Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen forelægger plan om nye tiltag og muligheder for at sikre et opsving i EU med høj beskæftigelse

Strasbourg, den 18. april 2012 – Arbejdsløsheden i EU er rekordhøj, og de økonomiske udsigter for de kommende måneder er ikke for gode. På den baggrund har Kommissionen i dag forelagt et sæt konkrete tiltag, der skal sætte gang i jobskabelsen. Forslaget fokuserer på efterspørgselssiden af jobskabelsen og viser, hvordan medlemsstaterne kan fremme virksomhedernes rekruttering af arbejdskraft ved at sænke skatten på arbejde eller give mere støtte til etablering af nye virksomheder. Der peges i forslaget også på, hvor det største jobskabelsespotentiale ligger i fremtiden: den grønne økonomi, sundhedstjenester og ikt. Meddelelsen understreger behovet for, at beskæftigelsesdimensionen og den sociale dimension styrkes i EU's governance, og der vises veje til, hvordan repræsentanter for både arbejdsgivere og arbejdstagere kan inddrages bedre i fastlæggelsen af EU's prioriteter.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, har udtalt: "Europa har brug for en jobskabelsesstrategi, så der kan gøres noget ved vores uacceptabelt høje arbejdsløshed. EU har et stort uudnyttet potentiale, der kan sætte gang i jobskabelsen. Den grønne økonomi, sundhedssektoren og sektoren for ny teknologi vil skabe over 20 mio. job i de kommende år. Medlemsstaterne bør udnytte disse muligheder, mobilisere de eksisterende ressourcer og stimulere deres arbejdsmarked i snævert samarbejde med arbejdsmarkedsparterne. Sammen kan vi få det til at lykkes".

Ved præsentationen af den nye pakke i Strasbourg sagde László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion: "Den store arbejdsløshed i EU er dramatisk og uacceptabel. Jobskabelse må og skal prioriteres meget højt på EU-plan". Han tilføjede: "Hvis vi skal have gang i væksten igen og kunne håndtere de store strukturelle ændringer, vi står over for, f.eks. omstillingen til en grøn økonomi, en aldrende befolkning og teknologiske omvæltninger, skal EU have et dynamisk og rummeligt arbejdsmarked".

Beskæftigelsespakkens indhold

1. Beskæftigelsespakken tilskynder kraftigt medlemsstaterne til at styrke deres nationale beskæftigelsespolitikker. Det foreslås særlig, at medlemsstaterne:

 • Skaber de rette betingelser for jobskabelse og efterspørgsel efter arbejdskraft, f.eks. støtte til nyansættelser, der skaber nye job, en (budgetneutral) omlægning af skatten fra skat på arbejde til miljøafgifter eller støtte til etablering af egen virksomhed.

 • Udnytter fremtidens store jobskabelsespotentiale, f.eks. inden for den grønne økonomi, hvor der vil kunne skabes 20 mio. job frem til 2020, integrerer grøn beskæftigelse i deres nationale beskæftigelsesplaner og højner oplysningsniveauet om grønne kompetencer.

 • Forbedrer planlægningen af og prognoserne for sundhedspersonalesituationen med henblik på at skabe en bedre balance mellem efterspørgslen efter og udbuddet af sundhedspersonale og samtidig give personalet et langsigtet jobperspektiv og fremmer udvekslingen af viden om innovativ og effektiv rekruttering af og fastholdelsesstrategier for sundhedspersonale. Kommissionen iværksætter også en høring om beskæftigelsesmulighederne i forbindelse med personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet.

 • Støtter en udvidelse af arbejdsstyrken inden for kvalifikationskrævende ikt-fag og fremmer ikt-færdigheder blandt arbejdstagerne.

  2. I meddelelsen peges der også på vigtige områder, hvor der kan ske reformer, så arbejdsmarkederne bliver mere dynamiske og rummelige og dermed mere modstandsdygtige over for økonomiske forandringer. Forslagene omfatter bl.a.:

 • Udnyttelse af erfaringerne fra krisen, f.eks. med henblik på at fremme den interne fleksibilitet for at mindske jobusikkerheden og de finanspolitiske omkostninger.

 • Fastlæggelse af et rimeligt og bæredygtigt lønniveau og undgåelse af lavtlønsfælder.

 • Sikring af rimelige aftaler for at forhindre overdreven brug af ikke-standardiserede aftaler. Kommissionen understreger også behovet for at skabe muligheder for unge samt udvikle livslang læring, hvilket er afgørende for både jobsikkerhed og produktivitet.

 • Der er 4 mio. ledige stillinger i EU, og i "beskæftigelsespakken" opfordres derfor til større investeringer i kvalifikationer, så der kan skabes balance mellem efterspørgslen efter og udbuddet af arbejdskraft på Europas arbejdsmarkeder, og til, at der gøres en indsats for bedre at forudsige behovet for kvalifikationer. Pakken indeholder specifikke instrumenter til at forbedre anerkendelsen af færdigheder og kvalifikationer og til at bringe uddannelsessektoren og arbejdsmarkedet nærmere hinanden.

3. "Beskæftigelsespakken" sigter også mod at skabe et virkeligt EU-arbejdsmarked:

 • For at forbedre arbejdskraftens mobilitet ønsker Kommissionen at fjerne juridiske og praktiske hindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed, bl.a. ved at gøre det lettere at tage sin pension med sig, ved at forbedre den skattemæssige behandling af grænsearbejdere og ved at informere bedre om rettigheder og pligter. Kommissionen opfordrer også medlemsstaterne til at tillade jobsøgende at tage deres arbejdsløshedsunderstøttelse med til et andet land (i op til seks måneder). Kommissionen sender desuden et kraftigt signal til regeringerne om at fjerne begrænsningerne for adgang til arbejdsmarkedet for arbejdstagere fra Bulgarien og Rumænien og give statsborgere fra andre lande adgang til job i den offentlige sektor.

 • For at forbedre mulighederne for at "matche" de jobsøgende med de ledige job foreslås det i pakken at gøre Eures-portalen for jobsøgende til et egentligt europæisk rekrutterings- og jobtilbudsværktøj, ligesom der fra 2013 skal indføres innovative online selvbetjeningsapplikationer, der skal gøre det muligt for brugerne hurtigt at få et klart geografisk overblik over jobtilbud i Europa.

4. Endelig lægges der i "beskæftigelsespakken" op til en forstærket koordinering og overvågning af beskæftigelsespolitikkerne på EU-plan i overensstemmelse med den økonomiske styring i EU. Kommissionen har planer om fra 2013 som led i det europæiske semester at indføre en resultattavle, hvoraf medlemsstaternes fremskridt med hensyn til at gennemføre deres nationale beskæftigelsesplaner fremgår. For i højere grad at inddrage EU og medlemsstaternes arbejdsmarkedsparter i udformningen af beskæftigelsespolitikken har Kommissionen fremlagt planer for udveksling af synspunkter og overvågning på EU-niveau vedrørende lønudviklingen. Endelig lægges der i pakken stor vægt på den snævre sammenhæng mellem politikinstrumenterne og EU's finansielle instrumenter (f.eks. Den Europæiske Socialfond), når det gælder om at støtte landenes beskæftigelsesprioriteter og ‑reformer.

Baggrund

Pakken vil blive drøftet på en beskæftigelseskonference på højt plan den 6.-7. september, der skal tilskynde alle partnere yderligere til at gennemføre de foreslåede tiltag. Den beskæftigelsespakke, der forelægges i dag, omfatter en meddelelse fra Kommissionen med titlen "Et opsving med høj beskæftigelse" og ni arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, hvoraf to er høringsdokumenter:

 • Et dokument om tendenser og udfordringer på arbejdsmarkedet (analysedokument)

 • Et dokument om kvalitetsrammer for praktikophold (høringsdokument)

 • Et dokument om gennemførelsen af initiativet "Muligheder for Unge" og om de første erfaringer (statusrapport)

 • Et dokument om udnyttelse af beskæftigelsespotentialet i forbindelse med grøn vækst

 • Et dokument om udnyttelse af beskæftigelsespotentialet i forbindelse med ikt

 • En handlingsplan for sundhedspersonalesituationen i EU

 • Et dokument om udnyttelse af beskæftigelsespotentialet inden for personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet (høringsdokument)

 • Et dokument om åbne, dynamiske og rummelige arbejdsmarkeder (evaluering af flexicurity-systemet)

 • Et dokument om ændring af Den Europæiske Beskæftigelsestjeneste med henblik på at opfylde Europa 2020-målene (præcisering af Eures-reformen)

Yderligere oplysninger:

Meddelelse: Et opsving med høj beskæftigelse: MEMO/12/252

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en

På fransk: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=fr

På tysk: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=de

Alle dokumenterne inklusive arbejdsdokumenterne fra Kommissionens tjenestegrene findes på: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

På fransk: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

På tysk: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Undersøgelse af de sociale konsekvenser af krisen: den offentlige mening i EU: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

GD EMPL's websted om beskæftigelsesstrategien:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101

Kontaktpersoner:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar