Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Transport: komisjon võtab südameasjaks reisilaevade ohutuse

Brüssel, 24. aprill 2012. ELi transpordivolinik Siim Kallas tegi täna teatavaks komisjoni prioriteedid seoses reisilaevade ohutusega. Kõnealune küsimus oli põhiteema komisjoni korraldatud ulatuslikul reisilaevade ohutuse teemalisel konverentsil, et algatada sidusrühmadega arutelu selle üle, missuguseid esmatähtsaid meetmeid on vaja edaspidi võtta.

Asepresident Siim Kallas märkis järgmist: „Traagilised laevaõnnetused, alates „Titanicust” kuni „Estonia” või „Costa Concordiani” välja, seavad tähelepanu keskmesse laevade ohutuse teema. Sellistest katastroofidest on võimalik alati ka midagi õppida. Samas ei istu me niisama, käed rüpes, ega oota uut õnnetust. Oleks lihtsalt äärmiselt rumal reageerida alles pärast õnnetusjuhtumit. ELis kehtivad maailma rangeimad laevaohutuseeskirjad, mis on saavutatud tänu sellele, et meresõiduohutuse alaseid standardeid täiustatakse katkematult ning pidevalt võetakse sellekohaseid proaktiivseid ennetusmeetmeid.”

Asepresident käis reisilaevade ohutuse suurendamiseks välja järgmisel kolmel aspektil põhineva strateegia:

1) majandusharu enda vabatahtlike meetmete soodustamine;

2) õigusloome parem jõustamine ja rakendamine ning

3) reguleerivad meetmed.

Kuigi komisjon hakkas küsimusega tegelema 2010. aastal, põhinevad ettepanekud üle kahe aasta kestnud pingelisel tööl reisilaevade ohutuse valdkonnas.

Esmatähtsana on välja toodud järgmised meetmed.

1. Majandusharu enda vabatahtlikud meetmed

Asepresident Siim Kallas väljendas rahulolu Euroopa kruiisinõukogu tänase teate üle võtta edaspidi vabatahtlikke, seadusega nõutavast rangemaid kohustusi seoses järgmiste küsimustega: marsruudi kavandamine, pääs päästesillale ja päästevestide kättesaadavus pardal. Oluline on asjaolu, et Euroopa kruiisinõukogu on võtnud kohustuse määrata neli sõltumatut eksperti, kelle ülesanne on kontrollida kogu protsessi käiku ning jälgida tehtavaid edusamme ja meetmete rakendamist. Majandusharus vabatahtlikult võetavatel kohustustel, kui neid rangelt rakendada, võib olla oluline ja vahetu mõju.

2. Jõustamismeetmed

Ohutuseeskirjad tuleb rangelt jõustada. Komisjon on koostöös Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga hakanud osana oma käimasolevast tööst korraldama inspekteerimisi kohapeal, et kontrollida merendusalaste õigusaktide rakendamist. 2012. aastal võetakse luubi alla reisijate registreerimine pardal. Tegemist on ühe osaga ulatuslikumast reisilaevasektorit käsitlevast sihtotstarbeliste jõustamismeetmete programmist.

3. Reguleerivad meetmed

Komisjon töötab välja mitmeetapilise lähenemisviisi, mille kohaselt ettepanekud kavatsetakse esitada 2012. aastal ja võimalikud konkreetsed lisameetmed võtta 2013. aastal. Laevandus on oma olemuselt üleilmne, mistõttu on vaja kahetasandilist lähenemisviisi ja teha tihedat koostööd Rahvusvahelise Mereorganisatsiooniga (IMO), st ÜRO asutusega, mis kehtestab rahvusvahelised laevanduseeskirjad.

Komisjon esildab õigusaktid reisilaevu käsitlevate siseriiklike ohutuseeskirjade kohta enne 2012. aasta lõppu põhieesmärgiga laiendada kehtivate ELi eeskirjade reguleerimisala nii, et need hõlmaksid lisaks kodumaistele terasest reisilaevadele ka muid reisilaevu. Sellised väiksemad ja muust materjalist kui terasest valmistatud reisilaevad ning ajaloolised ja purjelaevad moodustavad üha suurema turuosa eelkõige turisminduses.

Komisjon kavatseb teha ettepaneku ajakohastada ELis nn ro-ro-tüüpi reisiparvlaevade suhtes kehtivaid püstuvuseeskirju, et eelkõige parandada nende püstuvust pärast vigastuste tekkimist. Samal ajal edastab komisjon IMO-le oma uurimistulemused, mis käsitlevad ro-ro-tüüpi reisiparvlaevade püstuvust vigastuste korral, et veelgi tõhustada IMO rahvusvahelisi eeskirju. Nende parvlaevade puhul on püstuvus eriti oluline, kuna nende võimalikud probleemid on seotud vee kogunemisega tekile. ELis on piirkondlikud ohutuseeskirjad kehtinud alates parvlaevaga „Estonia” juhtunud tragöödiast.

Edasised ülesanded: 2012. aasta sügisel peaksid valmima esialgsed järeldused seoses ELi rahastava uurimisprojektiga (GOALDS), mis käsitleb kruiisi- ja ro-ro-laevade püstuvust. Komisjon ootab enne edasiste võimalike ettepanekute kaalumist ära nende tehniliste uuringute tulemused, samuti Itaalia ametiasutuste poolt Costa Concordiaga 13. jaanuaril 2012 juhtunud õnnetusega seoses teostatava uurimise tulemused . Üksikasjade kohta vt MEMO.

Mis saab edasi?

Reisilaevade ohutuse teemaline avalik arutelu, mis kestab 12 nädalat, jõuab lõpule 5. juulil 2012. Seejärel korraldatakse sidusrühmadele seminar, kus esitatakse saadud tagasiside. Selle arutelu põhjal ja kahe aasta pikkusele tehnilisele tööle tuginedes esildab komisjon esimesed õigusaktid enne 2012. aasta lõppu.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar