Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

„We Mean Business”: Komisja rozpoczyna kampanię na rzecz zwiększenia ilości praktyk zawodowych i staży

Bruksela, dnia 17 kwietnia 2012 r. – Komisja Europejska rozpoczyna dzisiaj kampanię „We Mean Business”, mającą na celu zachęcenie przedsiębiorstw do organizowania większej ilości praktyk zawodowych i staży, aby udoskonalić umiejętności młodych ludzi i ich zdolność znalezienia zatrudnienia. Odbycie praktyki może również pomóc młodym ludziom w łagodnym przejściu od kształcenia się i szkoleń do pierwszej dobrej pracy. Praktyki mogą również przynosić korzyści przedsiębiorstwom i pomóc im w znalezieniu przyszłych pracowników o wysokim potencjale, których świeże pomysły mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłej wydajności i konkurencyjności zatrudniających ich przedsiębiorstw. W latach 2012-2013 Komisja zapewni wsparcie finansowe przeznaczone na 280 tys. praktyk dla studentów uczelni wyższych i szkół zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci i Erasmus.

Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży powiedziała: „Kampania »We Mean Business« będzie wspierać wysiłki podejmowane przez państwa członkowskie mające na celu zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży, które osiągnęło w niektórych państwach UE niedopuszczalnie wysoki poziom. Chcemy w szczególności zwiększyć świadomość wartości praktyk i staży międzynarodowych, które mogą pomóc w doskonaleniu znajomości języków oraz zwiększaniu pewności siebie i zdolności dostosowawczych stażystów. Nasze badania pokazują, że pracodawcy coraz częściej doceniają tego rodzaju umiejętności.”

Badania wskazują na to, że niewiele przedsiębiorstw ma świadomość możliwości zatrudniania stażystów w ramach europejskiego programu1. Kampania „We Mean Business” zmierza do zmiany tej sytuacji oraz pokazania korzyści, jakie przynoszą przedsiębiorstwom międzynarodowe praktyki i staże.

Uruchomiono specjalną stronę internetową poświęconą kampanii, która zawiera informacje oraz linki dotyczące sposobu zorganizowania lub znalezienia praktyk europejskich. W państwach członkowskich zostaną zorganizowane imprezy mające na celu podnoszenie świadomości, skierowane do izb handlowych, agencji rozwoju regionalnego, organizacji na rzecz wspierania biznesu i innych podmiotów, które mogą podkreślić korzyści z praktyk płynące dla przedsiębiorstw.

Kontekst

W ramach inicjatywy „Szanse dla młodzieży” rozpoczętej w grudniu 2011 r. (IP/11/1568) Komisja Europejska zobowiązała się do zwiększenia o 30 proc. liczby praktyk i staży dla studentów uczelni wyższych i szkół zawodowych w ramach programów Leonardo da Vinci i Erasmus. W 2012 r. co najmniej 130 tys. młodych osób skorzysta z pomocy finansowej przeznaczonej na staż lub praktykę zawodową za granicą. Liczba ta powinna w przyszłym roku wzrosnąć do 150 tys.

Badania pokazują, że stażyści znający języki obce mogą pomóc przedsiębiorstwom w wejściu na nowe rynki. Z drugiej strony przedsiębiorstwa, których pracownicy nie posiadają znajomości języków obcych i umiejętności komunikacyjnych, mogą ponieść straty związane ze niewykorzystanymi możliwościami. Wyniki badania Komisji Europejskiej przeprowadzonego w 2006 r. wśród niemal 2 tys. przedsiębiorstw wskazują, że 11 proc. respondentów straciło możliwość zawarcia umowy w związku z brakiem znajomości języka, co wiązało się z kosztem do 50 mln euro2.

Równolegle do kampanii ”We Mean Business” Komisja przyjmie jutro (18 kwietnia) kompleksowy pakiet nowych środków zmierzających do odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu . Jednym z jego głównych celów będzie wzrost zatrudnienia w zielonej gospodarce, usługach zdrowotnych i ICT.

Więcej informacji:

Więcej na temat inicjatywy „Szanse dla młodzieży”:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=pl

Strona internetowa kampanii: http://we-mean-business.europa.eu

http://ec.europa.eu/culture

strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Twitter: @VassiliouEU

Kontakt :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Badanie przeprowadzone przez Belgijsko-Włoską Izbę Handlową, 2010 r.

2 :

ELAN: „Effects on the European economy of shortages of foreign language skills in enterprise” (Wpływ niewystarczającej znajomości języków obcych w przedsiębiorstwach na gospodarkę europejską), 2006,

http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/elan-full-report_en.pdf


Side Bar