Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon – pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon on sügavalt mures tulevaste kõrgete mobiilikõne lõpetamise tasude pärast Eestis

Brüssel, 16. aprill 2012. Euroopa Komisjon on peatanud Eesti Konkurentsiameti (EKA) ettepaneku kehtestada ajavahemikuks 2012. aasta keskpaigast 2015. aasta keskpaigani ühed Euroopa Liidu kõrgeimad mobiilikõne lõpetamise tasud.

Mobiilikõne lõpetamise tasud on tasud, mida mobiilsidevõrgus nõutakse häälkõne edastamise eest teistelt võrkudelt. Komisjon on mures, et EKA kavandatud hindamismeetod ei ole täielikult kooskõlas ELi telekommunikatsioonialastes eeskirjades sätestatud meetodiga, annab tulemuseks püsivalt liigkõrged lõpetamistasud ja tekitab tarbijale kestvat kahju. 2009. aasta lõpetamistasude soovituse (vt IP/09/710 ja MEMO/09/222) kohaselt tuleb alates 1. jaanuarist 2013 kehtestada kulutõhusad tasud. Näiteks kavatseb EKA kehtestada 2013. aasta esimeseks pooleks lõpetamistasu 3,89 eurosenti minutis, mis on oluliselt suurem kulutõhusast tasust (ligikaudu 1 eurosent minutis).

Lisaks ei kavatse EKA alates 2013. aasta keskpaigast enam teatada lõpetamistasudest komisjonile. See tähendab, et kõnealused tasud jõustatakse Eestis hoolimata sellest, kas nad on kooskõlas ELi õigusaktidega või mitte. Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes ütles: „Vajame õiglast ELi ühtset telekommunikatsiooniturgu. Me ei saa lubada olukorda, kus teatavad operaatorid saavad ebaõiglase eelise või nõuavad tarbijatelt liiga kõrgete mobiilikõne lõpetamise tasude tõttu ülemäära kõrget hinda. Tarbijad kogu ELis peaksid saama võrdselt kasu madalatest tasudest, mis lepiti kokku juba 2009. aastal.”

Taust

Komisjoni otsusega käivitada põhjalik uurimine algab telekommunikatsiooni direktiivi artikli 7a kohane teine etapp (MEMO11/321). Nüüd peab EKA koos komisjoni ja elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametiga (BEREC) kolme kuu jooksul kõnealuse juhtumi lahendama.

Komisjon sai 2012. aasta märtsis EKA-lt ettepaneku selle kohta, kuidas kavatsetakse reguleerida mobiilikõne lõpetamise turgusid Eestis. Ettepanek hõlmab hinnakontrollimeedet, mille kohaselt kehtestatakse mobiilikõne lõpetamise tasud võrdlusanalüüsi meetodil. Lisaks on EKA märkinud, et ei kavatse teatada komisjonile vaheotsustest, millega kehtestatakse lõpetamistasud ülejäänud turuanalüüsiperioodiks (alates 2013. aasta keskpaigast).

Komisjon on esitanud sügavat kahtlust väljendava kirja, kuna EKA kohaldatav võrdlusanalüüsi meetod ei tundu asjakohane. See on tingitud esiteks sellest, et 2013. aasta esimeseks pooleks kehtestatud lõpetamistasu on kulutõhusast määrast kõrgem, ja teiseks sellest, et komisjonil on sügav kahtlus, et lõpetamistasud ei vasta puhta BU-LRIC mudeli kohastele sihtmääradele ka pärast 2013. aasta keskpaika. EKA ei ole suutnud selgitada, kuidas valitud lähenemisviis aitaks edendada tõhusust ja konkurentsi ning suurendada kasu tarbijale. Selline hinnakontrollimeede oleks komisjoni arvates vastuolus juurdepääsu käsitleva direktiivi artikli 8 lõikega 4 ja artikli 13 lõikega 2 koosmõjus raamdirektiivi artikliga 8 ja artikli 16 lõikega 4.

Lisaks süvendab probleemi asjaolu, et EKA ei kavatse konsulteerida vaheotsuste üle, millega kehtestatakse lõpetamistasud ülejäänud turuanalüüsiperioodiks, ega neist otsustest teatada. Sellega ei rikuta mitte ainult raamdirektiivi artiklit 6 ja artikli 7 lõiget 3, vaid jäetakse ka komisjon ilma võimalusest kontrollida tasumäärasid, mida hakatakse kohaldama alates 1. juulist 2013.

Raamdirektiivi artikli 7a kohaste uute volituste alusel ja tihedas koostöös BERECiga arutab komisjon järgmise kolme kuu jooksul EKAga, kuidas muuta ettepanekut nii, et see oleks kooskõlas ELi õigusaktidega. Samal ajal on ettepaneku rakendamine peatatud.

Samuti võib komisjon uute eeskirjade kohaselt võtta täiendavaid ühtlustamismeetmeid soovituste või (siduvate) otsustena, kui erinevused riikide reguleerivate asutuste kohaldatavates reguleerimisviisides, sealhulgas parandusmeetmetes, püsivad ELis pikemat aega.

Kasulikud lingid

Komisjonilt Eesti reguleerivatele asutustele saadetud kiri avaldatakse järgmistel veebilehtedel:

https://circabc.europa.eu/w/browse/0fc4cbf9-3412-45fe-84bb-e6d7ba2f010e

Digitaalarengu veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar