Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за медиите

Транспорт: Комисията определя приоритети за безопасността на пътническите кораби

Брюксел, 24 април 2012 г. — Европейският комисар по транспорта Сийм Калас изложи днес приоритетите на Комисията по отношение на безопасността на пътническите кораби. Това основно изказване бе направено в Брюксел по време на голяма конференция относно безопасността на пътническите кораби, организирана от Комисията с цел започване на консултация със заинтересованите страни относно предстоящите приоритетни действия.

Заместник-председателят Калас заяви: „Трагичните произшествия — от „Титаник“ до „Естония“ и „Коста Конкордия“ — поставят корабната безопасност в центъра на вниманието. От подобни бедствия винаги могат да се извлекат поуки. Но ние не чакаме безучастно да стане следващото произшествие. Би било неразумно да се реагира едва след събитието. ЕС има най-строгите правила за корабна безопасност в света и това е резултат от процес на непрекъснати подобрения и проактивни и превантивни мерки за повишаване на стандартите за морска безопасност.“

Заместник-председателят изложи тристранен подход за повишаване на безопасността на пътническите кораби въз основа на:

1) насърчаване на доброволните мерки в сектора,

2) засилване на прилагането и изпълнението, както и

3) регулаторни мерки.

Предложенията се основават на над двегодишна усилена работа по безопасността на пътническите кораби, макар че през 2010 г. започна преглед от страна на Комисията.

Приоритетните действия включват:

1. Доброволни ангажименти от страна на сектора

Заместник-председателят Калас приветства днешното съобщение, направено от Европейския съвет по круизите, за допълнителни доброволни ангажименти, надхвърлящи законовите изисквания по въпроси като планиране на маршрутите, достъп до мостика за беозпасност и достъп до спасителните жилетки на борда. Важно е да се отбележи, че ангажиментите на Европейския съвет по круизите включват назначаването на четирима независими експерти за надзор на процеса и за наблюдение на напредъка и изпълнението. Доброволните ангажименти от страна на сектора могат да имат важен и незабавен ефект, ако се изпълняват строго.

2. Действия по прилагането

Правилата за безопасност изискват строго прилагане. Заедно с Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) и като част от текущата си работа Комисията започна инспекционни посещения за наблюдение на прилагането на морското законодателство, като по-специално през 2012 г. се обръща особено внимание на регистрацията на пътниците на борда. Тази работа е част от по-широка програма за целеви действия по прилагането в сектора на пътническите кораби.

3. Регулаторни мерки

Комисията работи върху поетапен подход, като предложенията са планирани за 2012 г., а през 2013 г. са възможни допълнителни специфични мерки. Корабоплаването е глобално поради самия си характер и затова е необходим „двупистов” подход в тясно сътрудничество с Международната морска организация (IMO) — органът на ООН, който определя международните правила за корабоплаване.

До края на 2012 г. Комисията ще представи законодателни предложения относно правилата за безопасност на пътническите кораби по вътрешни маршрути — предимно за разширяване на обхвата на действащите правила на ЕС и за други кораби, освен построените от стомана пътнически кораби, обслужващи вътрешни маршрути. Тези кораби, напр. по-малките пътнически кораби и корабите, построени от материали, различни от стомана, както и ветроходните и историческите кораби, заемат все по-голям дял от пазара, особено в туристическия отрасъл.

Комисията възнамерява да предложи актуализация на правилата на ЕС за устойчивост на пътническите кораби по отношение на ро-ро фериботите, по-специално с оглед подобряване на устойчивостта след повреда. Същевременно с оглед засилване на международните правила на IMO Комисията ще предостави на тази организация своите изследвания относно устойчивостта в повредено състояние на пътническите ро-ро кораби. Устойчивостта е особено важна за тези фериботи поради потенциалните проблеми с вода на палубата. След трагедията с „Естония“ ЕС въведе свои собствени регионални правила на ЕС за безопасност на фериботите.

Съображения за бъдещето: Предварителните резултати от финансирания от ЕС научноизследователски проект GOALDS относно устойчивостта на туристическите кораби и корабите, осъществяващи ро-ро и пътнически превози, се планира да бъдат готови през есента на 2012 г. Преди да обмисли евентуалната необходимост от разглеждане на допълнителни предложения, Комисията ще изчака резултатите от тези технически проучвания, както и от провежданото понастоящем от италианските власти разследване на корабокрушението на „Коста Конкордия“, настъпило на 13 януари 2012 г. Вж. МЕМО за повече подробности.

Какво предстои?

12-седмичната обществена консултация относно безопасността на пътническите кораби ще приключи на 5 юли 2012 г. Тя ще бъде последвана от семинар за заинтересованите лица, на който ще бъде представена получената информация. Въз основа на тази консултация и на продължилата две години техническа работа Комисията ще представи първите си законодателни предложения преди края на 2012 г.

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar