Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Проектобюджет за 2013 г.: инвестиране в икономическия растеж и работните места

Брюксел, 25 април 2012 г. — Проектобюджетът на ЕС за 2013 г., който Комисията представи днес, отразява становището на Европейския съвет, че икономически растеж и заетост в ЕС могат да бъдат постигнати единствено чрез комбиниране на бюджетно консолидиране и инвестиции в бъдещия растеж.

Бюджетът на ЕС успешно допълва националните усилия в това отношение, като съсредоточава инвестициите върху приоритетните области, определени в стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“, като същевременно се вземат под внимание трудният икономически контекст и натискът, който изпитват националните бюджети. Проектобюджетът за 2013 г. замразява бъдещите разходи: повишението на поетите задължения (т.е. утрешните плащания) е на нивото на инфлацията (2 %). Той замразява и административния бюджет на Комисията на ниво, много по-ниско от това на инфлацията, като същевременно намалява персонала с 1 % — първата стъпка към постигане на целта да се намали персоналът с 5 % за 5 години.

В същото време проектобюджетът за 2013 г. предлага увеличение на плащанията с 6,8 %. Това спомага пряко за постигането на икономически растеж и създаването на работни места в Европа. Бюджетът на ЕС трябва да изпълнява своите договорни задължения от настоящата и предходни години към държавите членки и други получатели на средства.

Плащания в размер на 62,5 млрд. EUR са предвидени за растеж, който благоприятства създаването на работни места в Европа. Специално усилие бе положено по отношение на Рамковите програми за научни изследвания (9,0 млрд. EUR, увеличение с 28,1 % спрямо 2012 г.), Програмата за конкурентоспособност и иновации (546,4 млн. EUR, увеличение с 47,8 %), структурните фондове и Кохезионния фонд (49 млрд. EUR, увеличение с 11,7 %), програмата за учене през целия живот (1,2 млрд. EUR, увеличение с 15,8 %).

Напълно сме съгласни с предишни заключения на Европейския съвет, които призовават за по-добро използване на средствата на ЕС, за да се помогне на Европа да излезе от кризата,“ заяви Януш Левандовски, комисар по въпросите на бюджета и финансовото планиране. „При настоящите обстоятелства националните бюджети и бюджетът на ЕС са повече от всякога две допълващи се страни на една и съща монета: докато държавите членки са изправени пред болезнени, но необходими ограничения на разходите, бюджетът на ЕС се съсредоточава върху инвестициите и по този начин действа като пакет за борба с кризата. Няма да възстановим икономическия растеж само чрез ограничаване на разходите. Европа трябва да започне да инвестира разумно за собственото си бъдеще още днес. Това е предназначението на бюджета на ЕС, това е целта на проектобюджета за 2013 г.“

Икономии и разходна ефективност

Само ограничаването на разходите няма да ни помогне да излезем от кризата и са ни нужни инвестиции, но обратното важи в същата степен. Поради това проектобюджетът за 2013 г. набляга силно на икономиите и разходната ефективност.

Плащанията са следствие от поети в миналото задължения, поради което, за да се избегне ситуация, в която бюджетите на ЕС са изправени пред огромни увеличения на плащанията, Комисията предлага леко увеличение (2 %) на поетите задължения, ограничено до размера на настоящата инфлация. Освен това планираните увеличения ще са насочени изключително към растежа и работните места.

В допълнение към това бюджетните редове за програмите, които не показват осезаема ефективност, са премахнати, като същевременно върху всяка институция и агенция на ЕС бе упражнен натиск за постигане на всички възможни икономии. Годишният бюджет на повечето агенции на ЕС ще бъде реално намален.

Повечето хора в ЕС изпитват ежедневно последствията от кризата, тъй като техните национални, регионални и местни органи на управление трябва да съкращават разходите,“ обяснява Януш Левандовски. „Поради това просто не е приемливо поведение на европейските институции „все едно че нищо не се е случило“, независимо от новите компетенции, които им се предоставят по силата на Договора от Лисабон! По същия начин логично е да се прехвърлят средства от програмите, които не постигат желаните резултати, към приоритетни области като малките и средните предприятия (МСП), младежта и заетостта.“

Общи данни

Като цяло проектобюджетът за 2013 г. възлиза на 150,9 млрд. EUR поети задължения, което представлява увеличение с 2 % спрямо миналата година — в съответствие с текущото равнище на инфлацията. Плащанията са на стойност 137,9 млрд. EUR, което представлява увеличение с 6,8 %. Те са логичното следствие от поети в миналото задължения.

Нормално е хората да се чудят защо искаме 6,8 % увеличение на плащанията по време на криза,“ заявява Януш Левандовски. „Причините за това са две: първо, 2013 г. е последната година от настоящия финансов период, а през последната година от всеки финансов период плащанията винаги рязко се увеличават, тъй като финансираните от ЕС проекти в цяла Европа достигат своя край: за общото благо са построени мостове, железопътни линии, магистрали и сега трябва да бъдат платени извършените за тях разходи. Второ, през последните години държавите членки в рамките на Съвета и Европейския парламент приеха бюджети на ЕС, които бяха доста под прогнозите по отношение на плащанията. Това доведе до натрупване на неплатени разходи, тъй като всяка година не можехме да изпълним някои от поетите от нас правни задължения поради недостиг на средства. Когато дойде фактурата за тока или водата, трябва да я платите, независимо от това, че се опитвате да пестите...

Забележка: Цифрите в проектобюджета не отчитат разходите за присъединяването на Хърватия към ЕС през юли 2013 г. (достъп до средства на ЕС).

Какво предстои?

Бюджетът на ЕС се приема от Съвета и Европейския парламент.

Първо, Съветът ще обяви своята позиция относно проектобюджета през юли 2012 г., след което това ще направи Европейският парламент. В случай че не успеят да постигнат съгласие, ще бъде задействана 21-дневна процедура за помирение.

За повече информация:

Уебстраница на Януш Левандовски, комисар по въпросите на бюджета и финансовото планиране

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Уебстарница на ГД „Бюджет и финансово планиране“:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

За контакт:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Monika Sikorska (+32 2 295 23 92)

ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ ЗА 2013 Г. НАКРАТКО

Бюджет за 2012 г. (1)

Проектобюджет за 2013 г.

Разлика

Разлика

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

1. Устойчив растеж

68 155,6

55 336,7

70 531,0

62 527,8

3,5%

13,0%

2 375,4

7 191,1

— Конкурентоспособност за растеж и заетост

15 403,0

11 501,0

16 032,0

13 552,8

4,1%

17,8%

629,0

2 051,8

— Сближаване за растеж и заетост

52 752,6

43 835,7

54 498,9

48 975

3,3%

11,7%

1 746,4

5 139,3

2. Опазване и управление на природните ресурси

59 975,8

57 034,2

60 307,5

57 964,9

0,6%

1,6%

331,7

930,7

3. Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие (2)

2 083,3

1 502,3

2 081,6

1 574,6

-0,1%

4,8%

-1,7

72,3

— Свобода, сигурност и правосъдие

1 367,8

835,6

1 392,2

928,3

1,8%

11,1%

24,4

92,8

— Гражданство (3)

715,5

666,8

689,4

646,3

-3,6%

-3,1%

-26,1

-20,5

4. ЕС — фактор от световно значение

9 405,9

6 955,1

9 467,2

7 311,6

0,7%

5,1%

61,2

356,5

5. Администрация

8 279,6

8 277,7

8 544,4

8 545,5

3,2%

3,2%

264,8

267,8

Общо

147 900,2

129 106,1

150 931,7

137 924,4

2,0%

6,8%

3 031,5

8 818,3

Бюджетни кредити като % от БНД

1,14 %

0,99 %

1,13%

1,03 %

(1) Бюджетът за 2012 г. включва коригиращ бюджет 1 и проекти на коригиращи бюджети 2 и 3.

(2) Ако фонд „Солидарност“ на ЕС бъде изключен от това сравнение за функция 3, бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания нарастват съответно с 0,8 % и 6,1 %.

(3) Ако фонд „Солидарност“ на ЕС бъде изключен от това сравнение за функция 3б, бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания намаляват съответно с 1,2 % и 0,4 %.

Проектобюджет за 2013 г. — ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Side Bar