Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Transport: Kommissionen udstikker prioriteringerne for passagerskibes sikkerhed

Bruxelles, den 24. april 2012 – EU's transportkommissær Siim Kallas har i dag redegjort for Kommissionens prioriteringer for passagerskibes sikkerhed. Siim Kallas holdt en vigtig tale på en stor konference om passagerskibes sikkerhed i Bruxelles, som Kommissionen var vært for, og som markerede starten på en høring af alle berørte parter vedrørende de kommende prioriterede foranstaltninger.

Næstformand Siim Kallas udtalte: "Tragiske ulykker som dem, der ramte Titanic, Estonia eller Costa Concordia, bringer skibsfartssikkerheden i fokus. Der er altid noget at lære af sådanne katastrofer. Men vi går ikke bare og venter på den næste ulykke. Det ville være dumdristigt blot at reagere efter begivenheden. EU har de strengeste sikkerhedsregler for skibe i verden takket være løbende forbedringer, proaktive og forebyggende foranstaltninger, der tjener til at øge standarderne for sikkerheden til søs".

Næstformanden beskrev en trestrenget strategi til forbedring af passagerskibes sikkerhed baseret på:

1) frivillige foranstaltninger inden for skibsfarten

2) intensivering af håndhævelsen og gennemførelsen af sikkerhedsregler samt

3) lovgivningsmæssige foranstaltninger.

Forslagene bygger på mere end to års intensivt arbejde med sikkerhedsspørgsmål vedrørende passagerskibe, men Kommissionen begyndte allerede i 2010 at tage de gældende regler op til revision.

De prioriterede foranstaltninger omfatter følgende:

1. Frivillige tilsagn fra skibsfartssektoren selv

Næstformand Siim Kallas glædede sig over, at European Cruise Council i dag har afgivet nye frivillige tilsagn, der er mere vidtgående end, hvad der kræves i henhold til lovgivningen, når det gælder spørgsmål såsom ruteplanlægning, sikring af adgangen til broen og adgang til redningsveste om bord. Det er især vigtigt at bemærke, at tilsagnene fra Euopean Cruise Council omfatter udnævnelse af fire uafhængige eksperter, der skal holde øje med hele processen, overvåge de fremskridt, der gøres, og kontrollere, hvordan det går med opfyldelsen af de afgivne tilsagn. Skibsfartssektorens frivillige tilsagn kan få en meget vigtig og øjeblikkelig virkning, hvis de gennemføres nøje.

2. Håndhævelse

Sikkerhedsregler kræver streng håndhævelse. Kommissionen er sammen med Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) og som led i sit aktuelle arbejde begyndt at aflægge kontrolbesøg for at overvåge gennemførelsen af søtransportlovgivningen, herunder navnlig i 2012 målrettet mod registrering af passagererne om bord. Dette arbejde er en del af et bredere program for målrettet håndhævelse af reglerne gældende for passagerskibssektoren.

3. Lovgivningsmæssige foranstaltninger

Kommissionen arbejder efter en trinvis tilgang med forslag, der planlægges gennemført i 2012, og yderligere specifikke foranstaltninger, der vil kunne gennemføres i 2013. Skibsfart er en global aktivitet, så der er behov for en tostrenget strategi i tæt samarbejde med Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) under FN, som fastsætter internationale regler for søtransport.

Kommissionen vil forelægge lovgivningsmæssige forslag om sikkerhedsregler for indenlandsk passagerskibsfart inden udgangen af 2012, der primært vil medføre, at reglerne udvides til også at gælde for andre skibe end indenlandske passagerskibe bygget af stål. Disse skibe, f.eks. mindre passagerskibe og skibe, der er bygget af andre materialer end stål, samt sejlskibe og historiske skibe udgør en stadig større andel af markedet, især for turisme.

Kommissionen påtænker at fremsætte et forslag om ajourføring af EU's regler for roll-on/roll-off-passagerskibes stabilitet for at forbedre deres stabilitet efter et uheld. Samtidig vil Kommissionen stille sin forskning inden for beskadigede roll-on/roll-off-passagerskibes stabilitet til rådighed for IMO med henblik på at forbedre IMO's internationale regler. Stabilitet er af særlig stor betydning for disse skibe som følge af potentielle problemer med vand på dækket. EU har haft sine egne regionale sikkerhedsregler for færger siden Estonia-ulykken.

Overvejelser for fremtiden: De foreløbige resultater af det EU-finansierede forskningsprojekt (GOALDS) inden for krydstogtsskibes og RoPax-færgers stabilitet vil efter planen foreligge i efteråret 2012. Kommissionen vil afvente resultaterne af disse tekniske undersøgelser og af de italienske myndigheders undersøgelse af Costa Concordias forlis den 13. januar 2012, før den tager stilling til eventuelle andre forslag. Se MEMO for yderligere oplysninger.

Hvad nu?

Den tolv uger lange offentlige høring om sikkerheden for passagerskibe slutter den 5. juli 2012. Den vil blive efterfulgt af en workshop for de forskellige berørte parter, hvor de får lejlighed til at gennemgå de input, de har modtaget. På grundlag af denne høring samt de to års tekniske arbejde vil Kommissionen fremlægge sine første lovgivningsmæssige forslag inden udgangen af 2012.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar