidé pozastavují nad tím, že v této době krize žádáme o 6,8 % navýšení plateb,“ říká Janusz Lewandowski. „Máme pro to dva důvody: Zaprvé, rok 2013 je posledním rokem stávajícího finančního období a v posledním roce každého finančního období vždy dochází k výraznému navýšení plateb, protože se v celé Evropě dokončují projekty financované Unií: mosty, železnice, dálnice byly postaveny, aby sloužily všem, nyní za ně musíme zaplatit účty. Zadruhé, členské státy v posledních letech v rámci Rady a Evropského parlamentu přijaly rozpočty EU, které na platby vyčleňovaly značně méně prostředků, než bylo podle našich odhadů zapotřebí. Tím narůstal počet nezaplacených účtů, neboť jsme každý rok z důvodu nedostatku prostředků nemohli dostát některým z našich právních závazků. Pokud obdržíte účty za elektřinu či vodu, musíte je zaplatit, i když se snažíte šetřit…“

Poznámka: Uvedené údaje o návrhu rozpočtu neberou v úvahu náklady spojené s přistoupením Chorvatska k EU v červenci 2013 (přístup k finančním prostředkům EU).

Další postup

Rozpočet EU přijímá Rada a Evropský parlament.

Nejprve – v červenci 2012 – své stanovisko k návrhu rozpočtu sdělí Rada, poté se k němu vyjádří Parlament. V případě, že se Rada a Parlament nedohodnou, bude zahájen dohodovací postup, který trvá 21 dní.

Více informací naleznete na:

internetových stránkách komisaře pro finanční plánování a rozpočet Janusze Lewandowského

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

internetových stránkách GŘ pro finanční plánování a rozpočet:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Patrizio Fiorilli (+32 22958132)

Monika Sikorska (+32 22952392)

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 – PŘEHLED

Rozpočet na rok 2012(1)

Návrh rozpočtu na rok 2013

Rozdíl

Rozdíl

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

1. Udržitelný růst

68 155,6

55 336,7

70 531,0

62 527,8

3,5%

13,0%

2 375,4

7 191,1

— Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

15 403,0

11 501,0

16 032,0

13 552,8

4,1%

17,8%

629,0

2 051,8

— Soudržnost pro růst a zaměstnanost

52 752,6

43 835,7

54 498,9

48 975

3,3%

11,7%

1 746,4

5 139,3

2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi

59 975,8

57 034,2

60 307,5

57 964,9

0,6%

1,6%

331,7

930,7

3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo (2)

2 083,3

1 502,3

2 081,6

1 574,6

-0,1%

4,8%

-1,7

72,3

— Svoboda, bezpečnost a právo

1 367,8

835,6

1 392,2

928,3

1,8%

11,1%

24,4

92,8

— Občanství (3)

715,5

666,8

689,4

646,3

-3,6%

-3,1%

-26,1

-20,5

4. EU jako globální hráč

9 405,9

6 955,1

9 467,2

7 311,6

0,7%

5,1%

61,2

356,5

5. Správní náklady / správa

8 279,6

8 277,7

8 544,4

8 545,5

3,2%

3,2%

264,8

267,8

Celkem

147 900,2

129 106,1

150 931,7

137 924,4

2,0%

6,8%

3 031,5

8 818,3

Prostředky v % z HND

1,14 %

0,99 %

1,13%

1,03 %

(1) Rozpočet na rok 2012 obsahuje opravný rozpočet č. 1 a návrhy opravných rozpočtů č. 2 až č. 3.

(2) Jestliže se v rámci tohoto srovnání u okruhu 3 nezohlední Fond solidarity EU, prostředky na závazky se navýší o 0,8 % a prostředky na platby o 6,1 %.

(3) Jestliže se v rámci tohoto srovnání u podokruhu 3b nezohlední Fond solidarity EU, prostředky na závazky se sníží o 1,2 % a prostředky na platby o 0,4 %.

Návrh rozpočtu na rok 2013 – ZÁVAZKY

Side Bar