Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio julkistaa strategian kasvun ja työllisyyden palauttamiseksi Kreikkaan

Bryssel 18. huhtikuuta 2012 – Edellytykset kriisin päättymiselle ja kasvun käynnistymiselle Kreikassa ovat vihdoinkin olemassa. Sopimus Kreikan talouden toisesta sopeuttamisohjelmasta ja yksityisen sektorin kanssa aikaansaatu sopimus velkojen leikkaamisesta osoittavat, että nyt voidaan keskittyä kaikin keinoin luomaan kaivattua kasvua ja työpaikkoja. Komissio on tänään antamassaan tiedonannossa esittänyt syyt, joiden takia se uskoo Kreikan muutosvalmiuteen: muutos on mahdollinen, jos sovittu talouden sopeuttamisohjelma pannaan täytäntöön ja EU osoittaa edelleen solidaarisuutta ja jatkaa Kreikan tukemista komission välityksellä. Komission uudessa tiedonannossa korostetaan toimenpiteitä, jotka on toteutettava vuonna 2012 osana talouden sopeuttamisohjelmaa. Lisäksi tiedonannossa selostetaan monenlaisia tukitoimia, joilla Kreikkaa voidaan auttaa luomaan uutta dynaamista taloutta ja uusia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso toteaa, että kreikkalaiset eivät joudu selviytymään yksin muutoksista, joita tarvitaan kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. EU ja kansainvälinen yhteisö ovat osoittaneet ennennäkemätöntä solidaarisuutta kreikkalaisia kohtaan. Kreikan tueksi on koottu avustuksista, lainoista ja velkojen alaskirjauksista koostuva tukipaketti, jonka kokonaisarvo on 380 miljardia euroa. Kreikkalaisten uhraukset alkavat tuottaa tulosta lähitulevaisuudessa, kun Kreikka hyväksyy komission tänään esittämät ensisijaiset toimenpiteet vuodeksi 2012.

Tiedonannossa selostetaan myös kriisin vaikutuksia Kreikkaan, kuvataan yksityiskohtaisesti EU:n talousarviosta annettavaa rahoitustukea ja teknistä apua ja esitetään, miten keskeisillä EU:n politiikoilla voidaan tukea kasvua ja työllisyyttä Kreikassa.

Tausta

Euroopan unioni antaa Kreikalle sekä taloudellista että käytännön apua. EU:n rahoitus vuosina 2007–2013 on yhteensä 40 miljardia euroa. Yksityisen sektorin hyväksymät lainojen leikkaukset ovat yhteensä 100 miljardia euroa ja EU:n ja kansainvälisten kumppaneiden rahoitusapu 240 miljardia euroa. Tämä vastaa 33 600:aa euroa tukea jokaista kreikkalaista kohden. Tukipaketti on suuruudeltaan 177 prosenttia suhteessa Kreikan bruttokansantuotteeseen.

Talouden toinen sopeuttamisohjelma on pantava täytäntöön kokonaisuudessaan. Vie aikansa, ennen kuin tämän monivuotisen ohjelman kaikki vaikutukset näkyvät. Komissio korostaa tänään antamassaan tiedonannossa kolmea alaa, joilla Kreikan viranomaisten sopeuttamisohjelman puitteissa vuonna 2012 toteuttamat toimenpiteet alkavat todennäköisesti tuottaa lupaavia tuloksia jo ennen tämän vuoden loppua:

  • julkisen talouden ja julkisten tulojen saaminen hallintaan siten, että julkinen talous on pitkällä aikavälillä kestävällä pohjalla;

  • lainanannon käynnistäminen reaalitaloudelle vahvistamalla pankkien pääomapohjaa ja parantamalla pk-yritysten mahdollisuuksia saada edullisesti lainaa;

  • yritysten valjastaminen kiireellisesti kasvun veturiksi uudistamalla perusteellisesti liiketoimintaympäristö, jotta kotimaiset ja ulkomaiset sijoittajat uskaltavat jälleen investoida Kreikkaan ja luoda sinne työpaikkoja.

Tiedonannossa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten EU:n varoja voidaan hyödyntää lainojen ja takauksien tarjoamiseen pk-yrityksille Kreikassa (tähän on käytettävissä 4 miljardia euroa) ja miten EU on joustavoittanut omia sääntöjään, jotta niitä olisi helpompi soveltaa Kreikan tämänhetkiseen tilanteeseen. Lisäksi siinä kuvataan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on auttaa kreikkalaisia yrityksiä luomaan kasvua, kuten viennin helpottamista ja tukemista, sääntelykehyksen nykyaikaistamista ja yksinkertaistamista, valtionyhtiöiden yksityistämisen valmistelua ja muun muassa energia- ja liikennealojen uudistamista.

Tiedonannossa selostetaan komission tulevaa yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa kriisin aiheuttamien sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kreikan talouden toinen sopeuttamisohjelma on suunniteltu siten, että heikoimmassa asemassa oleville tarkoitettu tuki säilytetään. Tarkoitus on esimerkiksi varmistaa, että eläkkeiden alentaminen kohdistetaan tarkasti ja että pienimpiä eläkkeitä suojellaan, torjua sosiaalietuuksiin liittyviä petoksia, vähentää terveydenhuollon kustannuksia sen laadusta tinkimättä ja lisätä verotusjärjestelmän oikeudenmukaisuutta. Komissio tekee läheistä yhteistyötä Kreikan viranomaisen kanssa auttaakseen nuoria työttömiä järjestämällä heille mahdollisuuden saada työkokemusta, laajentamalla oppisopimuskoulutusta, edistämällä nuorten yrittäjyyttä sekä tukemalla opiskelua ja harjoittelua muissa EU:n jäsenvaltioissa. EU:n rakennerahastoista annetaan väliaikaista taloudellista tukea syrjäytyneille. Näiden toimenpiteiden lisäksi on tarkoitus nykyaikaistaa Kreikan työmarkkinoita osana maan kustannuskilpailukyvyn palauttamista.

Kreikan julkishallinnon nykyaikaistaminen ja uudistaminen ovat myös olennainen osa muutosta, ja ne auttavat luomaan maahan dynaamisemman, oikeudenmukaisemman ja sosiaalisesti yhtenäisemmän tulevaisuuden. Tiedonannossa kuvataan teknistä apua ja taloudellista tukea, jota komissio aikoo tarjota perustamansa Kreikka-työryhmän kautta seuraavilla keskeisillä aloilla: verohallinto ja veronkanto, kiinteistörekisteri, oikeusalan uudistaminen, paikallishallinnon rakenneuudistus ja julkishallinnon uudistaminen.

Lisätietoja:

MEMO/12/255 Growth and jobs for Greece – FAQ

Tiedonannon koko teksti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm

Lisätietoa Kreikka-työryhmän toiminnasta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen +32-2 295 30 70

Olivier Bailly +32-2 296 87 17


Side Bar