Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen föreslår nya åtgärder och visar på möjligheter till återhämtning och hög sysselsättning

Strasbourg den 18 april 2012 – Mot bakgrund av den rekordhöga arbetslösheten i EU och de dystra ekonomiska utsikterna för de kommande månaderna lade EU-kommissionen i dag fram ett antal konkreta åtgärder för att öka sysselsättningen. Fokus i förslaget är åtgärder för att stärka efterfrågan på arbetskraft. Enligt förslaget skulle EU-länderna kunna uppmuntra nyanställningar till exempel genom sänkt skatt på arbete eller mer stöd till nya företag. Potentialen att skapa nya jobb i framtiden kommer att vara störst inom sektorer som grön ekonomi, hälso- och sjukvård samt IT. Kommissionen understryker i sitt meddelande att sysselsättning och sociala frågor måste få större tyngd i EU:s politik, och ger exempel på hur arbetsgivarnas och arbetstagarnas representanter kan vara med och bestämma om EU:s prioriteringar.

– EU måste ha en klar strategi för skapandet av nya jobb för att få bukt med den alldeles för höga arbetslösheten. Möjligheterna att stimulera jobbskapande har inte tagits tillvara i EU. Under de kommande åren kommer den gröna ekonomin, hälso- och sjukvårdssektorn samt IT-sektorn tillsammans att generera mer än 20 miljoner nya jobb. EU-länderna måste ta detta tillfälle i akt, mobilisera de resurser som finns och samarbeta med arbetsmarknadens parter för att stimulera arbetsmarknaden, sade kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

– Arbetslösheten i EU ligger i dag på en oacceptabel nivå. Att skapa nya jobb har därför högsta prioritet. Om vi i EU ska kunna skapa ny tillväxt och hantera stora strukturella förändringar såsom en grönare ekonomi, en åldrande befolkning och teknisk utveckling måste det finnas en dynamisk och integrerad europeisk arbetsmarknad, sade EU:s sysselsättningskommissionär László Andor när paketet lades fram i Strasbourg.

Kommissionens förslag i korthet

1. EU-länderna uppmanas att stärka sin nationella sysselsättningspolitik, bland annat genom följande:

 • Se till att det finns goda förutsättningar att skapa jobb och tillgodose efterfrågan på arbetskraft, t.ex. genom anställningsstöd, miljöskatter i stället för skatt på arbete (budgetneutral åtgärd) eller stöd till egenföretagande.

 • Ta vara på möjligheterna att skapa nya jobb inom framtidssektorer som grön ekonomi, där 20 miljoner nya jobb kan skapas fram till 2020, inkludera gröna jobb i de nationella sysselsättningsplanerna samt stärka kompetensen på detta område.

 • Noggrannare förutse och planera för behovet av personalresurser inom hälso- och sjukvårdssektorn så att utbudet bättre svarar mot efterfrågan, trygga vårdpersonalens långsiktiga sysselsättningsmöjligheter och uppmuntra utbyte av innovativa och effektiva strategier för att rekrytera och behålla personal. Kommissionen inleder också en samråd om möjligheterna att skapa sysselsättning t.ex. inom hushållsnära tjänster.

 • Se till att det utbildas fler IT-specialister och främja den digitala kompetensen hos hela arbetskraften.

2. I meddelandet anges även nyckelområden där det krävs reformer för att arbetsmarknaderna ska bli mer dynamiska och inkluderande och därmed mer motståndskraftiga mot ekonomiska förändringar. Bland annat följande ingår i förslagen:

 • Bygga vidare på de lärdomar som dragits under krisen, t.ex. att uppmuntra intern flexibilitet för att motverka otrygga anställningsformer och minska de offentliga utgifterna.

 • Införa hållbara och skäliga löner och undvika låglönefällor.

 • Se till att det finns ändamålsenliga anställningsavtal som hindrar en alltför omfattande användning av atypiska anställningsavtal. Kommissionen betonar också att ungdomar måste ges en chans samt att möjligheterna till livslångt lärande måste utvecklas, eftersom detta är av största betydelse för anställningstryggheten och produktiviteten.

 • Det finns fyra miljoner lediga jobb i hela EU, vilket betyder att man måste investera mer i kompetensutveckling så att arbetskraften har de kunskaper och färdigheter som krävs på arbetsmarknaden. Framtida kompetensbehov måste också förutses bättre. Kommissionen föreslår konkreta instrument för att förbättra erkännandet av kompetens och kvalifikationer och föra utbildning och arbetsliv närmare varandra.

3. Syftet med paketet är också att skapa en fungerande, gemensam arbetsmarknad i hela EU:

 • För att öka arbetskraftens rörlighet kommer kommissionen att arbeta för att undanröja rättsliga och praktiska hinder för den fria rörligheten för arbetstagare, t.ex. genom att förbättra möjligheterna att överföra pensioner, införa gynnsammare skatteregler för den som arbetar i ett annat EU-land och informera arbetstagarna om deras rättigheter och skyldigheter. EU-länderna uppmanas att göra det möjligt att fortsätta betala ut arbetslöshetsförmåner till arbetslösa som söker arbete i ett annat land (i högst sex månader). Kommissionen vill också uppmana EU-ländernas regeringar att häva restriktionerna vad gäller bulgariska och rumänska arbetstagares tillträde till arbetsmarknaden och att tillåta medborgare från andra EU-länder att inneha offentliga tjänster.

 • För att förbättra matchningen på arbetsmarknaden föreslås det att Eures-portalen görs om till ett konkret verktyg för platsförmedling och rekrytering i Europa. Med hjälp av innovativa online-tillämpningar ska användarna från och med 2013 ha möjlighet att själva se utbudet av lediga platser på olika håll i Europa.

4. Slutligen banar förslagen väg för ökad samordning och övervakning av sysselsättningspolitiken på EU-nivå, i linje med den ekonomiska styrningen inom EU. Från 2013 är det tänkt att kommissionen som en del av den europeiska planeringsterminen ska följa upp genomförandet av de nationella sysselsättningsplanerna i EU-länderna. Framstegen kommer att redovisas i en särskild rapport. För att öka EU:s och de nationella arbetsmarknadsparternas möjligheter att påverka sysselsättningspolitiken har kommissionen lagt fram planer på informationsutbyte och övervakning på löneutvecklingen på EU-nivå. Slutligen betonas kopplingen mellan de politiska instrument och EU-finansieringsinstrument (t.ex. Europeiska socialfonden) som kan användas för att stödja de sysselsättningsfrågor och reformer som prioriteras i EU-länderna.

Bakgrund

Förslagen kommer att diskuteras vid en högnivåkonferens om sysselsättning den 6-7 september. Målet är att få alla parter att genomföra de föreslagna åtgärderna. I det paket som läggs fram idag ingår ett meddelande som handlar om återhämtning och sysselsättning samt nio arbetsdokument, varav två samrådsdokument, som handlar om

 • tendenser och utmaningar på arbetsmarknaden (analys),

 • kvalitetskriterier för praktikprogram (samrådsdokument),

 • genomförandet av initiativet Bättre möjligheter för unga och de inledande åtgärder som vidtagits (lägesrapport),

 • hur man utnyttjar de möjligheter att skapa jobb som bjuds genom grön tillväxt,

 • hur man utnyttjar sysselsättningspotentialen inom IT,

 • en handlingsplan för personalresurserna inom vårdsektorn i EU,

 • personer som arbetar med hushållsnära tjänster (samrådsdokument),

 • öppna, dynamiska och inkluderande arbetsmarknader (utvärdering av begreppet flexicurity), och

 • reformen av det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) i syfte att nå Europa 2020-målen (en ingående beskrivning av Eures-reformen)

Ytterligare information

Kommissionens meddelande: MEMO/12/252

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en

På franska: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=fr

På tyska: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=de

Samtliga dokument, även kommissionens arbetsdokument, finns på webbplatsen

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

På franska: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

På tyska:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Uppföljning av de sociala konsekvenserna av krisen – den allmänna opinionen i EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Läs mer om EU:s sysselsättningsstrategi:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=101

Contacts :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar