Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia ukazuje Grécku cestu k rastu a tvorbe pracovných miest

Brusel, 18. apríla 2012 – Po dlhých mesiacoch trvania krízy konečne existujú podmienky pre to, aby sa Grécko mohlo vydať na cestu k hospodárskemu rastu. Dohoda o druhom programe úpravy hospodárstva a úspech dohody o znížení dlhu so súkromným sektorom znamenajú, že všetko úsilie sa teraz môže sústrediť na toľko potrebný rast a tvorbu pracovných miest. Komisia dnes uviedla dôvody, ktoré ju vedú k presvedčeniu, že Grécko má – v prípade vykonania dohodnutého programu úpravy a s pretrvávajúcou podporou a solidaritou EÚ poskytovanou prostredníctvom Komisie – reálnu šancu úspešne sa transformovať. Komisia vo svojom novom oznámení poukazuje na kroky, ktoré je potrebné prijať v roku 2012 ako súčasť programu, a predstavuje široké spektrum podporných opatrení, ktoré môžu Grécku pomôcť k novej hospodárskej dynamike, tvorbe pracovných miest a sociálnej súdržnosti.

Predseda Európskej komisie Barroso povedal: „Grécki občania nie sú vo svojom úsilí o dosiahnutie rastu a tvorby pracovných miest osamotení. Európska únia a širšia medzinárodná komunita preukázali s občanmi Grécka solidaritu nebývalých rozmerov. Grécku sa poskytla pomoc vo forme súboru grantov, pôžičiek a odpustenia dlhu v celkovej výške 380 miliárd EUR. Ak sa Grécko stotožní s prioritnými opatreniami na rok 2012, ktoré dnes predstavila Komisia, obete, ktoré priniesli grécki občania, budú čoskoro odmenené.“ "

Oznámenie tiež obsahuje prehľad dopadov krízy na Grécko, podrobné informácie o finančnej podpore z rozpočtu EÚ a o poskytovanej technickej pomoci. Objasňuje sa v ňom aj to, ako kľúčové politiky EÚ podporujú rast a tvorbu pracovných miest v Grécku.

Súvislosti

Európska únia Grécku pomáha finančne a prostredníctvom praktických opatrení. Celková výška finančných prostriedkov z EÚ na roky 2007 – 2013 je 40 miliárd EUR. Súkromný sektor odpísal dlh vo výške 100 miliárd EUR a EÚ a medzinárodný partneri poskytli Grécku finančnú pomoc vo výške 240 miliárd EUR. To predstavuje 33 600 EUR na jedného občana Grécka, resp. 177 % gréckeho HDP.

Druhý program úpravy hospodárstva sa musí realizovať v celom rozsahu. Ide o viacročný program a bude určitý čas trvať, kým sa jeho účinok prejaví naplno. Komisia v dnešnom oznámení poukazuje na tri široké oblasti, v ktorých by opatrenia prijaté gréckymi orgánmi v priebehu roka 2012 ako súčasť programu mali priniesť sľubné výsledky do konca tohto roka. Sú nimi:

  • získanie kontroly nad verejnými financiami a príjmami, aby bolo možné postupne zabezpečiť udržateľnosť verejných financií,

  • zaistenie dostupnosti úverov v reálnej ekonomike prostredníctvom rekapitalizácie bánk a poskytnutím pomoci malým a stredným podnikom pri získavaní dostupných pôžičiek,

  • uvoľnenie potenciálu podnikov, aby sa stali zdrojom rastu – naliehavá potreba komplexnej zmeny podnikateľského prostredia, aby sa Grécko opäť stalo miestom, kde sa domáci a zahraniční investori neboja investovať a kde vytvárajú pracovné miesta.

V oznámení sa uvádza, ako sa finančné prostriedky EÚ použijú na poskytnutie pôžičiek a záruk malým a stredným podnikom v Grécku (k dispozícii sú 4 miliardy EUR) a ako EÚ zmenila svoje vlastné pravidlá tak, aby boli flexibilnejšie a ľahšie uplatniteľné za podmienok, ktoré v súčasnosti v Grécku panujú. Opisujú sa v ňom opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa uvoľnil potenciál gréckych podnikov a aby sa tieto mohli stať zdrojom rastu. Príkladom takýchto opatrení je uľahčenie a podpora vývozu, modernizácia a zjednodušenie regulačného prostredia, príprava štátom vlastnených spoločností na privatizáciu a modernizácia odvetví, ako sú energetika či doprava.

V oznámení sa tiež vysvetľuje, ako Komisia spolupracuje s gréckymi orgánmi pri riešení sociálnych dopadov krízy. Druhý program úpravy hospodárstva bol navrhnutý tak, aby chránil podporu poskytovanú najzraniteľnejším skupinám, napríklad zaistením toho, aby zníženie dôchodkov bolo cielené, zabezpečením ochrany pre poberateľov najnižších dôchodkov, bojom proti podvodom v oblasti dávok sociálneho zabezpečenia, znížením nákladov na zdravotnú starostlivosť bez ohrozenia kvality poskytovanej starostlivosti a posilnením spravodlivosti daňového systému. Komisia úzko spolupracuje s gréckymi orgánmi v snahe podporiť mladých nezamestnaných prostredníctvom pomoci pri získavaní pracovných skúseností, rozširovaním ponuky učňovského vzdelávania, podporou podnikania mladých, ako aj podporovaním študijných pobytov v iných členských štátoch EÚ. Zo štrukturálnych fondov EÚ sa poskytuje dočasná ekonomická podpora znevýhodneným skupinám. Uvedené opatrenia budú sprevádzať modernizáciu gréckeho trhu práce, ktorá je súčasťou úsilia o obnovu nákladovej konkurencieschopnosti Grécka.

Modernizácia a reforma gréckej verejnej správy je tiež kľúčovou súčasťou transformácie krajiny a vytvárania dynamickejšie, spravodlivejšej a sociálne súdržnejšej budúcnosti Grécka. V oznámení sa uvádza, v ktorých kľúčových oblastiach, medzi ktoré patrí správa a výber daní, kataster, reforma súdnictva, reštrukturalizácia miestnej samosprávy a reforma verejnej správy, Komisia poskytne Grécku technickú a finančnú pomoc prostredníctvom pracovnej skupiny pre Grécko.

Ďalšie informácie:

MEMO/12/255 Rast a pracovné miesta pre Grécko – Často kladené otázky

Úplné znenie oznámenia je k dispozícii na adrese:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm

Ďalšie informácie o činnosti pracovnej skupiny pre Grécko môžete nájsť na adrese:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar