Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Transports. Komisija izvirza pasažieru kuģu drošības prioritātes

Brisele, 2012. gada 24. aprīlis. Šodien ES transporta komisārs Sīms Kallass izklāstīja Komisijas prioritātes pasažieru kuģu drošībai. Ar galveno runu plašā pasažieru kuģu drošībai veltītā konferencē, ko Komisija rīkoja Briselē, tika sākta apspriešanās ar ieinteresētajām personām par turpmākajām prioritārajām darbībām.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Kallass teica: "Traģiskie negadījumi no "Titānika" laikiem līdz "Estonia" vai "Costa Concordia" katastrofai kuģu drošību izvirza uzmanības centrā. No šādām katastrofām vienmēr ir iespējams gūt mācību. Taču mēs ne tikai gaidām, kad notiks nākamais nelaimes gadījums. Būtu nesaprātīgi tikai reaģēt pēc notikušā. Eiropas Savienībai ir paši stingrākie kuģu drošības noteikumi pasaulē, un tas ir pastāvīgu uzlabojumu rezultāts — tiek veikti proaktīvi un preventīvi pasākumi, kas paaugstina jūras drošības standartus."

Priekšsēdētāja vietnieks noteica trīskāršu pieeju pasažieru kuģu drošības pastiprināšanai, kuras pamatā ir:

1) nozares brīvprātīgo pasākumu veicināšana,

2) drošības normu izpildes un īstenošanas pastiprināšana; kā arī

3) reglamentējoši pasākumi.

Priekšlikumu pamatā ir vairāk nekā divu gadu intensīvs darbs pasažieru kuģu drošības jomā, lai gan Komisijas analīze sākās tikai 2010. gadā.

Prioritārās darbības ir šādas:

1. Nozares brīvprātīgās saistības

Priekšsēdētāja vietnieks Kallass atzinīgi novērtēja Eiropas Kruīzu padomes šāsdienas paziņojumu par papildu brīvprātīgajām saistībām, kas pārsniedz likumu prasības attiecībā uz tādiem jautājumiem kā maršruta plānošana, ierobežota piekļuve komandtiltiņam un glābšanas vestu pieejamība uz kuģa. Svarīgi ir tas, ka Eiropas Kruīzu padomes saistībās ir iekļauta četru neatkarīgu ekspertu iecelšana procesa pārlūkošanai un progresa un īstenošanas uzraudzībai. Nozares brīvprātīgajām saistībām var būt svarīga un tūlītēja iedarbība, ja tās stingri īsteno.

2. Īstenošanas pasākumi

Drošības normas prasa stingru izpildi. Komisija kopā ar Eiropas Jūras drošības aģentūru (EMSA) tās veicamā darba ietvaros ir uzsākusi inspekcijas, lai pārraudzītu jūrniecības tiesību aktu īstenošanu, tostarp, jo īpaši 2012. gadā, kuģī esošo pasažieru reģistrāciju. Šis darbs ir daļa no plašākas mērķtiecīgu izpildes darbību programmas pasažieru kuģu nozarē.

3. Reglamentējoši pasākumi

Komisija izstrādā pakāpenisku pieeju ar priekšlikumiem, kas paredzēti 2012. gadam, un īpašiem papildu pasākumiem, kas iespējami 2013. gadā. Kuģniecība pēc sava rakstura ir globāla, tāpēc ir nepieciešama divpusēja pieeja, cieši sadarbojoties ar Starptautisko jūrniecības organizāciju (SJO) — ANO struktūru, kas nosaka starptautiskās normas kuģošanai.

Komisija iesniegs tiesību aktu priekšlikumus par iekšzemes pasažieru kuģu drošības noteikumiem pirms 2012. gada beigām — galvenokārt, attiecinot esošos ES noteikumus arī uz iekšzemes pasažieru kuģiem, kas nav būvēti no tērauda. Šie kuģi, piemēram, mazāki pasažieru kuģi un kuģi, kas būvēti no citiem materiāliem, kā arī buru kuģi un vēsturiskie kuģi veido arvien lielāku tirgus daļu, jo īpaši tūrismā.

Komisija ir paredzējusi iesniegt priekšlikumu atjaunināt ES pasažieru kuģu stabilitātes noteikumus attiecībā uz ro-ro prāmjiem ar mērķi uzlabot to stabilitāti pēc bojājuma. Tajā pašā laikā Komisija iesniegs SJO savus pētījumus par ro-ro pasažieru kuģu stabilitāti bojātā stāvoklī, lai uzlabotu SJO starptautiskos noteikumus. Šiem prāmjiem stabilitāte ir īpaši svarīga, ņemot vērā iespējamas problēmas saistībā ar ūdeni uz klāja. Kopš prāmja "Estonia" bojāejas Eiropas Savienībai ir pašai savi ES reģionālie drošības noteikumi attiecībā uz prāmjiem.

Nākotnes apsvērumi. ES finansētā pētniecības projekta "GOALDS" provizoriskos secinājumus par kruīzkuģu un ro-pax prāmju stabilitāti plānots pabeigt 2012. gada rudenī. Komisija gaidīs šo tehnisko pētījumu rezultātus, kā arī rezultātus pašreizējai negadījuma izmeklēšanai, ko veic Itālijas iestādes sakarā ar "Costa Concordia" bojāeju 2012. gada 13. janvārī, un tad pieņems lēmumu par to, vai vajadzīgi turpmāki tiesību aktu priekšlikumi. Sīkāku informāciju sk. MEMO.

Kas notiks turpmāk?

12 nedēļu sabiedriskā apspriešana par pasažieru kuģu drošību beigsies 2012. gada 5. jūlijā. Tai sekos seminārs, kurā ieinteresētās personas varēs iepazīties ar uzkrāto informāciju. Pamatojoties uz šo apspriešanu, kā arī divu gadu tehnisko darbu, Komisija līdz 2012. gada beigām nāks klajā ar pirmajiem likumdošanas priekšlikumiem.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar