Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Wzrost gospodarczy Grecji: Komisja wskazuje drogę w kierunku przywrócenia wzrostu i tworzenia miejsc pracy

Bruksela, dnia 18 kwietnia 2012 r. - Po wielu miesiącach kryzysu zaistniały warunki, aby rozpocząć wyjście z kryzysu i zmierzać w kierunku wzrostu gospodarczego w Grecji. Porozumienie w sprawie drugiego programu dostosowania gospodarczego oraz sukces porozumienia z sektorem prywatnym w sprawie redukcji zadłużenia wskazują na to, że wysiłki można teraz koncentrować na tak potrzebnym wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy. W dniu dzisiejszym Komisja określiła powody, dla których wierzy, że Grecja może przejść proces przemian – poprzez wdrożenie uzgodnionego programu dostosowania i przy nieustannym wsparciu i solidarności ze strony UE, ukierunkowanych przez Komisję. W najnowszym komunikacie Komisja podkreśla kroki, jakie należy podjąć w ramach programu w 2012 r. i objaśnia ogromny zakres środków wsparcia jakie może uruchomić, aby pomóc Grecji w rozpoczęciu tworzenia nowej dynamiki gospodarczej, miejsc pracy i spójności społecznej.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso powiedział: „Grecy nie są osamotnieni w swoich wysiłkach na rzecz przywrócenia wzrostu gospodarczego w kraju i tworzenia miejsc pracy. Unia i szersza społeczność międzynarodowa okazały solidarność z obywatelami Grecji na niespotykaną dotychczas skalę. Aby pomóc Grecji uruchomiono pakiet dotacji, pożyczek i umorzeń długów na łączną kwotę 380 mld euro. Jeżeli Grecja podejmie działania priorytetowe na 2012 r. określone w dniu dzisiejszym przez Komisję, poświęcenia obywateli greckich przyniosą w niedalekiej przyszłości wymierne rezultaty. ”

W komunikacie opisano również wpływ kryzysu na Grecję, przedstawiono szczegółowe informacje na temat wsparcia finansowego z budżetu UE i udzielanej pomocy technicznej oraz wyjaśniono, w jaki sposób kluczowe obszary polityki UE przyczyniają się do wspierania wzrostu i zatrudnienia w Grecji.

Kontekst

Unia Europejska udziela Grecji pomocy zarówno praktycznej, jak i finansowej. Środki finansowe przekazywane przez UE w latach 2007–2013 wynoszą 40 mld euro. Odpisy obniżające wartość zobowiązań wobec sektora prywatnego wynoszą 100 mld euro, a pomoc finansowa ze strony UE i partnerów międzynarodowych sięga 240 mld euro. Odpowiada to 33 600 euro na mieszkańca Grecji lub 177% PKB.

Drugi program dostosowania gospodarczego musi zostać zrealizowany w pełni. Jest to program wieloletni, którego pełne skutki będą widoczne dopiero po pewnym czasie. W opublikowanym dziś komunikacie Komisja podkreśla trzy główne obszary, w których działania podjęte w ramach programu przez władze greckie w 2012 r. mogą przynieść obiecujące rezultaty przed końcem 2012 r. Obszary te obejmują:

  • uzyskanie kontroli nad finansami i przychodami publicznymi, aby stopniowo doprowadzić do zrównoważenia finansów publicznych;

  • uzyskanie pożyczek na rzecz gospodarki realnej poprzez dokapitalizowanie banków i wspieranie dostępu MŚP do niedrogich kredytów;

  • uwolnienie przedsiębiorczości jako napędu wzrostu – Grecji pilnie potrzebna jest przebudowa otoczenia biznesowego i rynku pracy, aby inwestorzy krajowi i zagraniczni odzyskali zaufanie i podejmowali inwestycje oraz tworzyli miejsca pracy.

W komunikacie przedstawiono szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystania środków UE w celu udzielenia pożyczek i gwarancji na rzecz greckich MŚP (dostępne są 4 mld euro). Unia zmieniła swoje zasady, aby zwiększyć ich elastyczność i ułatwić ich stosowanie o warunkach obowiązujących obecnie w Grecji. Opisano w nim także środki konieczne do uwolnienia greckiej przedsiębiorczości, aby napędzać wzrost gospodarczy, na przykład poprzez ułatwienie i propagowanie eksportu, modernizację i uproszczenie otoczenia regulacyjnego, przygotowanie przedsiębiorstw państwowych do prywatyzacji oraz modernizację takich sektorów jak sektor energetyczny i transportowy.

W komunikacie opisano również, w jaki sposób Komisja będzie współpracować z władzami greckimi w celu ograniczenia skutków społecznych kryzysu. Drugi program dostosowania gospodarczego został opracowany w celu zabezpieczenia wsparcia na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, na przykład poprzez zagwarantowanie, by redukcje wynagrodzeń były ukierunkowane na ochronę osób o najniższych wynagrodzeniach, poprzez walkę z nadużyciami finansowymi w zakresie świadczeń socjalnych, ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej bez uszczerbku na jakości opieki oraz poprzez zwiększenie sprawiedliwości systemu podatkowego. Komisja współpracuje ściśle z władzami Greckimi, aby pomóc bezrobotnym młodym ludziom poprzez ułatwienie im uzyskania doświadczenia zawodowego, zwiększenie dostępności praktyk zawodowych, propagowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz wspieranie możliwości nauki i szkolenia w innych państwach członkowskich UE. Unijne fundusze strukturalne wspierają tymczasową pomoc gospodarczą na rzecz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Środki te będą towarzyszyć modernizacji greckiego rynku pracy w ramach przywracania konkurencyjności kosztowej Grecji.

Modernizacja i reforma greckiej administracji publicznej także stanowi zasadniczy element transformacji Grecji i zapewnienia jej bardziej dynamicznej, sprawiedliwej i spójnej społecznie przyszłości. W najważniejszych obszarach, takich jak administracja podatkowa i pobór podatków, kataster, reforma sądownictwa, restrukturyzacja samorządu terytorialnego i reforma administracji publicznej, w komunikacie opisano, w jakim zakresie Komisja zapewni pomoc techniczną i finansową za pośrednictwem Grupy Zadaniowej ds. Grecji.

Dodatkowe informacje:

MEMO/12/255 Growth and jobs for Greece – FAQ

Pełen tekst komunikatu znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm

Więcej informacji na temat działalności Grupy Zadaniowej ds. Grecji można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar