Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija prezentē jaunus pasākumus un norāda uz svarīgākajām iespējām, kā nodrošināt ES ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām

Strasbūrā, 2012. gada 18. aprīlī. ES bezdarba līmenis ir rekordaugsts un ekonomikas izaugsmes prognozes turpmākajiem mēnešiem nevieš cerības, tāpēc Komisija ir nākusi klajā ar vairākiem konkrētiem pasākumiem, kas veicinās darba vietu radīšanu. Šajā priekšlikumā uzmanība galvenokārt pievērsta darba tirgus pieprasījuma veicināšanai, un izklāstīti veidi, kā dalībvalstis var sekmēt jaunu darbinieku pieņemšanu, samazinot darbaspēka nodokļus un palielinot atbalstu jaunizveidotiem uzņēmumiem. Tajā norādītas arī jomas, kurās nākotnē sagaidāms visaugstākais nodarbinātības izaugsmes potenciāls: zaļā ekonomika, veselības aizsardzība un IKT joma. Politikas paziņojumā uzsvērts, ka ES pārvaldībai ir vajadzīga stabilāka nodarbinātība un stiprāka sociālā dimensija, kā arī paredzēti veidi darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju plašākai iesaistīšanai ES prioritāšu noteikšanā.

Priekšsēdētājs Barrozu sacīja: “Lai cīnītos ar nepieņemami augsto bezdarba līmeni, Eiropai ir vajadzīga darba vietu radīšanas stratēģija. ES ir liels neizmantots potenciāls darba vietu radīšanai. Zaļā ekonomika, veselības un jauno tehnoloģiju nozares nākotnē radīs vairāk nekā 20 miljonus darba vietu. Dalībvalstīm ir jāizmanto šīs iespējas, jāmobilizē esošie resursi un ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem jāstimulē darba tirgus. Kopā mēs varam to izdarīt.”

Prezentējot jauno pasākumu kopumu Strasbūrā ES nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors sacīja: “Bezdarba līmenis ES šobrīd ir dramatiski augsts, un tas nav pieņemami. Darba vietu radīšanai ir jākļūst par patiesu Eiropas prioritāti.” Viņš piebilda: “Ja vēlamies atjaunot izaugsmi un tikt galā ar tādām nozīmīgām strukturālām izmaiņām kā pāreja uz zaļāku ekonomiku, iedzīvotāju novecošana un tehnoloģiskās izmaiņas, tad ES ir vajadzīgs dinamisks un iekļaujošs Eiropas darba tirgus.”

1. Nodarbinātības pasākumu kopumā dalībvalstis tiek mudinātas stiprināt savu nodarbinātības politiku. Dalībvalstīm ir izteikti vairāki priekšlikumi.

 • Radīt pareizos apstākļus darba vietu izveidei un pieprasījuma palielināšanai darba tirgū, piemēram, darbā pieņemšanas subsīdijas jaunu darba vietu radīšanai, nodokļu pārbīde no darbaspēka uz vides aizsardzību, neietekmējot budžetu, vai atbalsts pašnodarbinātībai.

 • Izmantot lielo nodarbinātības izaugsmes potenciālu, kas pastāv zaļās ekonomikas jomā, kurā līdz 2020. gadam var radīt 20 milj. darba vietu, un iekļaut valstu nodarbinātības plānos nodarbinātību vides aizsardzības jomā, stiprinot šajā jomā vajadzīgās prasmes.

 • Uzlabot veselības jomas darbaspēka plānošanu un prognozēšanu, lai līdzsvarotu veselības jomas speciālistu piedāvājumu un pieprasījumu, piedāvājot viņiem ilgtermiņa nodarbinātības iespējas un veicinot informācijas apmaiņu par inovatīvām un efektīvām stratēģijām, kā veikt veselības jomas darbinieku pieņemšanu darbā un darba saglabāšanu. Komisija arī sāk konsultācijas par nodarbinātības iespējām individuālo un mājsaimniecību pakalpojumu jomā.

 • Atbalstīt augsti kvalificētu IKT jomas speciālistu skaita pieaugumu un veicināt darbaspēka digitālo prasmju apgūšanu.

2. Paziņojumā norādītas arī svarīgākās reformu jomas, lai darba tirgus kļūtu dinamiskāks un iekļaujošāks, un tādējādi arī izturīgāks pret ekonomikas izmaiņām. Izteikti šādi priekšlikumi:

 • izmantot pieredzi, kas gūta krīzes laikā, piemēram, veicināt iekšējo elastību, lai mazinātu darba vietu nedrošību un fiskālās izmaksas;

 • noteikt pienācīgu un ilgtspējīgu atalgojumu un izvairīties no iestigšanas zemo algu līmenī;

 • nodrošināt atbilstīgus līgumiskos noteikumus, lai novērstu pārmērīgu nestandarta noteikumu izmantošanu. Komisija arī uzsver, ka ir jānodrošina iespējas jauniešiem, kā arī jāattīsta mūžizglītības iespējas, kas ir būtiskas nodarbinātības drošībai un ražīgumam.

 • Tā kā ES aizvien ir 4 milj. brīvu darba vietu, nodarbinātības pasākumu kopumā izteikts aicinājums izdarīt lielākus ieguldījumus prasmēs, lai novērstu Eiropas darba tirgos pastāvošo prasmju neatbilsmi, kā arī labāk paredzētu nepieciešamās prasmes. Tajā ir piedāvāti konkrēti instrumenti, ar kuriem uzlabot prasmju un kvalifikācijas atzīšanu un savstarpēji tuvināt izglītības jomu un darba tirgu.

3. Nodarbinātības pasākumu kopuma mērķis ir izveidot patiesu ES darba tirgu:

 • Lai uzlabotu darbaspēka mobilitāti, Komisija ir apņēmusies atcelt juridiskos un praktiskos šķēršļus darba ņēmēju pārvietošanās brīvībai, piemēram, uzlabot pensiju pārnesamību, pārrobežu darba ņēmēju nodokļu režīmu vai informētību par tiesībām un pienākumiem. Tā aicina dalībvalstis atļaut eksportēt bezdarba pabalstus darba meklētājiem citā valstī (līdz 6 mēnešiem). Tāpat valdībām tiek sūtīta stingra norāde atcelt darba tirgus piekļuves ierobežojumus darba ņēmējiem no Bulgārijas un Rumānijas un atļaut citu dalībvalstu valstspiederīgajiem ieņemt amatu valsts pārvaldē.

 • Lai uzlabotu līdzsvaru starp pieejamām darba vietām un darba meklētājiem, šajā kopumā ir piedāvāts pārveidot EURES darba meklēšanas portālu par patiesu Eiropas darbā iekārtošanas un pieņemšanas rīku un paredzēts (no 2013. gada) ieviest inovatīvas tiešsaistes lietojumprogrammas, ar kurām lietotāji uzreiz varētu iegūt skaidru informāciju par darba piedāvājumiem Eiropā atkarībā no ģeogrāfiskā reģiona.

4. Visbeidzot nodarbinātības pasākumu kopums paver ceļu ciešākai nodarbinātības politikas koordinēšanai un uzraudzībai ES līmenī saskaņā ar ES ekonomikas pārvaldību. No 2013. gada saistībā ar Eiropas pusgadu Komisija plāno apkopot rezultātus, lai novērtētu dalībvalstu panākumus valsts nodarbinātības plāna īstenošanā. Lai stiprinātu ES un valstu sociālo partneru iesaistīšanos nodarbinātības politikas izstrādē, Komisija ir izstrādājusi plānu par atalgojuma izmaiņu uzraudzību un viedokļu apmaiņu ES līmenī. Visbeidzot šajā pasākumu kopumā ir uzsvērts, ka saiknei starp politiku un ES finanšu instrumentiem (piemēram, Eiropas Sociālo fondu) ir svarīga nozīme, lai nodrošinātu atbalstu valstu nodarbinātības prioritātēm un reformām.

Priekšvēsture

Šis pasākumu kopums tiks apspriests 6.–7. septembrī augsta līmeņa nodarbinātības jautājumu konferencē, lai vēl vairāk mobilizētu visus partnerus īstenot paziņotos pasākumus. Šodien publicētajā nodarbinātības pasākumu kopumā ir iekļauts Komisijas politikas paziņojums “Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām” un deviņi Komisijas dienestu darba dokumenti, no kuriem divi ir apspriešanās dokumenti.

 • Darba tirgus tendences un problēmas (analītisks dokuments)

 • Kvalitatīva stažēšanās sistēma (apspriešanās dokuments)

 • Jaunatnes iespēju iniciatīvas īstenošana – pirmās īstenošanas darbības (progresa ziņojums)

 • Pētot zaļās izaugsmes nodarbinātības potenciālu

 • Nodarbinātības potenciāla izpēte IKT jomā

 • Darbības plāns ES veselības aprūpes darbaspēkam

 • Darbaspēks mājsaimniecību pakalpojumu jomā (apspriešanās dokuments)

 • Atvērti, dinamiski un iekļaujoši darba tirgi (elastdrošības jēdziena izvērtēšana)

 • Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla reforma stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai (informācija par EURES reformu)

Plašāka informācija pieejama:

Paziņojums “Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām”: MEMO/12/252

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en

franču valodā:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=fr

vācu valodā:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=de

Visi dokumenti, tostarp Komisijas dienestu darba dokumenti ir pieejami šeit:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

franču valodā:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

vācu valodā:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Krīzes sociālās ietekmes uzraudzība – sabiedrības uzskati Eiropas Savienībā:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD vietne par nodarbinātības stratēģiju:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101

Kontaktpersonas:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar