Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Transportområdet: EU-kommissionens prioriteringar för säkerheten på passagerarfartyg

Bryssel den 24 april 2012 – Siim Kallas, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor, fastställde idag kommissionens prioriteringar för säkerheten på passagerarfartyg. Huvudanförandet hölls vid en stor konferens om säkerheten på passagerarfartyg i Bryssel, som arrangerades av kommissionen, som första steg i samrådet med berörda parter om de prioriterade åtgärder som kommer att vidtas.

De tragiska fartygsolyckorna med M/S Titanic, M/S Estonia och M/S Costa Concordia påminner igen om vikten av säkerheten ombord på fartyg, sade vice ordförande Siim Kallas. Det är viktigt att dra lärdom av sådana katastrofer. Men vi väntar inte heller bara på att nästa olycka ska inträffa. Det vore dumdristigt att endast reagera efter att en olycka har skett. EU har världens strängaste säkerhetsbestämmelser för fartyg och detta är resultatet av kontinuerliga förbättringar samt dynamiska och förebyggande åtgärder för att höja sjösäkerhetsnormerna.

Siim Kallas fastställde en tredelad strategi för att förbättra säkerheten på passagerarfartyg som bygger på följande:

1. Främjande av frivilliga åtgärder från sjöfartssektorn.

2. Skärpt efterlevnad och genomförande.

3. Nya bestämmelser.

Förslagen grundar sig på mer än två års intensivt arbete för att öka säkerheten ombord på passagerarfartyg, även om kommissionens översyn påbörjades 2010.

De prioriterade åtgärderna omfattar följande:

1. Frivilliga åtaganden inom sjöfartssektorn

Siim Kallas välkomnar tillkännagivandet från European Cruise Council idag, att man gör ytterligare frivilliga åtaganden som går längre än vad lagen föreskriver bl.a. när det gäller ruttplanering, säkert tillträde till kommandobryggan och tillgång till flytvästar ombord. Framförallt omfattar åtagandena från European Cruise Council utnämningen av fyra oberoende experter som ska ansvara för processen och övervaka framstegen och genomförandet. Frivilliga åtaganden från sjöfartssektorn kan få en avsevärd och omedelbar verkan om de tillämpas strikt.

2. Kontroll av efterlevnaden

Säkerhetsbestämmelser kräver en omfattande kontroll av efterlevnaden. Kommissionen har tillsammans med Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA), och som en del av sitt löpande arbete, inlett inspektioner för att övervaka genomförandet av sjöfartslagstiftningen, och i år inbegriper dessa ett speciellt beaktande av registreringen av passagerare ombord. Detta arbete utgör en del i ett mer övergripande program för målinriktade efterlevnadsåtgärder för passagerarfartygsektorn.

3. Lagstiftningsåtgärder

Kommissionen arbetar på ett tillvägagångssätt i flera steg, där lagförslag väntas 2012 och ytterligare särskilda åtgärder möjligen 2013. Sjöfarten är till sin natur global, så en tvådelad strategi är nödvändig, i nära samarbete med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), som är ett FN-organ som utfärdar internationella sjöfartsbestämmelser.

Kommissionen kommer att lägga fram lagstiftningsförslag om säkerhetsbestämmelser för inhemska passagerarfartyg före utgången av 2012 – främst för att utöka gällande EU-bestämmelser så att de även omfattar även andra fartyg än inhemska passagerarfartyg byggda av stål. Dessa fartyg t.ex. mindre passagerarfartyg och fartyg byggda av annat material än stål samt segelfartyg och historiska fartyg står för en allt större marknadsandel i synnerhet för turismen.

Kommissionen har för avsikt att lägga fram ett förslag för att uppdatera EU:s stabilitetsbestämmelser för roll-on/roll-off-passagerarfartyg i synnerhet för att förbättra stabiliteten efter skada. Samtidigt kommer kommissionen att överlämna sin forskning på området för ro–ro–passagerarfartygs stabilitet i skadat skick till IMO, i syfte att förbättra IMO:s internationella bestämmelser. Stabiliteten är särskilt viktig för dessa färjor på grund av de potentiella problemen med vatten på däck. EU har haft sina egna regionala säkerhetsbestämmelser för färjor sedan Estoniakatastrofen.

Framtida överväganden: De preliminära resultaten från det EU-finansierade forskningsprojektet (Goalds) om kryssnings- och ropaxfartygens stabilitet planeras att bli färdiga under hösten 2012. Kommissionen kommer att invänta resultaten från de tekniska undersökningarna, samt från den pågående olycksundersökning som utförs av de italienska myndigheterna när det gäller förlisningen av M/S Costa Concordia den 13 januari 2012, innan den överväger ytterligare förslag. Se MEMO för mer information.

Vad händer nu?

Det tolv veckor långa offentliga samrådet om säkerheten på passagerarfartyg kommer att avslutas den 5 juli 2012. Samrådet kommer att följas av ett seminarium för intressenterna, där man kommer att redovisa för de synpunkter som mottagits. På grundval av detta samråd, och det tekniska arbete som gjorts de senaste två åren, kommer kommissionen att lägga fram sina första lagstiftningsförslag före utgången av 2012.

{0>Contacts :<}0{>Kontaktpersoner:<0}

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar