Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Doprava: Komisia stanovuje priority pre bezpečnosť osobných lodí

Brusel 24. apríla 2012 – Komisár EÚ zodpovedný za oblasť dopravy dnes predstavil priority Komisie pre bezpečnosť osobných lodí. Hlavný prejav predniesol na významnej konferencii o bezpečnosti osobných lodí, ktorá sa konala v Bruseli a ktorú zorganizovala Komisia s cieľom otvoriť konzultácie so zainteresovanými stranami o plánovaných prioritných opatreniach.

Podpredseda Kallas vyhlásil: Tragické nehody lodí ako Titanic, Estonia či Costa Concordia sú dôvodom, prečo je bezpečnosť lodí v centre pozornosti. Z takýchto nešťastí sa vždy môžeme poučiť. Nečakáme však až dovtedy, kým sa stane ďalšia nehoda. Bolo by neuvážené už len reagovať na situáciu po nehode. EÚ má najprísnejšie predpisy v oblasti bezpečnosti lodí na svete, ktoré sú výsledkom neustáleho zlepšovania a proaktívnych a preventívnych opatrení zameraných na sprísňovanie noriem námornej bezpečnosti.“

Podpredseda stanovil trojaký prístup k zvyšovaniu bezpečnosti osobných lodí založený na:

1) podpore dobrovoľných opatrení sektora

2) posilnení presadzovania a vykonávania, ako aj na

3) regulačných opatreniach.

Návrhy vychádzajú z výsledkov viac než dvojročného intenzívneho úsilia v oblasti bezpečnosti osobných lodí, hoci Komisia začala s preskúmaním v roku 2010.

Prioritné opatrenia zahŕňajú:

1. Dobrovoľné opatrenia priemyslu

Podpredseda Kallas uvítal dnešné oznámenie Európskej rady prevádzkovateľov výletných lodí o ďalších dobrovoľných záväzkoch prekračujúcich rámec zákonných požiadaviek, pokiaľ ide o: plánovanie trás, prístup k bezpečnostnému mostíku a prístup k záchranným vestám na palube. Dôležité sú aj záväzky Európskej rady prevádzkovateľov výletných lodí vymenovať štyroch nezávislých expertov na dohľad nad týmto procesom a na monitorovanie pokroku a realizácie opatrení. Dobrovoľné opatrenia tohto sektora môžu mať významný a takmer okamžitý účinok v prípade, že sa prísne implementujú.

2. Opatrenia zamerané na posilnenie presadzovania predpisov

Bezpečnostné predpisy si vyžadujú dôkladné presadzovanie. Komisia začala spolu s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA) a ako súčasť svojej prebiehajúcej práce s realizáciou inšpekcií zameraných na monitorovanie vykonávania právnych predpisov v oblasti námornej dopravy. V roku 2012 sa napríklad zameria najmä na registráciu cestujúcich na palube. Táto činnosť je súčasťou širšieho programu cielených opatrení zameraných na posilnenie presadzovania predpisov v sektore osobných lodí.

3. Regulačné opatrenia

Komisia sa usiluje o postupné zavádzanie – návrhy sú naplánované na rok 2012 a prípadné dodatočné špecifické opatrenia na rok 2013. Lodná doprava je vo svojej podstate globálnou záležitosťou, a preto je potrebný dvojaký prístup v úzkej spolupráci s Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO), ktorá je orgánom OSN zodpovedným za stanovovanie medzinárodných predpisov v oblasti lodnej dopravy.

Komisia do konca roku 2012 predloží legislatívne návrhy týkajúce sa predpisov pre bezpečnosť vnútroštátnych osobných lodí, čím predovšetkým rozšíri pôsobnosť platných predpisov EÚ nad rámec vnútroštátnych osobných lodí vyrábaných z ocele. Podiel týchto lodí (ide napríklad o menšie osobné lode a lode vyrábané z iných materiálov ako z ocele, ako aj plachetnice a historické lode) na trhu je čoraz väčší, najmä v súvislosti s cestovným ruchom.

Komisia plánuje navrhnúť aktualizáciu predpisov EÚ týkajúcich sa stability osobných lodí pre trajekty, na ktorých sa vykonáva horizontálna nakládka a vykládka, a to najmä s cieľom zlepšiť stabilitu po poškodení. Komisia zároveň v záujme posilnenia medzinárodných predpisov IMO poskytne tejto organizácii výsledky svojho výskumu v oblasti stability osobných lodí v poškodenom stave, na ktorých sa vykonáva horizontálna nakládka a vykládka. V prípade týchto trajektov je stabilita obzvlášť dôležitá v dôsledku prípadných problémov s naberaním vody na palube. EÚ od potopenia trajektu Estonia zaviedla pre trajekty svoje vlastné regionálne bezpečnostné predpisy.

Ďalšie úvahy: Podľa plánu majú byť na jeseň 2012 skompletizované predbežné zistenia výskumného projektu financovaného EÚ (GOALDS). Tento projekt sa zameriava na stabilitu výletných lodí a lodí, na ktorých sa vykonáva horizontálna nakládka a vykládka a ktoré disponujú aj kapacitou na prepravu cestujúcich. Predtým, ako Komisia zváži, či by boli prípadne potrebné ďalšie návrhy, zohľadní výsledky týchto technických štúdií, ako aj prebiehajúceho vyšetrovania nehody lode Costa Concordia z 13. januára 2012, ktoré vykonávajú talianske orgány. Pre podrobnejšie informácie pozri MEMO.

Aké sú ďalšie kroky?

Verejné konzultácie o bezpečnosti osobných lodí budú prebiehať 12 týždňov a budú uzavreté 5. júla 2012. Potom bude nasledovať pracovný seminár pre zainteresované strany, na ktorom sa budú prezentovať získané informácie. Na základe výsledkov týchto konzultácií a dvojročnej technickej činnosti Komisia do konca roku 2012 predloží svoje prvé legislatívne návrhy.

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar