Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja przedstawia nowe środki i określa najważniejsze sposoby osiągnięcia odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu w UE

Strasburg, dnia 18 kwietnia 2012 r. – W kontekście rekordowych poziomów bezrobocia w UE i niekorzystnych prognoz gospodarczych na nadchodzące miesiące Komisja ogłosiła dziś szereg konkretnych środków służących tworzeniu miejsc pracy. W swojej propozycji Komisja skupia się na tworzeniu miejsc pracy dzięki działaniom po stronie popytu, udzielając pomocy państwom członkowskim w tworzeniu zachęt do zatrudniania poprzez zmniejszanie związanych z zatrudnieniem obciążeń podatkowych lub intensywniejsze wspieranie nowych przedsiębiorstw. Komisja określa także obszary, które mają największy potencjał zatrudnienia: zielona gospodarka, sektor usług zdrowotnych i TIK. W komunikacie na temat polityki podkreślono potrzebę zwiększenia znaczenia kwestii zatrudnienia oraz wymiaru społecznego w systemie zarządzania na poziomie UE oraz przedstawiono sposoby większego włączenia przedstawicieli pracodawców i pracowników w określanie priorytetów UE.

Przewodniczący Barroso powiedział: „Aby obniżyć nieakceptowalnie wysoki poziom bezrobocia, Europa potrzebuje strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy. Unia Europejska dysponuje ogromnym niewykorzystanym potencjałem w tym zakresie. W nadchodzących latach w sektorach zielonej gospodarki, zdrowia i nowych technologii stworzone zostanie łącznie ponad 20 mln miejsc pracy. Państwa członkowskie muszą wykorzystać te możliwości poprzez mobilizację istniejących zasobów i stymulowanie swoich rynków pracy w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi. Działając wspólnie możemy tego dokonać.”

Prezentując w Strasburgu nowy pakiet, unijny komisarz László Andor, odpowiedzialny za zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne, stwierdził: „Aktualne dramatycznie wysokie poziomy bezrobocia w UE nie mogą być akceptowane; tworzenie miejsc pracy musi stać się rzeczywistym priorytetem Europy.” Po czym dodał: „Jeżeli chcemy na nowo osiągnąć wzrost gospodarczy i poradzić sobie z zasadniczymi zmianami strukturalnymi, takimi jak przechodzenie do zielonej gospodarki, starzenie się społeczeństwa i zmiany technologiczne, Unia Europejska musi dysponować dynamicznym i zapewniającym włączenie społeczne europejskim rynkiem pracy”.

1. W pakiecie na rzecz zatrudnienia wzywa się państwa członkowskie do wzmocnienia ich krajowych polityk zatrudnienia. Pakiet zawiera w szczególności adresowane do państw członkowskich propozycje:

 • stworzenia warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i popytu na pracę, takich jak skutkujące tworzeniem nowych miejsc pracy subsydia związane z zatrudnianiem, przenoszenie obciążeń podatkowych z zatrudnienia na obszar środowiska naturalnego (neutralny wpływ na budżet) lub wspieranie samozatrudnienia;

 • wykorzystania obszarów o dużym potencjale zatrudnienia, takich jak zielona gospodarka, w których do 2020 r. można stworzyć 20 mln miejsc pracy, włączenia zatrudnienia w tej branży do krajowych planów zwiększania zatrudnienia oraz zwiększenia wiedzy o zielonych umiejętnościach;

 • poprawy planowania i prognozowania zatrudnienia w sektorze zdrowia, w celu lepszego dopasowania popytu i podaży pracowników służby zdrowia, oferując im równocześnie długoterminowe perspektywy zatrudnienia i pobudzając wymianę informacji na temat innowacyjnych i skutecznych strategii zatrudnienia i zatrzymywania tych pracowników. Komisja rozpoczęła także konsultacje poświęcone perspektywom zatrudnienia w sektorze usług osobistych i dla gospodarstw domowych;

 • wspierania zwiększania liczby miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji w zakresie TIK oraz promowania rozwijania umiejętności cyfrowych wśród pracowników.

2. Komunikat określa także kluczowe obszary wymagające przeprowadzenia reform w celu zdynamizowania rynków pracy oraz sprawienia by w większym stopniu sprzyjały one włączeniu społecznemu i tym samym były bardziej odporne na zmiany gospodarcze. Propozycje te obejmują:

 • wykorzystanie doświadczeń płynących z kryzysu, takich jak wspieranie elastyczności poszczególnych podmiotów w celu zmniejszenia niepewności zatrudnienia i obciążeń podatkowych;

 • ustalenie trwałych wynagrodzeń na odpowiednim poziomie i unikanie pułapek związanych ze zbyt niskim poziomem wynagrodzeń;

 • zapewnienie odpowiednich porozumień dotyczących umów w celu zapobiegania nadmiernemu wykorzystywaniu niestandardowych rodzajów umów; Komisja podkreśla także konieczność dania szansy młodym ludziom oraz rozwijania uczenia się przez całe życie, które jest podstawą bezpieczeństwa zatrudnienia i wydajności;

 • w kontekście 4 mln nieobsadzonych miejsc pracy w UE pakiet na rzecz zatrudnienia zachęca do większych inwestycji w umiejętności, aby zaradzić niedopasowaniu umiejętności na europejskich rynkach pracy, a także lepiej przewidywać zapotrzebowanie na umiejętności. W pakiecie przedstawiono konkretne instrumenty na rzecz poprawy uznawania umiejętności i kwalifikacji oraz zbliżenia środowiska edukacji i świata pracy.

3. Celem pakietu na rzecz zatrudnienia jest także stworzenie prawdziwego unijnego rynku pracy:

 • w celu zwiększenia mobilności pracowników Komisja jest w pełni zaangażowana w usunięcie praktycznych i prawnych przeszkód w swobodnym przepływie pracowników, takich jak ułatwienie przenoszenia praw emerytalnych, sposób opodatkowania pracowników transgranicznych lub świadomość w zakresie praw i obowiązków. Wzywa ona państwa członkowskie do umożliwienia przenoszenia za granicę zasiłków dla bezrobotnych poszukujących pracy w innym państwie (na maksymalny okres 6 miesięcy). Komisja zdecydowanie wzywa także państwa członkowskie do zniesienia ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla pracowników pochodzących z Bułgarii i Rumunii oraz do dopuszczenia obywateli innych państw członkowskich do stanowisk pracy w służbie publicznej;

 • w celu lepszego dopasowania miejsc pracy i osób poszukujących pracy, pakiet zawiera propozycję przekształcenia portalu internetowego dla osób poszukujących pracy EURES w prawdziwe europejskie narzędzie pośrednictwa pracy i rekrutacji oraz przewiduje opracowanie (do 2013 r.) innowacyjnego systemu samoobsługowych aplikacji online, które pozwolą użytkownikom na dostęp w czasie rzeczywistym do czytelnej mapy ofert pracy w Europie.

4. Pakiet na rzecz zatrudnienia otwiera ponadto drogę do większej koordynacji i monitorowania polityk zatrudnienia na poziomie UE, zgodnie z zarządzaniem gospodarczym UE. Począwszy od 2013 r. Komisja planuje wprowadzić w ramach europejskiego semestru tablicę wyników, która pozwoli śledzić postępy państw członkowskich w realizacji ich krajowych planów zwiększania zatrudnienia. Aby zwiększyć zaangażowanie krajowych i unijnych partnerów społecznych w tworzenie polityki zatrudnienia, Komisja przedstawiła plany wymiany opinii i monitorowania zmian zarobków na poziomie UE. W pakiecie podkreślono ponadto związek między strategią a instrumentami finansowymi UE (takimi jak Europejski Fundusz Społeczny) w procesie wspierania priorytetów i reform w obszarze zatrudnienia poszczególnych państw.

Kontekst

Aby jeszcze bardziej zmobilizować wszystkich partnerów do realizacji zapowiedzianych środków, pakiet zostanie poddany dyskusji na poświęconej zatrudnieniu konferencji wysokiego szczebla, która odbędzie się w dniach 6-7 września. Pakiet na rzecz zatrudnienia zawiera komunikat Komisji w sprawie polityki „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” oraz dziewięć dokumentów roboczych służb Komisji, z których dwa są dokumentami do dyskusji:

 • Analiza tendencji i wyzwań na rynku pracy (opracowanie analityczne)

 • Ramy jakości staży (dokument do dyskusji)

 • Realizacja inicjatywy „Szanse dla młodzieży”: pierwsze kroki (sprawozdanie okresowe)

 • Wykorzystanie potencjału ekologicznego wzrostu gospodarczego w zakresie zatrudnienia

 • Wykorzystanie potencjału TIK w zakresie zatrudnienia

 • Plan działania na rzecz pracowników sektora zdrowia w UE

 • Pracownicy sektora usług dla gospodarstw domowych (dokument do dyskusji)

 • Otwarte, dynamiczne rynki pracy sprzyjające włączeniu społecznemu (ocena modelu flexicurity)

 • Reforma Europejskich Służb Zatrudnienia na rzecz realizacji celów strategii Europa 2020 (szczegóły reformy EURES)

Dodatkowe informacje

Komunikat „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu”: MEMO/12/252

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en

W języku francuskim:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=fr

W języku niemieckim:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=de

Wszystkie dokumenty, także dokumenty robocze służb Komisji, są dostępne na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

W języku francuskim:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

W języku niemieckim:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Monitorowanie społecznych skutków kryzysu: badania opinii publicznej w Unii Europejskiej: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Strona internetowa DG EMPL poświęcona strategii na rzecz zatrudnienia:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101

Kontakt:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar