Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Graikijos ekonomikos augimo skatinimas. Komisija pataria, kaip atkurti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas

Briuselis, 2012 m. balandžio 18 d. Po daugelio krizės mėnesių susidarė sąlygos Graikijai pajudėti iš krizės ekonomikos augimo link. Susitarimas dėl antrosios ekonominio koregavimo programos ir sėkmingai įgyvendinamas skolos mažinimo susitarimas su privačiuoju sektoriumi patvirtina, kad visas pastangas dabar galima sutelkti taip reikalingam ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti. Šiandien Komisija išdėstė priežastis, dėl kurių ji tiki, kad Graikija gali persitvarkyti įgyvendindama sutartą koregavimo programą ir Komisijai toliau teikiant ES paramą bei skatinant solidarumą. Naujame komunikate Komisija nurodo veiksmus, kurių reikia imtis 2012 m. įgyvendinant programą, ir paaiškina, kokias įvairias paramos priemones ji gali sutelkti, kad padėtų Graikijai išjudinti ekonomiką, kad ji vėl įgytų pagreitį, kurti darbo vietas ir didinti socialinę sanglaudą.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Graikų nepaliekame vienų jiems stengiantis atkurti šalies ekonomikos augimą ir paskatinti darbo vietų kūrimą. ES ir apskritai tarptautinė bendruomenė parodė neregėto masto solidarumą su graikų tauta. Sutelktas 380 mlrd. eurų pagalbos Graikijai paketas skiriant dotacijas, teikiant paskolas, nurašant skolas. Graikų pasiaukojimas artimoje ateityje bus atlygintas, kai Graikija 2012 m. imsis Komisijos šiandien išdėstytų prioritetinių veiksmų.“

Komunikate taip pat apžvelgiamas krizės poveikis Graikijai, pateikiami išsamūs duomenys apie finansinę paramą iš ES biudžeto ir teikiamą techninę pagalbą bei paaiškinama, kaip vykdant pagrindinių sričių ES politiką galima paremti Graikijos ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjunga Graikijai padeda finansiškai ir praktiškai. 2007–2013 m. ES skyrė 40 mlrd. eurų finansavimą. Nurašyta 100 mlrd. eurų privačiojo sektoriaus skola, o ES ir tarptautinių partnerių finansinė parama siekia 240 mlrd. eurų. Tai sudaro 33 600 eurų vienam Graikijos gyventojui arba 177 proc. Graikijos BVP.

Antrąją ekonominio koregavimo programą reikia įgyvendinti visą. Tai daugiametė programa, todėl jos visas poveikis bus juntamas tik po kurio laiko. Šiandienos komunikate Komisija nurodo tris bendras sritis, kuriose Graikijos valdžios institucijų veiksmai 2012 m. įgyvendinant programą jau iki metų pabaigos duotų daug žadančių rezultatų. Reikia imtis veiksmų šiose srityse:

  • suvaldyti viešuosius finansus ir pajamas, kad ilgainiui būtų užtikrintas viešųjų finansų tvarumas;

  • realiajai ekonomikai suteikti galimybių skolintis rekapitalizuojant bankus ir padedant MVĮ gauti prieinamų paskolų;

  • sudaryti sąlygas verslui skatinti ekonomikos augimą, todėl reikia nedelsiant pertvarkyti verslo aplinką, kad Graikija vėl atgautų šalies ir užsienio investuotojų pasitikėjimą investuojant ir kuriant darbo vietas.

Komunikate išsamiai paaiškinta, kaip ES lėšos bus naudojamos paskoloms ir garantijoms MVĮ teikti Graikijoje (galima panaudoti 4 mlrd. eurų), o ES pakeitė savo taisykles, kad jas būtų galima lanksčiau ir lengviau taikyti dabartinėmis sąlygomis Graikijoje. Nusakyta, kokių priemonių reikia, kad Graikijos verslui būtų sudarytos sąlygos skatinti ekonomikos augimą, be kitų dalykų, palengvinant ir skatinant eksportą, modernizuojant ir supaprastinant reguliavimo aplinką, rengiant valstybines įmones privatizavimui ir modernizuojant tokius sektorius kaip energetika ir transportas.

Komunikate taip pat paaiškinama, kaip Komisija dirbs su Graikijos valdžios institucijomis, kad išspręstų socialinio krizės poveikio problemą. Antroji ekonominio koregavimo programa parengta siekiant užtikrinti paramą pažeidžiamiems asmenims, pavyzdžiui, kad pensijos būtų mažinamos tikslingai ir būtų apsaugoti mažiausias pensijas gaunantys asmenys, kad būtų kovojama su sukčiavimu socialinėmis išmokomis, mažinamos sveikatos priežiūros sąnaudos nemažinat paslaugų kokybės ir didinamas mokesčių sistemos teisingumas. Komisija glaudžiai bendradarbiauja su Graikijos valdžios institucijomis, kad padėtų jauniems bedarbiams įgyti darbo patirties, išplėstų gamybinės praktikos galimybes, skatintų jaunimo verslumą bei remtų studijų ir mokymosi laikotarpius kitose ES valstybėse narėse. ES struktūrinių fondų lėšomis remiamos laikinos ekonominės lengvatos nepalankiose sąlygose esančioms grupėms. Šios priemonės papildys Graikijos darbo rinkos modernizavimą siekiant atkurti Graikijos sąnaudų konkurencingumą.

Graikijai persitvarkant taip pat labai svarbu modernizuoti ir reformuoti šalies viešąją administraciją, kad ateityje ji būtų dinamiškesnė, teisingesnė ir socialiai darnesnė. Komunikate nustatyta, kuriose pagrindinėse srityse, kaip antai mokesčių administravimas ir surinkimas, žemės registras, teismų reforma, vietos valdžios restruktūrizavimas ir viešojo administravimo reforma, Komisija per savo tikslinę Graikijos reikalų darbo grupę teiks techninę pagalbą ir finansinę paramą.

Daugiau informacijos

MEMO/12/255 Graikijos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimas. Dažnai užduodami klausimai.

Visą komunikato tekstą galima rasti

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm.

Daugiau informacijos apie Graikijos reikalų darbo grupės darbą galima rasti

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm.

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. (+32 2) 295 30 70

Olivier Bailly, tel. (+32 2) 296 87 17


Side Bar