Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillväxt för Grekland: Kommissionen visar vägen för förnyad tillväxt och sysselsättning

Bryssel den 18 april 2012 – Efter en flera månader lång kris finns nu förutsättningarna för att Grekland ska kunna lämna krisen bakom sig och åter få fart på tillväxten. Genom godkännandet av det andra ekonomiska anpassningsprogrammet och den framgångsrika nedskrivningen av skulderna till den privata sektorn kan nu ansträngningarna inriktas på att skapa den tillväxt och sysselsättning som landet så väl behöver. I dag har kommissionen angett skälen till att den tror att Grekland är kapabel till en omvandling, vilket ska ske inom ramen för det överenskomna anpassningsprogrammet och med hjälp av EU:s solidaritet och pågående stödinsatser som kanaliseras via EU-kommissionen. I ett nytt meddelande anger kommissionen vilka åtgärder som måste vidtas under 2012 som en del av anpassningsprogrammet och redogör för den stora mångfald stödinsatser som kommissionen kan mobilisera för att hjälpa Grekland så att landet kan återfå dynamiken i sin ekonomi och skapa sysselsättning och social sammanhållning.

– Det grekiska folket ska veta att det inte ensamt måste axla bördan att få igång landets tillväxt och sysselsättning igen, sade kommissionens ordförande José Manuel Barroso. EU och det internationella samfundet har visat en solidaritet med det grekiska folket som saknar motstycke. Ett paket bestående av bidrag, lån och skuldnedskrivningar värt 380 miljarder euro har mobiliserats för att hjälpa Grekland. Det grekiska folkets uppoffringar kommer att belönas inom en snar framtid om Grekland vidtar alla de prioriterade åtgärder för 2012 som kommissionen har sammanställt i dagens meddelande. "

Meddelandet rymmer även en redogörelse för vilka effekter krisen får för Grekland, en detaljerad beskrivning av det tekniska stödet och av det ekonomiska stödet från EU:s budget och en redogörelse för hur specifika EU-program kan bidra till att främja tillväxt och sysselsättning i Grekland.

Bakgrund

Europeiska union ger Grekland ekonomiskt och praktiskt bistånd. EU-finansieringen för perioden 2007–2013 uppgår till 40 miljarder euro. Nedskrivningen av skulderna till den privata sektorn uppgår till 100 miljarder euro, och det ekonomiska biståndet från EU och de internationella partnerna uppgår till 240 miljarder euro. Detta motsvarar 33 600 euro per grekisk invånare eller 177 % av Greklands BNP.

Det andra ekonomiska anpassningsprogrammet måste genomföras fullt ut. Det är ett flerårigt program, och det kommer att ta tid innan det får fullt genomslag. I dagens meddelande inriktar sig kommissionen på tre breda områden där de åtgärder som de grekiska myndigheterna ska vidta under 2012 som en del av programmet kan förväntas ge lovande resultat till slutet av 2012. Det rör sig om följande tre områden:

  • Få kontroll över de offentliga finanserna så att dessa blir mer hållbara på lång sikt

  • Få igång utlåningen till den reala ekonomin genom att rekapitalisera bankerna och hjälpa de små och medelstora företagen att få lån till rimlig kostnad.

  • Göra det möjligt för näringslivet att spela en pådrivande roll för den ekonomiska tillväxten. Det fordras att man snabbt förbättrar företagsklimatet i Grekland så att både inhemska och utländska investerare på nytt vågar investera och skapa arbetstillfällen i landet.

I meddelandet redogörs ingående för hur EU-medel kan användas för att ge lån och garantier till små och medelstora företag i Grekland (4 miljarder euro finns tillgängliga). Dessutom har EU ändrat sina egna bestämmelser för att göra dem mer flexibla och lättare att tillämpa på de nuvarande omständigheterna i Grekland. Det redogörs även för vilka åtgärder som krävs för att göra det möjligt för näringslivet att spela en pådrivande roll för den ekonomiska tillväxten, till exempel genom att underlätta och främja export, modernisera och förenkla lagstiftningen, förbereda statligt ägda företag för privatisering och modernisera sektorer såsom energi- och transportsektorn.

Det redogörs även för hur kommissionens kommer att samarbeta med de grekiska myndigheterna för att hantera de sociala konsekvenserna av krisen. Det andra ekonomiska anpassningsprogrammet har utformats för att skydda de mest utsatta invånarna, (till exempel genom att pensionssänkningarna riktas och inte drabbar dem med lägst pensioner), bekämpa socialförsäkringsfusk, sänka hälso- och sjukvårdskostnaderna utan att äventyra kvaliteten på vården och göra skattesystemet mer rättvist. Kommissionen samarbetar nära med de grekiska myndigheterna för att minska ungdomsarbetslösheten genom att hjälpa unga att få arbetslivserfarenhet, öka antalet lärlingsplatser, främja ungas företagsamhet och ge stöd åt vistelser i andra EU-länder för utbildning och fortbildning. Via EU:s strukturfonder ges tillfälligt ekonomiskt stöd åt missgynnade grupper. Dessa åtgärder kommer att åtfölja moderniseringen av Greklands arbetsmarknad som en del av insatserna för återupprätta Greklands konkurrenskraft.

Moderniseringen och reformen av Greklands offentliga förvaltning spelar också en avgörande roll för att omvandla Grekland och skapa ett framtida samhälle med ökad dynamik, rättvisa och social sammanhållning. Dessutom anges i meddelandet vilket tekniskt och ekonomiskt stöd kommissionen kommer att sätta in via sina specialiserade arbetsgrupp för Grekland inom nyckelområden, såsom skatteförvaltning och skatteuppbörd, fastighetsregister, reform av rättsväsendet, omstrukturering av förvaltningen på lokal nivå och reform av den offentliga förvaltningen.

Mer information:

MEMO/12/255 Tillväxt och sysselsättning i Grekland – frågor och svar

Meddelandet finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm

Mer information om arbetsgruppen för Grekland finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar