Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia predstavuje nové opatrenia v oblasti oživenia hospodárstva sprevádzané vytváraním veľkého počtu pracovných miest a identifikuje kľúčové príležitosti

Štrasburg, 18. apríla 2012 – Nezamestnanosť v EÚ útočí na rekordy a ekonomické predpovede na nasledujúce mesiace sú nasiaknuté pesimizmom. V reakcii na to Komisia dnes predstavila súbor konkrétnych opatrení na posilnenie vytvárania pracovných miest. Tento návrh sa zameriava na vytváranie pracovných miest z hľadiska dopytu, ukazuje členským štátom cestu ako podporiť podniky, aby prijímali zamestnancov. Možnými spôsobmi sú zníženie zdanenia práce alebo väčšia podpora vznikajúcich podnikov. Takisto identifikuje oblasti, kde sa skrýva najväčší potenciál pre vytváranie pracovných miest v budúcnosti: ekologické hospodárstvo, zdravotnícke služby a IKT. V tomto oznámení sa vyzdvihuje potreba posilniť právny a sociálny rozmer správy vecí verejných v EÚ a stanovuje spôsoby, ako lepšie zapojiť zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov do procesu formulovania priorít EÚ.

Predseda Barrosso povedal: „Európa potrebuje stratégiu na vytváranie pracovných miest, ktorá je pomôže riešiť neprijateľnú mieru nezamestnanosti. EÚ má rozsiahly nevyužitý potenciál na podporu vytvárania pracovných miest Ekologické hospodárstvo, zdravotníctvo a odvetvia s novými technológiami spolu v nasledujúcich rokoch vytvoria viac ako 20 miliónov pracovných miest. Členské štáty sa musia chopiť týchto príležitostí, mobilizovať existujúce zdroje a stimulovať svoje trhy práce v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi. Spolu to môžeme dokázať.“

Pri prezentácii tohto nového balíka László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, povedal: „Súčasná miera nezamestnanosti v EÚ dosahuje dramatické rozmery a je neprijateľná. Vytváranie pracovných miest sa musí stať skutočnou európskou prioritou.“ Dodal: „Ak máme obnoviť rast a vyrovnať sa s hlavnými štrukturálnymi zmenami ako je ekologizácia hospodárstva, starnúce obyvateľstvom a technologické zmeny, EÚ potrebuje dynamický a inkluzívny trh

práce."

Obsah balíka opatrení pre zamestnanosť

1. Balíkom opatrení pre zamestnanosť sa členské štáty vyzývajú, aby posilnili svoje vnútroštátne politiky zamestnanosti. Obsahuje najmä návrhy pre členské štáty, aby:

 • vytvorili vhodné podmienky pre vytváranie pracovných miest a pre dopyt po pracovných silách ako napr. poskytovanie dotácii na nábor pracovníkov na nové pracovné miesta, presun daňovej záťaže (ktorý nemá vplyv na rozpočet) zo zdaňovania práce na environmentálne dane alebo podpora samostatnej zárobkovej činnosti,

 • využili veľký potenciál, ktorý majú niektoré oblasti, čo sa týka vytvárania pracovných miest, pre budúcnosť, ako je napríklad ekologické hospodárstvo, kde by sa mohlo odteraz až do roku 2020 vytvoriť 20 miliónov pracovných miest a zahrnuli zamestnanosť v ekologickom hospodárstve do svojich vnútroštátnych plánov zamestnanosti, posilňovaním zručností v tejto oblasti,

 • zlepšili plánovanie, pokiaľ ide o zdravotnícky personál a tvorbu predpovedí tak, aby bol dopyt po zdravotníckych pracovníkoch v lepšom súlade s ponukou, pričom im ponúkali dlhodobé pracovné vyhliadky a stimulovali výmenu inovatívnych a efektívnych stratégií náboru a udržania zdravotníckych pracovníkov v zamestnaní, Komisia tiež začala konzultácie o možnostiach zamestnania v oblasti osobných služieb a služieb pre domácnosti.

 • podporovali zvýšenie počtu vysokokvalifikovaných pracovníkov v oblasti IKT a podporovali digitálnu gramotnosť personálu.

2. V oznámení sú tiež stanovené kľúčové oblasti pre reformy, aby sa trhy práce stali dynamickejšími a inkluzívnejšími a tým odolnejšími voči hospodárskym zmenám. Tieto návrhy zahŕňajú:

 • poučenie zo skúseností získaných z krízy, ako napr. stimulácia vnútornej flexibility na zníženie nestability zamestnania a fiškálnych nákladov,

 • stanovenie dôstojných a udržateľných miezd a snahu vyhnúť sa pascám nízkych príjmov,

 • zabezpečenie vhodných zmluvných prostriedkov, aby sa zabránilo nadmernému používaniu neštandardných prostriedkov, Komisia takisto zdôrazňuje potrebu poskytovať mladým ľuďom príležitosti, ako aj rozvíjať koncept celoživotného vzdelávania, ktoré je kľúčom ku stabilite zamestnania a produktivite,

 • keďže sú v celej EÚ stále voľné 4 milióny pracovných miest, „balík opatrení pre zamestnanosť“ vyzýva k väčšiemu úsiliu, aby kvalifikácia uchádzačov o prácu lepšie zodpovedala tomu, čo na trhoch práce v Európe hľadajú zamestnávatelia, ako aj k lepšiemu predvídaniu toho, aké kvalifikácie budú v budúcnosti potrebné. Navrhuje špecifické nástroje na zlepšenie uznávania zručností a kvalifikácií a na zabezpečenie užšej spojitosti oblasti vzdelávania a oblasti práce.

3. „Balík opatrení pre zamestnanosť“ sa tiež sústreďuje na vytváranie skutočne fungujúceho trhu práce EÚ:

 • s cieľom zlepšiť pracovnú mobilitu je Komisia plne odhodlaná odstrániť právne aj praktické prekážky voľného pohybu pracovníkov, ako je napr. zlepšenie prenosnosti dôchodkov, zdaňovanie cezhraničných pracovníkov alebo informovanosť o právach povinnostiach. Vyzýva členské štáty, aby umožnili poberanie dávok v nezamestnanosti aj ľuďom, ktorí hľadajú prácu v inej krajine (na obdobie až 6 mesiacov). Taktiež vysiela silný signál vládam, aby zrušili obmedzenia týkajúce sa prístupu bulharských a rumunských pracovníkov na trh práce a povolila štátnym príslušníkom ostatných členských krajín uchádzať sa o prácu vo verejnom sektore.

 • Aby sa ponuka uchádzačov s určitou kvalifikáciou lepšie stretávala s dopytom zo strany zamestnávateľov, súčasťou balíka je návrh pretvoriť portál uchádzačov o zamestnanie EURES na skutočný európsky nástroj na sprostredkovanie práce a nábor pracovníkov a predpokladá sa, že (od roku 2013) bude obsahovať inovatívne samoobslužné on-line aplikácie, ktoré používateľom okamžite poskytnú okamžitý prehľad o geografickom rozložení ponuky voľných pracovných miest v celej Európe.

4. Nakoniec sa týmto balíkom opatrení pre zamestnanosť otvára cesta pre intenzívnejšiu koordináciu a monitorovanie politík zamestnanosti na úrovni EÚ v súlade so správou ekonomických záležitostí EÚ. Od roku 2013, a ako súčasť európskeho semestra, plánuje Komisia zaviesť tabuľku, kde by sa zaznamenával pokrok členských štátov pri implementácii svojich národných plánov na vytváranie pracovných miest. S cieľom posilniť zapojenie EÚ a vnútroštátnych sociálnych partnerov do tvorby politiky zamestnanosti predložila Komisia plány, ako by na úrovni EÚ mala prebiehať výmena názorov a monitorovanie vývoja miezd. Nakoniec sa zdôrazňuje dôležité prepojenie medzi politikami a finančnými nástrojmi EÚ (ako napr. Európsky sociálny fond) pri podpore priorít a reforiem v oblasti zamestnanosti.

Chronológia

O tomto balíku sa 6.-7. septembra bude rokovať na konferencii na vysokej úrovni týkajúcej sa zamestnanosti, ktorá prispeje k ďalšej mobilizácii všetkých partnerov s cieľom implementovať oznámené opatrenia. Dnešný balík opatrení pre zamestnanosť obsahuje oznámenie o politike Komisie „Smerom k oživeniu hospodárstva s veľkým počtom pracovných miest“ a deväť pracovných dokumentov útvarov Komisie, z ktorých dva sú konzultačné dokumenty:

 • Tendencie a problémy na trhu práce (analytický dokument)

 • Rámec kvality pre stáže (konzultačný dokument)

 • Uplatnenie iniciatívy Príležitosti pre mladých: prvé kroky (správa o pokroku)

 • Využívanie potenciálu zamestnanosti ekologického rastu

 • Využívanie potenciálu zamestnanosti IKT

 • Akčný plán pre pracovnú silu v oblasti zdravotnej starostlivosti v EÚ

 • Personál služieb v domácnosti (konzultačný dokument)

 • Otvorené, dynamické a inkluzívne trhy práce (hodnotenie koncepcie flexiistoty)

 • Prispôsobenie európskych zamestnaneckých služieb cieľom stratégie Európa 2020 (podrobnosti o reforme portálu EURES)

Ďalšie informácie:

Oznámenie: Smerom k oživeniu hospodárstva s veľkým počtom pracovných miest: MEMO/12/252

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en

Vo francúzštine:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=fr

V nemčine:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=de

Všetky dokumenty vrátane pracovných dokumentov útvarov Komisie sú dostupné na:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Vo francúzštine:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

V nemčine:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Monitorovanie sociálneho vplyvu krízy: vnímanie verejnosti v Európskej únii:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Webová stránka GR EMPL o stratégii zamestnanosti:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101

Kontaktné osoby:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar