Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise představuje nové příležitosti a kroky, jak podpořit zaměstnanost a nastartovat vzestup hospodářství EU

Štrasburk 18. dubna 2012 – Míra nezaměstnanosti v EU trhá rekordy a předpovědi týkající se hospodářského vývoje v příštích měsících nejsou povzbudivé. V reakci na to dnes Komise představila soubor konkrétních opatření, která mají podpořit vznik nových pracovních míst. Návrh se zaměřuje na stranu poptávky trhu práce. Ukazuje členským státům cestu, jak podpořit podniky, aby nabíraly zaměstnance. Možnými způsoby jsou snižování zdanění práce či větší podpora nově vznikajících podniků. Označuje také oblasti, které skýtají největší potenciál pro vznik pracovních míst v budoucnu: zelená ekonomika, zdravotnické služby a informační a komunikační technologie. Ve sdělení týkajícím se této politiky je zdůrazněno, že je třeba posílit pracovněprávní a sociální rozměr veřejné správy v EU, a jsou uvedeny způsoby, jak více zapojit zástupce zaměstnavatelů a zaměstnanců do formulování priorit EU.

Předseda Barroso řekl: „Pro řešení problému, který představuje neakceptovatelná míra nezaměstnanosti, potřebuje Evropa strategii pro vytváření pracovních míst. Pokud jde o podporu vzniku nových pracovních míst, EU nevyužívá svůj velký potenciál. V odvětví zelené ekonomiky, ve zdravotnictví a v odvětvích nových technologií vznikne v příštích letech dohromady více než dvacet milionů pracovních míst. Členské státy musí tyto příležitosti využít, musí zmobilizovat stávající zdroje a v úzké spolupráci se sociálními partnery stimulovat trh práce. Společně to zvládneme.“

Když komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor představoval tento nový balíček ve Štrasburku, uvedl: „Nezaměstnanost v EU dosahuje v současné době dramatické úrovně a je neakceptovatelná. Vytváření nových pracovních míst se musí stát skutečnou evropskou prioritou,“ a dodal: „Máme-li dosáhnout obnovy růstu a vypořádat se s velkými strukturálními změnami, jako je přechod k zelené ekonomice, stárnutí populace a rozvoj nových technologií, je pro EU nezbytností dynamický a inkluzivní evropský trh práce.“

1. Tento balíček vyzývá členské státy, aby posílily své vnitrostátní politiky v oblasti zaměstnanosti. Konkrétně jsou členským státům adresovány tyto návrhy:

 • vytvořit správné podmínky, které podpoří vznik pracovních míst a poptávku po pracovních silách, jako je poskytování dotací na nábor pracovníků na nová pracovní místa, přesun daňové zátěže ze zdanění práce směrem k ekologickým daním, který se neprojeví na příjmech do státní pokladny, či podpora samostatné výdělečné činnosti,

 • zužitkovat velký potenciál oblastí slibných pro budoucnost, jako je zelená ekonomika, která by do roku 2020 mohla přispět k vytvoření dvaceti milionů nových pracovních míst, a zahrnout zaměstnanost v ekologickém sektoru do národních plánů zaměstnanosti posílením tzv. „zelených“ kompetencí,

 • zlepšit plánování a tvorbu předpovědí, pokud jde o pracovní síly ve zdravotnictví, tak aby se lépe střetávala poptávka po kvalifikovaném zdravotnickém personálu s jeho nabídkou, aby pro tyto pracovníky byla zajištěna dlouhodobá perspektiva a aby byla stimulována výměna inovativních a efektivních strategií, pokud jde o nábor zdravotnických pracovníků a jejich setrvávání v zaměstnání. Komise rovněž zahajuje konzultaci o pracovních příležitostech v oblasti osobních služeb a služeb v domácnosti,

 • podpořit zvyšování počtu vysoce kvalifikovaných pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií a propagovat význam počítačové gramotnosti.

  2. Ve sdělení jsou rovněž uvedeny klíčové oblasti, které je třeba reformovat, aby trhy práce byly dynamičtější a otevřenější, díky čemuž by byly odolnější vůči změnám, kterými ekonomika prochází. Tyto návrhy zahrnují:

 • využití poznatků získaných ze zkušeností s krizí, jako např. stimulace vnitřní flexibility pro snížení nejistoty zaměstnání a daňových nákladů,

 • zajištění důstojné a udržitelné mzdy a zamezení vzniku pastí nízkých příjmů,

 • zajištění přiměřených smluvních ujednání, aby se zamezilo nadměrnému využívání nadstandardních ustanovení. Komise rovněž zdůrazňuje potřebu zajistit odpovídající příležitosti pro mladé lidi, stejně jako rozvíjet koncept celoživotního učení, které je klíčovým faktorem pro jistotu zaměstnání a zabezpečení produktivity,

 • vzhledem k tomu, že se v celé EU nabízí 4 miliony pracovních míst, jež nejsou obsazena, vyzývá balíček opatření v oblasti zaměstnanosti k vyvinutí většího úsilí, aby kvalifikace uchazečů o práci lépe odpovídala tomu, co na trzích práce v EU poptávají zaměstnavatelé, a k lepšímu předvídání toho, jaké kvalifikace budou v budoucnu potřeba. Navrhuje konkrétní kroky, jak zlepšit situaci v oblasti uznávání dovedností a kvalifikací a jak zajistit užší spojitost sektoru školství a trhu práce.

3. Cílem balíčku opatření v oblasti zaměstnanosti je rovněž vytvořit skutečně fungující trh práce EU:

 • Pro zlepšení mobility pracovních sil je Komise plně odhodlána odstranit právní a praktické překážky volného pohybu pracovníků, např. zlepšením situace, pokud jde o přenositelnost důchodů, daňové povinnosti přeshraničních pracovníků či informovanost pracovníků o jejich právech a povinnostech. Vyzývá členské státy, aby možnost pobírat dávky v nezaměstnanosti měli i lidé, kteří práci hledají v jiné zemi (po dobu až šesti měsíců). Vysílá rovněž jasný vzkaz národním vládám, aby zrušily omezení přístupu na trh práce pro občany Bulharska a Rumunska a aby umožnily ucházet se o práci ve veřejné správě státním příslušníkům jiných členských zemí.

 • Aby se nabídka kvalifikací lépe střetávala s poptávkou ze strany zaměstnavatelů, navrhuje se v balíčku, aby byl portál EURES pro uchazeče o práci přeměněn na skutečný evropský nástroj pro umísťování a nábor pracovníků, a plánuje se, že (od roku 2013) budou zavedeny samoobslužné online aplikace, díky kterým budou mít uživatelé okamžitý přehled o zeměpisném rozložení nabídek práce v celé Evropě.

4. A v neposlední řadě otvírá balíček cestu intenzivnější koordinaci a monitorování politik zaměstnanosti na úrovni EU v souladu se správou ekonomických záležitostí EU. Od roku 2013 Komise plánuje zavést v rámci evropského semestru srovnávací přehled pro sledování pokroku, který členský státy učiní při provádění národních plánů zaměstnanosti. Aby byla EU a národní sociální partneři více zapojeni do procesu formulování politik zaměstnanosti, navrhla Komise plány, jak by na úrovni EU měla probíhat výměna názorů a sledování vývoje mezd. Balíček rovněž podtrhuje význam propojení politik a finančních nástrojů EU (např. Evropského sociálního fondu), pokud jde o podporu priorit a reforem členských států v oblasti zaměstnanosti.

Souvislosti

Balíček bude projednán ve dnech 6. až 7. září na konferenci na vysoké úrovni na téma zaměstnanosti, která přispěje k další mobilizaci všech partnerů k provedení oznámených opatření. Součástí dnes představeného balíčku opatření v oblasti zaměstnanosti je sdělení Komise nazvané „Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst“ a devět pracovních dokumentů útvarů Komise, přičemž u dvou z nich se jedná o konzultační dokumenty:

 • Trendy a problémy na trhu práce (analytický dokument)

 • Rámec kvality stáží (konzultační dokument)

 • Provádění iniciativy „Příležitosti pro mladé“: učiněny první kroky (zpráva o pokroku)

 • Využití potenciálu zeleného růstu pro oblast zaměstnanosti

 • Využití potenciálu informačních a komunikačních technologií pro oblast zaměstnanosti

 • Akční plán pro zaměstnanost v oblasti zdravotnictví v EU

 • Pracovní síly ve službách v domácnosti (konzultační dokument)

 • Otevřené, dynamické a inkluzivní trhy práce (hodnocení konceptu flexikurity)

 • Přizpůsobení Evropských služeb zaměstnanosti evropským cílům pro rok 2020 (podrobnosti týkající se reformy sítě EURES)

Další informace:

Sdělení: Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst: MEMO/12/252

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en

Ve francouzštině: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=fr

V němčině: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=de

Všechny dokumenty včetně pracovních dokumentů útvarů Komise jsou k dispozici na internetové adrese: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Ve francouzštině: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

V němčině: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Sledování sociálního dopadu krize: postoj veřejnosti v Evropské unii: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Internetová stránky GŘ EMPL o strategii zaměstnanosti:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101

Kontaktní osoby:

Cristina Arigho (+32 22985399)

Nadège Defrère (+32 22990403)


Side Bar