Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Grieķijas izaugsme: Komisija norāda virzienu, lai atjaunotu izaugsmi un radītu darbavietas

Brisele, 2012. gada 18. aprīlis. Pēc vairākiem krīzes mēnešiem šobrīd pastāv nepieciešamie nosacījumi, lai Grieķija no krīzes virzītos uz izaugsmi. Vienošanās par Otro ekonomikas stabilizācijas programmu un ar privāto sektoru panāktā sekmīgā vienošanās par parāda samazināšanu nozīmē, ka visas pūles šobrīd var koncentrēt uz ļoti vajadzīgo izaugsmi un nodarbinātību. Šodien Komisija izklāstīja iemeslus, kāpēc tā uzskata, ka Grieķija var pārveidoties, īstenojot saskaņoto pielāgošanās programmu un saņemot Komisijas virzītu un nepārtrauktu ES atbalstu un solidaritātes apliecinājumus. Jaunajā paziņojumā Komisija norāda pasākumus, kas programmas ietvaros jāveic 2012. gadā, un izskaidro dažādos atbalsta pasākumus, ko tā var mobilizēt, lai Grieķijai palīdzētu panākt jaunu ekonomikas dinamismu, radīt darbavietas un īstenot sociālo kohēziju.

Priekšsēdētājs Barrozu teica: "Grieķijas iedzīvotāji savos pūliņos atjaunot valstī izaugsmi un nodarbinātību nav vieni. ES un plašāka starptautiskā sabiedrība vēl nebijušā mērogā apliecina solidaritāti ar Grieķijas iedzīvotājiem. Lai palīdzētu Grieķijai, ir mobilizēts dotāciju, aizdevumu un parāda norakstīšanas pasākumu kopums 380 miljardu eiro apmērā. Grieķijas iedzīvotāju pūliņi tuvākajā nākotnē atmaksāsies, ja Grieķija īstenos prioritārās darbības 2012. gadam, kuras šodien noteica Komisija. "

Turklāt paziņojumā ir uzsvērta arī krīzes ietekme uz Grieķiju, sniedzot sīkāku informāciju par finansiālo palīdzību no ES budžeta un tehnisko palīdzību, kā arī izskaidrots, kā galvenie ES politikas virzieni var veicināt izaugsmi un nodarbinātību Grieķijā.

Vispārīga informācija

Eiropas Savienība sniedz Grieķijai finansiālu un praktisku palīdzību. ES finansējums 2007.-2013. gadam ir 40 miljardi eiro. Privātais sektors ir piekritis norakstīt parādus 100 miljardu eiro apmērā, savukārt ES un starptautisko partneru sniegtā finansiālā palīdzība sasniedz 240 miljardus eiro. Tas atbilst 33 600 eiro uz vienu Grieķijas iedzīvotāju jeb 177 % no Grieķijas IKP.

Pilnībā jāīsteno Otrā ekonomikas stabilizācijas programma. Tā ir daudzgadu programma, kuras pilnīga ietekme būs jūtama tikai pēc ilgāka laika. Šodienas paziņojumā Komisija norāda trīs plašas jomas, kurās Grieķijas valdības 2012. gadā veiktie pasākumi varētu dot daudzsološus rezultātus līdz šā gada beigām. Minētie pasākumi ir šādi:

  • kontroles pār publiskajām finansēm un ieņēmumiem pārņemšana, laika gaitā panākot to ilgtspēju;

  • aizdevumu plūsmas reālajā ekonomikā nodrošināšana, rekapitalizējot bankas un palīdzot MVU saņemt pieejamus aizdevumus;

  • uzņēmējdarbības liberalizācija, lai sekmētu izaugsmi – steidzami nepieciešams pārskatīt uzņēmējdarbības vidi, lai Grieķija atkal kļūtu par valsti, kur vietējie un ārvalstu ieguldītāji var droši veikt ieguldījumus un radīt darbavietas.

Paziņojumā ir sīkāk izskaidrots, kā tiks izmantoti ES fondi, lai Grieķijas MVU nodrošinātu aizdevumus un garantijas (ir pieejami 4 miljardi eiro), turklāt ES ir jāveic izmaiņas savos noteikumos, lai tie būtu elastīgāki un vieglāk piemērojami Grieķijas pašreizējos apstākļos. Tajā ir aprakstīti pasākumi uzņēmējdarbības liberalizācijai, lai sekmētu izaugsmi, piemēram, atvieglojot un veicinot eksportu, modernizējot un vienkāršojot normatīvo vidi, valsts uzņēmumus sagatavojot privatizācijai un modernizējot tādas nozares kā enerģētika un transports.

Paziņojumā ir arī izskaidrots, ka Komisija sadarbosies ar Grieķijas iestādēm, lai risinātu jautājumu par krīzes sociālo ietekmi. Otrā ekonomikas stabilizācijas programma ir izveidota, lai aizsargātu un atbalstītu visneaizsargātākos iedzīvotājus, piemēram, nodrošinot, ka pensiju samazināšana tiek veikta atbilstoši mērķim un pasargā iedzīvotājus, kuri saņem vismazākās pensijas, apkarojot krāpšanos sociālo pabalstu jomā, samazinot veselības aprūpes izdevumus, vienlaikus neapdraudot tās kvalitāti, un izveidojot taisnīgu nodokļu sistēmu. Komisija cieši sadarbojas ar Grieķijas iestādēm, lai gados jauniem bezdarbniekiem palīdzētu iegūt darba pieredzi, paplašinātu stažēšanās iespējas, veicinātu jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā un atbalstītu studiju un apmācības iespējas citās ES dalībvalstīs. No ES struktūrfondiem tiek sniegti pagaidu ekonomiski atvieglojumi maznodrošinātajām grupām. Šos pasākumus veiks papildus Grieķijas darba tirgus modernizēšanai, un tie ir daļa no Grieķijas izmaksu konkurētspējas atjaunošanas plāna.

Arī Grieķijas valsts pārvaldes modernizēšana un reformas ir svarīgs pasākums, lai pārveidotu Grieķiju un nākotnē tā būtu dinamiskāka, godīgāka un sociāli vienotāka. Paziņojumā ir arī uzsvērts, ka, izmantojot īpašu Grieķijas darba grupu, Komisija sniegs tehnisku palīdzību un finansiālu atbalstu tādās svarīgās jomās kā nodokļu administrācija un iekasēšana, zemes reģistrs, tiesu reforma, vietējās valdības pārstrukturēšana un valsts pārvaldes reforma.

Papildu informācija:

MEMO/12/255 Izaugsme un nodarbinātība Grieķijā – biežāk uzdotie jautājumi.

Pilnu paziņojuma tekstu var atrast šādā vietnē:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm

Sīkāka informācija par Grieķijas darba grupu pieejama šādā vietnē:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar