Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

„We Mean Business“: Комисията слага началото на кампания за насърчаване на работните стажове

Брюксел, 17 април 2012 г. – днес Европейската комисия оповести началото на кампанията „We Mean Business“, която има за цел да насърчи предприятията да създават повече работни места за стажанти, за да се повиши равнището на умения на младите хора и тяхната пригодност за заетост. От друга страна, стажовете могат да помогнат на младите хора да осъществят плавен преход от образование и обучение към първото си добро работно място. Стажовете могат да донесат ползи и за предприятията, като им дадат възможност да идентифицират бъдещи потенциално отлични служители, които със своите нови идеи биха могли да изиграят ключова роля за продуктивността и конкурентоспособността в бъдеще. През 2012—2013 г. чрез своите схеми „Леонардо за Винчи“ и „Еразъм“ Комисията ще осигури финансова подкрепа за общо 280 000 стажа за учащи се от професионалното обучение и висшето образование.

Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, заяви: „We Mean Business“ ще подкрепи усилията на държавите членки за справяне с безработицата сред младежите, която в някои държави от ЕС е достигнала до неприемливо високи равнища. По-специално, ние искаме да повишим осведомеността за ценността на стажовете в чужбина, които могат да подобрят езиковите умения на участниците и да им помогнат да подобрят увереността в собствените им сили, както и тяхната приспособимост. Нашите проучвания показват, че работодателите дават все по-висока оценка на уменията от този вид.“

От проведените проучвания става ясно, че малко предприятия са осведомени за възможността да приемат стажант в рамките на европейска програма1. Кампанията „We Mean Business“ има за цел да промени това положение и да изтъкне ползите от стажовете в чужбина за предприятията.

Кампанията разполага със собствен уебсайт, който съдържа информация и препратки към интернет сайтове относно начините да се организира или да се намери стаж в чужбина в рамките на европейските програми. В държавите членки ще бъдат организирани събития за повишаване на осведомеността, предназначени за търговските камари, агенциите за регионално развитие, организациите за подпомагане на стопанската дейност и други „разпространители на идеи“, които могат да изтъкнат ползите от стажовете в чужбина за предприятията.

Общ контекст

Като част от инициативата „Възможности за младежта“, оповестена през декември 2011 г. (IP/11/1568), Европейската комисия увеличи с 30 % броя на работните стажове по програмите „Леонардо за Винчи“ и „Еразъм“ за учащи се от сферата на професионалното обучение и висшето образование. През 2012 г. най-малко 130 000 младежи ще получат подкрепа за стаж на работно място в чужбина. Броят на получилите подкрепа следва да нарасне до 150 000 през следващата година.

Проучванията сочат, че стажанти с умения в чуждите езици могат да помогнат на предприятията да навлязат на нови пазари. От друга страна, предприятията, чийто персонал няма необходимите езикови и комуникационни умения, могат да се видят принудени да пресмятат цената на пропуснатите възможности. Според проучване, проведено от Комисията през 2006 г. сред близо 2000 европейски предприятия, в резултат на липсата на езикови умения 11 % от респондентите са пропуснали сключването на договор, което е довело до загуби на обща стойност от 50 млн. евро2.

В допълнение към кампанията We Mean Business“ утре (18 април) Комисията ще приеме обхватен пакет от нови мерки, с които се цели реализирането на възстановяване, придружено от силна заетост. Една от главните му цели ще бъде насърчаването на създаването на работни места в „зелената“ икономика, здравните услуги и ИКТ.

Допълнителна информация:

Допълнителна информация за инициативата „Възможности за младежта“ може да намерите на следната уебстраница: http://ec.europa.eu/social/yoi

Уебстраница на кампанията: http://we-mean-business.europa.eu

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Уебсайт на Андрула Василиу

Twitter: @Vassilioueu

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Проучване на Белгийско-италианската търговска камара, 2010 г.

2 :

ELAN: въздействие върху европейската икономика на недостига на чуждоезикови умения в предприятията, 2006 г. ,

http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/elan-full-report_en.pdf


Side Bar