Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija: novi ukrepi in glavne priložnosti na poti k okrevanju EU s številnimi novimi delovnimi mesti

Strasbourg, 18. aprila 2012 – Brezposelnost v EU je dosegla rekordno raven, gospodarske napovedi za prihodnje mesece pa so neusmiljene, zato je Evropska komisija danes predstavila sveženj konkretnih ukrepov za spodbujanje novih delovnih mest. Predlog se osredotoča na ustvarjanje delovnih mest z vidika povpraševanja. Državam članicam predstavlja, kako je mogoče zaposlovanje spodbuditi z zniževanjem davkov na delo ali z večjo podporo novim podjetjem. Opredeljuje pa tudi področja z največjim potencialom za ustvarjanje delovnih mest v prihodnosti: zeleno gospodarstvo, zdravstvene storitve ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Poudarja, da je treba v upravljanju EU več pozornosti nameniti zaposlovanju in socialni razsežnosti, ter določa načine vključevanja predstavnikov delodajalcev in delavcev v oblikovanje prednostnih nalog Unije.

Predsednik Barroso je povedal: „Evropa potrebuje strategijo za ustvarjanje delovnih mest, da bo lahko odpravila nesprejemljivo raven brezposelnosti. Evropska unija ima še veliko neizkoriščenih možnosti za pospešitev ustvarjanja novih delovnih mest. Zeleno gospodarstvo, zdravstveni sektor in sektor novih tehnologij bodo v prihodnjih letih skupaj ustvarili več kot 20 milijonov delovnih mest. Države članice morajo izkoristiti te priložnosti, uporabiti obstoječa sredstva in skupaj s socialnimi partnerji spodbuditi svoj trg dela. Skupaj nam lahko uspe.“

László Andor, evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je ob predstavitvi svežnja v Strasbourgu dejal: „Trenutna raven brezposelnosti v EU je dramatična in nesprejemljiva. Ustvarjanje delovnih mest mora postati resnična evropska prednostna naloga. /…/ Če želimo prispevati k oživitvi gospodarske rasti in se odzvati na strukturne spremembe, kot so prehod na zeleno gospodarstvo, staranje prebivalstva in tehnološke spremembe, EU potrebuje dinamičen in vključujoč evropski trg dela.“

1. Sveženj o zaposlovanju poziva države članice, da okrepijo nacionalne politike zaposlovanja. Državam članicam konkretno predlaga, da:

 • omogočijo ugodne pogoje za ustvarjanje delovnih mest in povpraševanje po delovni sili, kot so subvencije za zaposlovanje, ki ustvarjajo nova delovna mesta, (proračunsko nevtralen) davčni prenos od davkov na delo na okoljske davke ali podporo samozaposlovanju;

 • izkoristijo področja s potencialom za ustvarjanje delovnih mest v prihodnosti, kot so zeleno gospodarstvo, kjer bi se do 2020 lahko ustvarilo 20 milijonov delovnih mest, ter zeleno zaposlovanje vključijo v nacionalne načrte za delovna mesta s krepitvijo zelenih kompetenc;

 • izboljšajo načrtovanje in napovedovanje delovne sile v zdravstvu in z dolgoročnimi zaposlitvenimi možnostmi in spodbujanjem izmenjave informacij o učinkovitih strategijah zaposlovanja in zadržanja osebja v zdravstvu zagotovijo boljšo usklajenost med povpraševanjem in ponudbo zdravstvenih delavcev. Komisija prav tako začenja s posvetovanjem o zaposlitvenih možnostih na področju osebnih in gospodinjskih storitev;

 • podpirajo povečanje visokokvalificirane delovne sile na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter spodbujajo digitalno pismenost delovne sile.

2. Sveženj prav tako določa ključna področja, kjer je mogoče z reformami doseči bolj dinamične in vključujoče trge dela, ki bodo bolj odporni na gospodarske spremembe:

 • krepitev notranje prožnosti za zmanjšanje zaposlitvene negotovosti in fiskalnih stroškov ob upoštevanju izkušenj iz krize;

 • določitev dostojnih in trajnostnih plač ter izogibanje pasti nizkih plač;

 • zagotavljanje ustreznih pogodbenih ureditev za preprečevanje pretirane uporabe nestandardnih pogodb. Komisija poudarja tudi, da je treba ustvariti resnične priložnosti za mlade ter razviti vseživljenjsko učenje, kar je ključno za varne zaposlitve in produktivnost;

 • sveženj o zaposlovanju glede na 4 milijone še vedno prostih delovnih mest po vsej Uniji zahteva večje naložbe v spretnosti, da bi v Evropi odpravili neusklajenosti med ponudbo in povpraševanjem po spretnostih in bolje predvideli, katere spretnosti so potrebne. Poleg tega predstavlja posebne instrumente za boljše priznavanje spretnosti in kvalifikacij ter zbližuje svet izobraževanja s svetom dela.

3. Cilj svežnja o zaposlovanju je ustvariti dejanski trg dela EU.

 • Za boljšo mobilnost delavcev se je Komisija v celoti zavezala odstraniti zakonske in praktične ovire prostemu pretoku delavcev, in sicer z boljšo prenosljivostjo pokojnin, davčno obravnavo čezmejnih delavcev ali poznavanjem pravic in obveznosti. Države članice poziva, da dopustijo izvoz nadomestil za brezposelnost za iskalce zaposlitve v drugi državi (za obdobje do 6 mesecev). Vladam predlaga, da odpravijo omejitve prostega dostopa do trga dela za delavce iz Bolgarije in Romunije ter državljanom drugih držav članic omogočijo dostop do delovnih mest v javni upravi.

 • Za izboljšanje usklajenosti delovnih mest in iskalcev zaposlitve sveženj predlaga preoblikovanje portala omrežja EURES v resnično evropsko orodje za posredovanje delovnih mest in zaposlovanje ter predvideva vzpostavitev inovativne spletne samopostrežne storitve od leta 2013, ki bo uporabnikom zagotavljala takojšen jasen geografski prikaz ponudbe delovnih mest v Evropi.

4. Sveženj o zaposlovanju pa utira pot tudi okrepljenemu usklajevanju in spremljanju politik zaposlovanja na ravni EU v skladu z ekonomskim upravljanjem v EU. Komisija od leta 2013 v okviru evropskega semestra načrtuje uvedbo „semaforja“ za beleženje napredka držav članic pri izvajanju nacionalnih načrtov za delovna mesta. Za večjo vključenosti socialnih partnerjev na evropski in nacionalni ravni v oblikovanje politike o zaposlovanju je Komisija predstavila načrte za izmenjavo mnenj in spremljanje razvoja plač na ravni EU. Sveženj navsezadnje poudarja pomen povezave med politikami in finančnimi instrumenti EU (kot je Evropski socialni sklad) pri podpiranju prednostnih nalog in reform držav na področju zaposlovanja.

Ozadje

O svežnju bodo na visoki ravni razpravljali na konferenci o zaposlovanju 6. in 7. septembra, da bi vse partnerje še odločneje spodbudili k izvajanju napovedanih ukrepov. Ta sveženj o zaposlovanju zajema sporočilo Komisije „K okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti“ in devet delovnih dokumentov služb Komisije, od katerih sta dva posvetovalna dokumenta:

 • delovni dokument o trendih in izzivih trgov dela (analitični dokument)

 • delovni dokument o okviru za kakovost pripravništev (posvetovalni dokument)

 • Izvajanje pobude Priložnost za mlade: prvi koraki (poročilo o napredku)

 • delovni dokument o izkoriščanju zaposlitvenega potenciala zelenega gospodarstva

 • delovni dokument o izkoriščanju zaposlitvenega potenciala IKT

 • delovni dokument o akcijskem načrtu za zdravstveno osebje EU

 • delovni dokument o delovni sili na področju gospodinjskih storitev (posvetovalni dokument)

 • delovni dokument o odprtih, dinamičnih in vključujočih trgih dela (ocena koncepta prožne varnosti)

 • Reforma Evropske službe za zaposlovanje za doseganje ciljev Evropa 2020 (podrobnosti reforme EURES)

Več informacij:

Sporočilo: K okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti: MEMO/12/252

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en

V francoščini: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=fr

V nemščini: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=de

Delovni dokumenti služb Komisije in vsi ostali dokumenti so na voljo na:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

V francoščini:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

V nemščini:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Spremljanje socialnih vplivov krize: občutja državljanov v Evropski uniji:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Spletišče GD EMPL o zaposlitveni strategiji:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101

Kontakti :

Cristina Arigho (+32 22985399)

Nadège Defrère (+32 22990403)


Side Bar