Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Komission uudet toimet työllistävän elpymisen toteutumiseksi EU:ssa

Strasbourg, 18. huhtikuuta 2012 – Työttömyys on kivunnut ennätystasolle EU:ssa, ja tulevien kuukausien talousnäkymät ovat synkät. Komissio on tänään antanut tiedonannon, jossa se ehdottaa useita konkreettisia työllisyyttä parantavia toimenpiteitä. Komission ehdotuksessa keskitytään työpaikkojen luomiseen kysynnän näkökulmasta eli esitetään tapoja, joilla jäsenvaltiot voivat kannustaa yrityksiä ottamaan ihmisiä töihin. Jäsenvaltiot voisivat esim. alentaa työtekoon kohdistuvia veroja tai tukea paremmin yritysten perustamista. Lisäksi ehdotuksessa yksilöidään alueita, joilla on tulevaisuudessa suurin työllistämispotentiaali: vihreä talous, terveyspalvelut sekä tieto- ja viestintätekniikka. Komission poliittisessa tiedonannossa korostetaan, että EU:n hallintoon on saatava vahvempi työllisyys- ja sosiaaliulottuvuus, ja esitetään tapoja saada työnantajien ja työntekijöiden edustajia enemmän mukaan EU:n painopisteiden asetantaan.

Puheenjohtaja Barroso sanoi Euroopan tarvitsevan työllisyysstrategiaa pystyäkseen pienentämään kohtuuttomia työttömyyslukujaan. ”EU:ssa on paljon käyttämätöntä potentiaalia työllisyyden parantamiseksi. Vihreän talouden, terveydenhuollon ja uuden teknologian alat voivat luoda yhteensä yli 20 miljoonaa työpaikkaa tulevina vuosina. Jäsenvaltioiden on tartuttava näihin tilaisuuksiin, mobilisoitava olemassa olevat resurssinsa ja piristettävä työmarkkinoitaan tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Yhdessä me onnistumme”, totesi Barroso.

Esitellessään uuden paketin Strasbourgissa työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor totesi, ettei EU:n tämänhetkisiä dramaattisia työttömyyslukuja voida hyväksyä. ”Työpaikkojen luominen on nostettava todelliseksi prioriteetiksi Euroopan tasolla”, hän sanoi ja jatkoi: ”Jos haluamme palata kasvu-uralle ja selviytyä suurista rakenteellisista muutoksista, joita ovat talouden viherryttäminen, väestön ikääntyminen ja teknologinen muutos, EU:ssa tarvitaan dynaamiset ja osallistumista edistävät eurooppalaiset työmarkkinat”.

1. Työllisyyspaketissa kehotetaan jäsenvaltioita vahvistamaan omaa kansallista työllisyyspolitiikkaansa. Erityisesti siinä ehdotetaan, että jäsenvaltiot

 • luovat työpaikkojen syntymiselle ja työvoiman kysynnälle suotuisat edellytykset. Ne voivat esim. ottaa käyttöön työhönottotukia, joilla luodaan uusia työpaikkoja, siirtyä työn verottamisesta ympäristöveroihin (ilman talousarviovaikutuksia) tai tukea itsenäistä ammatinharjoittamista.

 • hyödyntävät suuria tulevaisuuden työllistämismahdollisuuksia tarjoavia aloja kuten vihreää taloutta, jossa voitaisiin luoda 20 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, ja sisällyttävät vihreän työllisyyden kansallisiin työllisyyssuunnitelmiinsa vahvistaen näin ns. vihreää osaamistaan.

 • parantavat terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua ja ennusteita, jotta terveydenhuollon ammattilaisten kysyntä ja tarjonta vastaisivat paremmin toisiaan. Näin terveydenhuoltoalan työntekijöille voidaan tarjota pitkän aikavälin työllistymismahdollisuuksia ja edistetään heitä koskevien innovatiivisten ja tehokkaiden rekrytointi- ja työssäpitämisstrategioiden vaihtoa. Lisäksi komissio aikoo käynnistää kuulemisen työllisyysmahdollisuuksista henkilökohtaisten ja taloudenhoitopalvelujen alalla.

 • tukevat tieto- ja viestintätekniikan huippuammattilaisten määrän lisäämistä ja parantavat koko työvoiman digitaalisia taitoja.

2. Tiedonannossa vahvistetaan myös keskeiset ongelma-alueet, joita uudistamalla työmarkkinoista tulee dynaamisemmat ja osallistavammat, jolloin ne kykenevät paremmin kestämään talouden muutoksia. Ehdotuksiin sisältyy seuraavaa:

 • Opitaan kriisistä saaduista kokemuksista, mm. että sisäistä joustavuutta edistämällä voidaan vähentää työn epävarmuutta ja julkisen talouden kustannuksia;

 • Asetetaan kohtuulliset ja kestävät palkat sekä vältetään matalapalkkaloukut;

 • Huolehditaan asianmukaisista sopimusjärjestelyistä epätyypillisten työsopimusten liiallisen käyttämisen estämiseksi. Komissio korostaa myös tarvetta tarjota nuorille mahdollisuuksia ja kehittää elinikäistä oppimista, joka on avain työllisyyden turvaamiseen ja tuottavuuteen.

 • EU:ssa on edelleen avoinna 4 miljoonaa työpaikkaa. Työllisyyspaketissa vaaditaankin suurempia investointeja ammattitaidon hankkimiseen, jotta saadaan korjattu se ongelma, että taidot eivät vastaa kysyntää Euroopan työmarkkinoilla. Taitotarpeet on myös ennakoitava paremmin. Paketissa esitetään erityisiä välineitä, joilla parannetaan pätevyyden ja tutkintojen tunnustamista ja lähennetään koulutusmaailmaa ja työelämää toisiinsa.

3. Työllisyyspaketin tavoitteena on myös luoda aidot EU:n työmarkkinat:

 • Työvoiman liikkuvuuden parantamiseksi komissio on täysin sitoutunut poistamaan oikeudellisia ja käytännön esteitä työntekijöiden vapaalta liikkuvuudelta, kuten parantamaan eläkeoikeuksien siirtokelpoisuutta, rajatyöntekijöiden verokohtelua ja työntekijöiden tietoisuutta oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Komissio kehottaa jäsenvaltioita sallimaan työnhakijoiden työttömyysetuuksien maastaviennin (enintään 6 kuukauden ajaksi). Lisäksi komissio painokkaasti kehottaa hallituksia poistamaan rajoitukset bulgarialaisten ja romanialaisten työntekijöiden pääsyltä työmarkkinoille ja sallimaan muiden jäsenvaltioiden kansalaisten pääsyn julkisen palvelun työpaikkoihin.

 • Työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamisen tehostamiseksi paketissa ehdotetaan, että EURES-työnhakuportaali muutetaan todelliseksi eurooppalaiseksi työhönsijoitus- ja rekrytointivälineeksi. Paketissa kaavaillaan, että (vuodesta 2013 lähtien) verkossa olisi käytettävissä innovatiivisia itsepalvelusovelluksia, jotka tarjoavat käyttäjille välittömästi selkeän maantieteellisen kuvan Euroopan avoimista työpaikoista.

4. Työllisyyspaketti pohjustaa tietä sille, että työllisyyspolitiikkaa koordinoitaisiin ja seurattaisiin tehostetummin EU:n tasolla linjassa EU:n talouden ohjauksen ja hallinnan kanssa. Komissio aikoo vuodesta 2013 alkaen ottaa osana talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa käyttöön tulostaulun, jotta pysytään ajan tasalla jäsenvaltioiden edistymisessä kansallisten työllisyyssuunnitelmien täytäntöönpanossa. Lisätäkseen EU:n ja kansallisten työmarkkinaosapuolten osallistumista työllisyyspolitiikan laatimiseen komissio on esittänyt suunnitelmia näkemysten vaihtamiseksi ja palkkakehityksen seuraamiseksi EU:n tasolla. Lisäksi paketissa painotetaan politiikan ja EU:n rahoitusvälineiden (esim. Euroopan sosiaalirahaston) välisen yhteyden merkitystä maiden ensisijaisten työllisyystavoitteiden ja -uudistusten tukemisessa.

Tausta

Paketista keskustellaan 6.-7. syyskuuta järjestettävässä korkean tason työllisyyskonferenssissa, jotta kaikki toimijat saadaan mukaan panemaan toimeen ilmoitettuja toimenpiteitä. Tämänpäiväinen työllisyyspaketti sisältää komission tiedonannon ”Tavoitteena työllistävä elpyminen” ja yhdeksän komission yksiköiden valmisteluasiakirjaa, joista kaksi on kuulemisasiakirjoja:

 • Työmarkkinoiden suuntaukset ja haasteet (analyyttinen asiakirja)

 • Harjoittelujaksojen laatua koskeva viitekehys (kuulemisasiakirja)

 • ”Mahdollisuuksia nuorille” -aloitteen täytäntöönpano (edistymisraportti)

 • Vihreän kasvun työllistämispotentiaalin hyödyntäminen

 • Tieto- ja viestintätekniikan työllistämispotentiaalin hyödyntäminen

 • EU:n terveysalan työvoimaa koskeva toimintasuunnitelma

 • Kotitalouden palvelujen työvoima (kuulemisasiakirja)

 • Avoimet ja dynaamiset ja osallisuutta edistävät työmarkkinat (joustoturvan käsitteen arviointi)

 • Euroopan työnvälitysverkoston uudistaminen Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi (EURES-uudistusta koskevat tiedot)

Lisätietoja

Tiedonanto: Tavoitteena työllistävä elpyminen: Englanniksi http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en

Ranskaksi: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=fr

Saksaksi:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=de

Kaikki asiakirjat, myös komission yksiköiden valmisteluasiakirjat, ovat saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Ranskaksi: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Saksaksi: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Työllisyysstrategiaa koskeva työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston verkkosivusto: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101

Yhteyshenkilöt:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar