Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie stelt nieuwe maatregelen voor banenrijk herstel in EU voor en ziet daarvoor belangrijke mogelijkheden

Straatsburg, 18 april 2012 – Terwijl de werkloosheid in de EU een recordniveau bereikt en de economische vooruitzichten voor de komende maanden ongunstig zijn, heeft de Commissie vandaag een reeks concrete maatregelen voorgesteld om de werkgelegenheid te stimuleren. In het voorstel staat de vraagzijde van de werkgelegenheidscreatie centraal, en wordt uiteengezet hoe de lidstaten aanwervingen kunnen stimuleren door de belastingen op arbeid te verlagen en startende ondernemingen meer te ondersteunen. Het omschrijft ook welke sectoren het grootste potentieel voor toekomstige werkgelegenheid bieden: de groene economie, gezondheidszorg en ICT. De beleidsmededeling onderstreept de noodzaak van een sterkere werkgelegenheids- en sociale dimensie van de governance van de EU en bevat voorstellen om de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers meer bij het vaststellen van EU-prioriteiten te betrekken.

Voorzitter Barroso zei: "Europa heeft een strategie voor de creatie van werkgelegenheid nodig om het onaanvaardbare werkloosheidsniveau aan te pakken. De EU heeft een groot onaangeboord potentieel om werkgelegenheid te creëren. De groene economie, de gezondheidssector en de nieuwe technologieën zullen in de volgende jaren samen meer dan 20 miljoen banen creëren. De lidstaten moeten in nauwe samenwerking met de sociale partners deze kansen aangrijpen, de bestaande middelen mobiliseren en hun arbeidsmarkt stimuleren. Samen kunnen we dat verwezenlijken."

Bij de voorstelling van het nieuwe pakket in Straatsburg zei László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie: "Het huidige werkloosheidsniveau in de EU is dramatisch en onaanvaardbaar. Het scheppen van werkgelegenheid moet een echte Europese prioriteit worden". Hij voegde daaraan toe: "Om de groei te herstellen en het hoofd te bieden aan grote structurele veranderingen zoals het groener maken van de economie, de vergrijzing en technologische veranderingen, heeft de EU behoefte aan een dynamische en inclusieve Europese arbeidsmarkt".

1. Het werkgelegenheidspakket verzoekt de lidstaten om meer werk te maken van hun nationale werkgelegenheidsbeleid. Het stelt onder meer voor dat de lidstaten:

 • Goede voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de vraag naar arbeid, zoals aanwervingssubsidies die leiden tot nieuwe banen, een (begrotingsneutrale) verschuiving van belastingen op arbeid naar milieuheffingen, of steun voor zelfstandigen.

 • De gebieden met een groot werkgelegenheidspotentieel voor de toekomst exploiteren, zoals de groene economie, waarin tussen nu en 2020 20 miljoen banen kunnen worden gecreëerd, en groene werkgelegenheid opnemen in hun nationale banenplannen, waardoor "groene vaardigheden" worden vergroot.

 • De planning en prognoses van het aantal gezondheidswerkers verbeteren om de vraag naar en het aanbod van gezondheidswerkers beter op elkaar af te stemmen en hen tegelijkertijd uitzicht te bieden op langetermijnbanen, en de uitwisseling van vernieuwende en effectieve strategieën voor de aanwerving en het behoud van gezondheidswerkers stimuleren. De Commissie begint ook met een raadpleging over werkgelegenheidskansen in persoonlijke en huishoudelijke diensten.

 • Een toename van hooggekwalificeerde ICT-arbeidskrachten ondersteunen en digitale vaardigheden in de hele beroepsbevolking bevorderen.

2. De mededeling vermeldt ook de belangrijkste gebieden die hervormingen vergen om de arbeidsmarkten dynamischer en inclusiever te maken, en dus beter bestand tegen economische veranderingen. Die voorstellen omvatten:

 • Het trekken van lessen uit de crisis, zoals het stimuleren van de interne flexibiliteit om werkonzekerheid en begrotingskosten te verminderen;

 • De invoering van decente en duurzame lonen en het vermijden van lagelonenvallen;

 • Het garanderen van passende contractuele regelingen om het excessief gebruik van niet-standaardregelingen te voorkomen. De Commissie beklemtoont ook de noodzaak om jongeren kansen te bieden, en het levenslang leren te ontwikkelen, wat van essentieel belang is voor de werkzekerheid en de productiviteit.

 • Met 4 miljoen vacatures in de EU pleit het "werkgelegenheidspakket" voor meer investeringen in vaardigheden om de niet aan de behoeften van de Europese arbeidsmarkt aangepaste vaardigheden aan te pakken, en voor het beter anticiperen op de behoeften aan vaardigheden. Het stelt specifieke instrumenten voor om de erkenning van vaardigheden en kwalificaties te verbeteren en de wereld van onderwijs en werk nader tot elkaar te brengen.

3. Het "werkgelegenheidspakket" beoogt ook een echte EU-arbeidsmarkt tot stand te brengen:

 • Om de arbeidsmobiliteit te bevorderen zet de Commissie zich ten volle in voor het verwijderen van juridische en praktische belemmeringen van het vrije verkeer van werknemers, zoals door de verbetering van de meeneembaarheid van pensioenen, de fiscale behandeling van grensarbeiders of het besef van rechten en plichten. Zij roept de lidstaten op om de uitvoer van werkloosheidsuitkeringen toe te staan voor personen die werk zoeken in een ander land (voor een periode van maximaal zes maanden). Zij zendt de regeringen ook een krachtige boodschap om de beperkingen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië op te heffen, en om onderdanen van andere lidstaten toegang te verlenen tot werk bij de overheid.

 • Om banen en werkzoekenden beter op elkaar af te stemmen, stelt het pakket voor om het EURES-portaal voor werkzoekenden om te vormen tot een effectief Europees instrument voor plaatsing en aanwerving, en voorziet het (vanaf 2013) in innovatieve onlinezelfbedieningstoepassingen om de gebruikers onmiddellijk een duidelijk geografisch beeld te geven van Europese vacatures.

4. Ten slotte effent het werkgelegenheidspakket de weg voor meer coördinatie en monitoring van het werkgelegenheidsbeleid op EU-niveau in overeenstemming met de economische governance van de EU. De Commissie is van plan om vanaf 2013 en in het kader van het Europees Semester een scorebord bij te houden van de voortgang die de lidstaten maken bij de tenuitvoerlegging van hun nationale banenplannen. Om de betrokkenheid van de Europese en nationale sociale partners bij het uitstippelen van het werkgelegenheidsbeleid te vergroten, heeft de Commissie plannen ingediend voor de uitwisseling van standpunten en toezicht op de loonontwikkeling op het niveau van de EU. Ten slotte legt het pakket de nadruk op de hechte band tussen het beleid en de financiële instrumenten van de EU (zoals het Europees Sociaal Fonds) bij de ondersteuning van de prioriteiten en hervormingen inzake werkgelegenheid in de lidstaten.

Achtergrond

Het pakket zal op 6 en 7 september worden besproken tijdens een conferentie op hoog niveau over werkgelegenheid, teneinde alle partners te mobiliseren om de aangekondigde maatregelen ten uitvoer te leggen. Het werkgelegenheidspakket van vandaag omvat een beleidsmededeling van de Commissie "Naar een banenrijk herstel" en negen werkdocumenten van de diensten van de Commissie, waarvan twee discussienota's:

 • Trends en uitdagingen op de arbeidsmarkt (analysedocument)

 • Een kwaliteitskader voor stages (discussienota)

 • Uitvoering van het initiatief "Kansen voor jongeren": eerste genomen stappen (voortgangsverslag)

 • Benutting van het werkgelegenheidspotentieel van groene groei

 • Benutting van het werkgelegenheidspotentieel van ICT's

 • Een actieplan voor de gezondheidswerkers in de EU

 • Arbeidskrachten in huishoudelijke diensten (discussienota)

 • Open, dynamische en inclusieve arbeidsmarkten (evaluatie van het begrip flexizekerheid)

 • Hervorming van de Europese diensten voor arbeidsvoorziening om de doelstellingen van Europa 2020 te bereiken (details van de hervorming van EURES)

Nadere informatie:

Mededeling: Naar een banenrijk herstel: MEMO/12/252

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en

In het Frans: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=fr

In het Duits: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=de

Alle documenten, met inbegrip van de werkdocumenten van de diensten van de Commissie, zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

In het Frans:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

In het Duits:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Monitoring van de sociale impact van de crisis: publieksperceptie in de Europese Unie:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Website van DG EMPL over de werkgelegenheidsstrategie:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=101

Contact:

Cristina Arigho +32 22985399

Nadège Defrère +32 22990403


Side Bar