Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията представя нови мерки и набелязва ключови възможности за възстановяване с изобилие на работни места в ЕС

Страсбург, 18 април 2012 г. – В условията на рекордна безработица в ЕС и мрачни икономически прогнози за следващите месеци Комисията излезе днес с комплекс от конкретни мерки за създаване на повече работни места. В предложението към създаването на заетост се подхожда от страната на търсенето и се посочват начини, по които държавите членки могат да насърчат наемането на работа, като намалят данъчното облагане на труда или окажат по-голяма подкрепа на стартиращите фирми. В предложението са набелязани и областите с най-голям потенциал за бъдещи работни места: зелената икономика, здравните услуги и ИКТ. В съобщението се подчертава необходимостта управлението на ЕС да получи по-ясно измерение в социалната сфера и сферата на заетостта и се посочват начини как представителите на работниците и на работодателите да бъдат ангажирани по-активно в определянето на приоритетите на ЕС.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „Европа има нужда от стратегия за създаване на работни места, с която да се справи с неприемливото равнище на безработицата. В ЕС съществува голям неусвоен потенциал за по-активно разкриване на работни места. Взети заедно, през следващите години секторите на зелената икономика, здравеопазването и новите технологии ще създадат над 20 милиона работни места. Държавите членки трябва да се възползват от тези възможности, да мобилизират наличните ресурси и да осигурят стимули за пазара на труда в тясно сътрудничество със социалните партньори. Заедно можем да постигнем успех.“

По време на представянето на новия пакет комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „Днешното равнище на безработицата в ЕС е тревожно и неприемливо. Създаването на работни места трябва да стане истински европейски приоритет.“ Комисарят Андор допълни: „За да си върнем предишния растеж и да преодолеем крупните структурни промени, като преминаването към по-екологична икономика, застаряването на населението и технологичните промени, на ЕС е нужен динамичен и приобщаващ европейски пазар на труда.“

1. Пакетът за заетостта призовава държавите членки да укрепят националните си политики за заетост. В него по-конкретно са включени предложения към държавите членки:

 • да създадат подходящи условия за разкриване на работни места и търсене на работници, например чрез субсидии за заетост, изместване на данъчното облагане (неутрално като въздействие върху бюджета) от труда към въздействието върху околната среда или подкрепа за самостоятелната заетост;

 • да използват областите с голям потенциал за бъдещи работни места, като зелената икономика, в която до 2020 г. могат да бъдат създадени 20 млн. работни места, и да включат зелената заетост в националните планове по заетостта, като задълбочават познанията за екологичните умения;

 • по-добре да планират и прогнозират работната сила в здравната сфера, така че да се постигне по-добро съответствие между търсенето и предлагането на здравни специалисти, като същевременно на здравните работници се осигурят дългосрочни перспективи и се насърчи обменът на иновативни и работещи стратегии за тяхното наемане и задържане на работа. Комисията дава старт и на консултация за възможностите за заетост в персоналните и домакинските услуги;

 • да предоставят подкрепа за постигане на по-голям дял на висококвалифицирания труд в ИКТ и утвърждаване на цифровите умения сред всички групи на работната сила.

2. В съобщението са посочени и основните области, които трябва да бъдат реформирани, за да бъдат пазарите на труда по-динамични и приобщаващи, а оттам и по-устойчиви на икономическите промени. Сред предложенията са:

 • извличане на поуки от кризата, като стимулиране на вътрешната гъвкавост, която да намали несигурността на работните места и бюджетните разходи;

 • определяне на достойни и устойчиви възнаграждения и избягване на капана на ниските възнаграждения;

 • осигуряване на подходяща договорна уредба, която да предотврати използването на нестандартни договори. Комисията подчертава и необходимостта да се изпълни планираното относно възможностите за младите хора, както и да се развие ученето през целия живот, което е от основна важност за сигурността на заетостта и за производителността;

 • в условия на 4 милиона все още незаети работни места в ЕС Пакетът за заетостта призовава за по-големи инвестиции в уменията, с които да се отговори на разминаването между търсенето и предлагането на умения на европейските пазарите на труда, както и за по-добро прогнозиране на необходимите умения. Предлагат се конкретни инструменти за по-добро признаване на уменията и квалификациите и сближаване на образованието и труда.

3. Пакетът за заетостта е насочен и към създаване на истински пазар на труда на ЕС:

 • С цел подобряване на трудовата мобилност Комисията е изцяло ангажирана с премахването на правните и практическите пречки пред свободното движение на работници, например подобряване на преносимостта на пенсиите, данъчното третиране на трансграничните работници или познаването на правата и задълженията. Комисията призовава държавите членки да разрешат на безработните да прехвърлят обезщетенията си за безработица в друга държава (за срок до 6 месеца). Комисията отправя също така послание към правителствата да премахнат ограничителните мерки за достъп до пазара на труда за работниците от България и Румъния и да допуснат гражданите на други държави членки до позиции в публичната служба.

 • С цел да се постигне по-добро съответствие между работните места и търсещите работа в пакета се предлага порталът за работни места EURES да бъде трансформиран в истински европейски инструмент за набиране на работна ръка, като се предвиждат и иновативни приложения за самостоятелно ползване (от 2013 г.), които да дават на потребителите незабавно ясна карта на предлаганите европейски работни места.

4. На последно място, пакетът за заетостта подготвя почвата за засилена координация и мониторинг на политиките за заетост на равнище ЕС в съответствие с икономическото управление на ЕС. От 2013 г. като част от европейския семестър Комисията планира въвеждането на индекс, чрез който да се следи напредъкът на държавите членки в изпълнението на техните национални планове по заетостта. С цел по-активно участие на социалните партньори — национални и от ЕС — в разработването на политиката за заетостта Комисията предлага планове за размяна на гледни точки на равнище ЕС и мониторинг на развитието на възнагражденията. На последно място в пакета се подчертава важността на връзката между политиката и финансовите инструменти на ЕС (като Европейския социален фонд) за подкрепата на приоритетите и реформите в сферата на заетостта, които си поставят отделните държави.

Контекст

Пакетът ще бъде обсъден по време на конференция на високо равнище за заетостта на 6—7 септември, целяща допълнително да мобилизира всички партньори за изпълнението на обявените мерки. Представяният днес Пакет за заетостта съдържа съобщението на Комисията „Към възстановяване и създаване на работни места“ и девет работни документа на службите на Комисията, два от които представляват консултативни документи:

 • Тенденции и предизвикателства на пазара на труда (аналитична разработка)

 • Рамка за качество на стажовете (консултативен документ)

 • Изпълнение на инициативата „Възможности за младежта“: предприети първи стъпки (доклад за напредъка)

 • Използване на потенциала за заетост, който дава растежът в зелените сектори

 • Използване на потенциала за заетост на ИКТ

 • План за действие за работната сила на ЕС в здравния сектор

 • Работната сила в домакинските услуги (консултативен документ)

 • Отворени, динамични и приобщаващи пазари на труда (оценка на концепцията за гъвкавост и сигурност)

 • Реформиране на Европейските служби по заетостта с оглед постигане на целите на „Европа 2020“ (данни от реформата в EURES)

За повече информация:

Съобщение:  „Към възстановяване и създаване на работни места“:MEMO/12/252

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en

На френски език: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=fr

На немски език: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=de

Всички документи, включително работните документи на службите на Комисията, са на разположение на адрес:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

На френски език: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

На немски език: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Проследяване на социалното въздействие на кризата: обществени нагласи в Европейския съюз: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Уебсайт на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ относно Стратегията за заетостта:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101

За контакти:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar