Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Groei voor Griekenland: de Commissie wijst de weg naar nieuwe groei en werkgelegenheid

Brussel, 18 april 2012 – Na een crisis die vele maanden heeft geduurd, zijn thans in Griekenland de voorwaarden aanwezig om de crisis achter zich te laten en de weg naar groei in te slaan. Nu overeenstemming is bereikt over het tweede economische aanpassingsprogramma en de overeenkomst met de particuliere sector over schuldvermindering een succes is geworden, kunnen alle inspanningen worden gericht op de dringend noodzakelijke schepping van groei en banen. De Commissie heeft vandaag uiteengezet waarom zij gelooft dat Griekenland deze ommekeer kan volbrengen – door de tenuitvoerlegging van het overeengekomen aanpassingsprogramma en met de niet-aflatende steun en solidariteit van de EU, onder leiding van de Commissie. In een nieuwe mededeling schetst de Commissie de stappen die in de loop van 2012 in het kader van het programma moeten worden genomen, en licht zij de omvangrijke reeks ondersteunende maatregelen toe die zij kan vaststellen om Griekenland te helpen de eerste stappen te zetten op weg naar een nieuwe economische dynamiek, werkgelegenheidsschepping en sociale cohesie.

Voorzitter Barroso verklaarde: "De Griekse bevolking staat bij haar pogingen om de groei en de werkgelegenheid te herstellen niet alleen. De EU en de internationale gemeenschap hebben een ongekende solidariteit met de Griekse bevolking aan de dag gelegd. Om Griekenland te helpen is een pakket van schenkingen, leningen en schuldkwijtschelding ten bedrage van 138 miljard EUR samengesteld. De door de Griekse bevolking gebrachte offers zullen in de nabije toekomst worden beloond wanneer Griekenland de prioritaire maatregelen voor 2012 aanvaardt die vandaag door de Commissie zijn vastgesteld".

In de mededeling worden verder de gevolgen van de crisis voor Griekenland geschetst, worden nadere bijzonderheden gegeven over de financiële steun uit de EU-begroting en de verleende technische bijstand, en wordt uiteengezet hoe belangrijke onderdelen van EU-beleid de groei en de werkgelegenheid in Griekenland helpen bevorderen.

Achtergrond

De Europese Unie helpt Griekenland in financiële en in praktische zin. De EU-financiering voor de periode 2007-2013 bedraagt 40 miljard EUR. De particuliere sector heeft voor 100 miljard EUR aan schulden kwijtgescholden en de financiële bijstand van de EU en internationale partners beloopt 240 miljard EUR. Dit komt neer op 177% van het Griekse bbp, ofwel 33 600 EUR per Griekse inwoner.

Het tweede economische aanpassingsprogramma moet volledig ten uitvoer worden gelegd. Het is een meerjarenprogramma dat pas na verloop van tijd volledig effect zal sorteren. In de vandaag uitgebrachte mededeling geeft de Commissie aan op welke drie grote gebieden de in 2012 door de Griekse autoriteiten – in het kader van het programma - genomen maatregelen reeds eind 2012 veelbelovende resultaten kunnen opleveren. Deze gebieden zijn:

  • het onder controle krijgen van de overheidsontvangsten en -uitgaven zodat de overheidsfinanciën op termijn houdbaar worden;

  • het weer op gang brengen van de kredietstroom naar de reële economie door herkapitalisatie van de banken en door kmo's aan betaalbare leningen te helpen;

  • het bedrijfsleven de ruimte geven om als groeimotor te fungeren – een ingrijpende hervorming van het ondernemingsklimaat is dringend noodzakelijk om ervoor te zorgen dat investeerders weer voldoende vertrouwen in Griekenland krijgen om er te investeren en banen te scheppen.

In de mededeling wordt nader toegelicht hoe EU-middelen zullen worden gebruikt om leningen en garanties aan kmo's in Griekenland te verstrekken (een bedrag van 4 miljard EUR is beschikbaar), en de EU heeft haar eigen regels zodanig veranderd dat zij in de huidige situatie in Griekenland soepeler en gemakkelijker kunnen worden toegepast. Verder worden de maatregelen beschreven die het bedrijfsleven de nodige ruimte te bieden om de groei weer op gang te brengen, zoals de verbetering en bevordering van de uitvoer, de modernisering en vereenvoudiging van de regelgeving, de voorbereiding van staatsondernemingen op privatisering en de modernisering van sectoren als energie en vervoer.

In de mededeling wordt tevens uiteengezet op welke wijze de Commissie met de Griekse autoriteiten zal samenwerken om de sociale gevolgen van de crisis te tegen te gaan. De opzet van het tweede economische aanpassingsprogramma is van dien aard dat kwetsbare bevolkingsgroepen worden beschermd, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ingrepen in pensioenen doelgericht zijn en de personen met de laagste pensioenen worden beschermd, door fraude op het gebied van sociale uitkeringen te bestrijden, door de kosten van de gezondheidszorg te verlagen zonder de kwaliteit van de zorg in gevaar te brengen en door het belastingstelsel rechtvaardiger te maken. De Commissie steunt jonge werklozen in nauwe samenwerking met de Griekse autoriteiten door hen te helpen arbeidservaring op te doen, het aantal leercontracten uit te breiden, ondernemerschap onder jongeren te bevorderen en tevens door studie- en opleidingsperioden in andere lidstaten van de EU te organiseren. Uit de EU-structuurfondsen wordt tijdelijke economische bijstand aan kansarme groepen verleend. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de modernisering van de Griekse arbeidsmarkt met het oog op het herstel van de kostenconcurrentie in Griekenland.

De modernisering en hervorming van de Griekse overheidsadministratie is eveneens een cruciaal onderdeel van de transformatie van Griekenland en van het streven om het land een dynamischer en rechtvaardiger toekomst te bieden met een grotere mate van sociale cohesie. In de mededeling wordt uiteengezet op welke belangrijke gebieden, zoals belastingadministratie en –inning, kadaster, hervorming van het rechtsstelsel, herstructurering van de lokale overheden en hervorming van de overheidsadministratie, de Commissie via de daartoe opgerichte Task Force Griekenland technische bijstand en financiële steun zal verlenen.

Voor nadere informatie:

MEMO/12/255 Growth and jobs for Greece – FAQ

De volledige tekst van de mededeling is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm

Meer informatie over de werkzaamheden van de Task Force Griekenland kan worden gevonden op:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Contactpersonen :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar