Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Komisjon tutvustab uusi meetmeid ning toob esile võimalused, kuidas uute töökohtade loomisega taastada ELi majandust

Strasbourg, 18. aprill 2012. Olukorras, mil töötus ELis on jõudnud rekordtasemele ja järgnevate kuude majandusperspektiiv ei paista eriti helgena, avalikustas Euroopa Komisjon täna meetmepaketi tööhõive suurendamiseks. Ettepanekutes keskendutakse töökohtade loomisele nõudluse vaatevinklist ning pakutakse liikmesriikidele välja võimalusi, kuidas innustada töölevärbamist, vähendades selleks tööjõu makse või toetades uute ettevõtete asutamist. Samuti tuuakse välja valdkonnad, kus tulevikus on töövõimalused kõige suuremad: nimelt roheline majandus, tervishoiuteenused ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Komisjoni poliitikat tutvustavas teatises rõhutatakse, et ELi juhtide tasandil on vaja pöörata tähelepanu tööhõive suurendamisele ja sotsiaalse mõõtme olulisusele ning sätestatakse võimalused, kuidas kaasata tööandjate ja töötajate esindajaid kehtestama ELi prioriteete.

President Barroso ütles: „Euroopas on vaja strateegiat töökohtade loomiseks, et lahendada vastuvõtmatult kõrge töötuse tase. ELis on suur kasutamata potentsiaal töökohtade loomiseks. roheline majandus, tervise ja uute tehnoloogiate sektorid loovad tulevastel aastatel üle 20 miljoni töökoha. Liikmesriikidel tuleb neist võimalustest kinni haarata, mobiliseerida olemasolevad ressursid ja ergutada oma tööturgu tugevas koostöös sotsiaalpartneritega. Koos me suudame selle teoks teha.”

Tutvustades uut meetmepaketti Strasbourgis sõnas ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor: „Töötuse tase ELis on praegu dramaatiline ja vastuvõetamatu. Töökohtade loomisest peab saama Euroopa jaoks prioriteet.” Ta lisas: „Kui me tahame saavutada majanduskasvu ja tulla toime oluliste struktuurimuutustega, nagu näiteks majanduse roheliseks muutmisega, demograafilise vananemise ja tehnoloogilise muutusega, vajab Euroopa Liit dünaamilist ja kogu Euroopat hõlmavat tööturgu.”

1. Tööhõivemeetmete paketis nõutakse tungivalt, et liikmesriigid tõhustaksid oma tööhõivepoliitikat. Eelkõige tehakse paketis liikmesriikidele ettepanek:

- luua sobivad tingimused töökohtade loomiseks ja tööjõu nõudluse tekkeks, näiteks võtta kasutusele tööle värbamise toetus, et luua uusi töökohti, kohaldada tööjõu maksustamise asemel keskkonnamakse (see meede on eelarve suhtes neutraalne) või toetada neid kodanikke, kes alustavad tegevust füüsilisest isikust ettevõtjana;

- lõigata kasu valdkondadest, kus tulevikus on tööpotentsiaal suur, näiteks võib tuua rohelise majanduse, kus praegusest kuni 2020. aastani võiks luua 20 miljonit töökohta, nn rohelised töökohad võiksid olla riikliku tööhõivepoliitika osa ja nn roheliste oskustega spetsialistid leida suuremat tunnustust;

- planeerida täpsemini, kui palju on tervishoiutöötajaid vaja ning teha täpsemaid prognoose, et tervishoiuspetsialistide nõudluse ja pakkumise vahekord oleks paigas, seejuures tuleks pakkuda tervishoiutöötajatele pikaajalisi tööväljavaateid ning soodustada tulemuslike tööle võtmise ja tööl hoidmise strateegiate tutvustamist teistele. Komisjon alustab konsultatsioone ka töövõimalustest üksikisikutele suunatud teenuste ja majapidamisteenuste osutamise vallas;

- toetada kõrgelt kvalifitseeritud IKT töökohtade loomist ja edendada kõigi töötajate digitaalseid oskusi.

2. Teatises sätestatakse ka peamised valdkonnad, mida tuleks reformida selleks, et tööturud muutuksid dünaamilisemaks ja ühtsemaks ning kohaneks seega paremini majandusliku olukorra muutustega. Need ettepanekud on:

- tuua esile majanduskriisi õppetunnid, näiteks paindlikkuse soodustamine selleks, et vähendada töökohtade ebakindlust ja maksukulusid;

kehtestada mõistlikud ja jätkusuutlikud palgad ning vältida ülimadalate palkade maksmist;

- tagada õiglased lepingu sõlmimise eeskirjad, et takistada mittestandardsete lepingutingimuste liigset kasutamist. Komisjon rõhutab ka noortele võimaluste pakkumise vajadust, samuti elukestva õppe edendamist, mis on tööalase turvatunde ja produktiivsuse aluseks;

- ELis on siiani 4 miljonit vaba töökohta. Tööhõivemeetmete paketis kutsutakse üles investeerima oskustesse, mis aitaksid kõrvaldada Euroopa tööturgudel olukorda, kus omandatud oskused ei vasta vajaminevatele oskustele, ning samuti täpsemalt prognoosima, milliseid oskusi on tulevikus vaja. Meetmepaketis tehakse ettepanek luua konkreetne vahend, millega parandada kutseoskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamist ning lähendada omavahel haridus- ja töömaailm.

3. Tööhõivemeetmete paketi üks eesmärkidest on ka ELi jaoks autentse tööturu loomine:

tööjõu liikuvuse parandamise nimel on komisjon pühendunud sellele, et kõrvaldada töötajate vaba liikumist takistavad õiguslikud ja praktilised probleemid, näiteks on plaanis parandada pensioniõiguste kaasaskantavust, korraldada paremini piiriüleste töötajate maksustamist või siis tõsta kodanike teadlikkust õigustest ja kohustustest. Paketis soovitatakse liikmesriikidel võimaldada tööotsijatele makstavate töötuhüvitiste eksportimist teise liikmesriiki (kuni kuue kuu jooksul). Samuti pannakse paketis valitsustele südamele, et nad kaotaksid Bulgaaria ja Rumeenia töötajate jaoks kehtivad tööturupiirangud ning lubaksid mõnest teisest liikmesriigist pärit kodanikel asuda tööle avaliku teenistuse sektoris;

et tööotsijad leiaksid lihtsamini sobiva töökoha, on paketis tehtud ettepanek muuta tööotsijate portaal EURES tõeliseks töökoha leidmise ja värbamise vahendiks Euroopas. Selleks on kavandatud, et (2013. aastast) saab ise innovaatiliselt veebi kaudu esitada tööpakkumisi ja töökohale kandideerimise avaldusi ning et kasutajatel on pidev geograafiline ülevaade Euroopa tööpakkumistest.

4. Ning veel, tööhõivemeetmete paketis sillutatakse teed sellele, et kooskõlas ELi majanduse juhtimisega saaks ELi tasandi tööhõivepoliitikat tõhusamalt koordineerida ja kontrollida. Alates 2013. aastast ja Euroopa poolaasta osana, on komisjonil kavas võtta kasutusele tulemustabel, kuhu märgitakse liikmesriikide edusammud riiklike tööhõivekavade rakendamisel. Et tõhustada ELi ja riiklike tööturu osapoolte kaasatust tööhõivepoliitika kujundamisse, on komisjon esitanud kavad arvamusvahetamiseks ja palgasuundumuste jälgimiseks ELi tasandil. Lõpetuseks rõhutatakse meetmepaketis poliitika ja ELi finantsinstrumentide (näiteks Euroopa Sotsiaalfond) vahelise seose olulisust riikide tööhõiveprioriteetide ja reformide elluviimise toetamisel.

Taustteave

Arutelud meetmepaketi üle toimuvad 6.–7. septembrini peetaval kõrgetasemelisel tööhõivekonverentsil, kus kutsutakse veel kord kõiki osapooli üles rakendama avalikkuse ette toodud meetmeid. Täna avaldatud tööhõivemeetmete paketti kuuluvad Euroopa Komisjoni teatis „Töövõimalusterohke majanduse taastumine” ja üheksa komisjoni töödokumenti (kaks neist on konsultatsioonidokumendid):

Tööturu suundumused ja väljakutsed (analüüs)

Praktika kvaliteediraamistik (konsultatsioonidokument)

Algatuse „Noortele pakutavad võimalused” rakendamine: esimesed sammud (eduaruanne)

Tööhõivepotentsiaali ärakasutamine rohelise majanduskasvu valdkonnas

Tööhõivepotentsiaali ärakasutamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas

Tegevuskava ELi tervishoiutöötajate jaoks

Majapidamisteenuseid osutav tööjõud (konsultatsioonidokument)

Avatud, dünaamilised ja ühtsed tööturud (turvaliste ja paindlike töökohtade kontseptsiooni hindamine)

Euroopa tööturuasutuste võrgustiku (EURES) reformimine Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks (EURESi reformi üksikasjad)

Lisateave:

Teatis: Töövõimalusterohke majanduse taastumine: MEMO/12/252

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en

Prantsuse keeles: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=fr.

Saksa keeles: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=de .

Kõik dokumendid, sealhulgas Euroopa Komisjoni töödokumendid on kättesaadavad aadressil:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Prantsuse keeels: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Saksa keeles:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Kriisi sotsiaalsete tagajärgede jälgimine: avalik arvamus Euroopa Liidus: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebisait tööhõive strateegia kohta:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101

Kontaktisikud :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar