Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Komisjon esitab ettepanekud Kreekas majanduskasvu hoogustamiseks ja töökohtade loomiseks

Brüssel, 18. aprill 2012. Pärast pikki kuid kestnud kriisi on Kreekas tekkinud eeldused majanduskasvu taastumiseks. Nüüd, kui on saavutatud kokkulepe Kreeka majanduse kohandamise teise programmi küsimuses ja tagatud erasektori osalemine võla vähendamises, saab jõupingutused suunata majanduskasvu hoogustamisele ja töökohtade loomisele. Täna esitab komisjon põhjendused Kreekas tehtavate ümberkorralduste kohta, viies solidaarsuse vaimus, ELi toel ja komisjoni suunamisel ellu kokkulepitud kohandamisprogrammi. Oma teatises esitab komisjon meetmed, mis tuleb vastavalt kohandamisprogrammile võtta veel 2012. aastal, ja kirjeldab laialdast toetust, millega aidatakse Kreekal anda majandusele uut hoogu, luua töökohti ja edendada sotsiaalset ühtekuuluvust.

President Barroso rõhutas, et Kreeka rahvast ei jäeta üksi püüetes taastada majanduskasv ja suurendada tööhõivet. „EL ja kogu rahvusvaheline üldsus on näidanud enneolematut solidaarsust Kreeka rahvaga. Kreeka aitamiseks antakse toetusi ja laene ning kustutatakse võlgu kokku 380 miljardi euro ulatuses. Kui Kreeka viib ellu 2012. aasta esmatähtsad meetmed, mille komisjon täna esitab, annavad Kreeka rahva jõupingutused ja ohvrimeelsus käegakatsutavaid tulemusi juba lähitulevikus,” ütles president.

Teatises on kirjeldatud kriisi mõju Kreekale, esitatud ülevaade Kreekale ELi eelarvest antavast abist ja tehnilisest toest ning selgitatud, kuidas erinevate ELi poliitikavaldkondade raames saaks toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist Kreekas.

Taust

Euroopa Liit osutab Kreekale rahalist ja praktilist abi. ELi rahastamine ajavahemikul 2007–2013 ulatub 40 miljardi euroni. Erasektor kustutab 100 miljardit eurot võlga ning ELi ja rahvusvaheliste partnerite finantsabi ulatub 240 miljardi euroni. Seega moodustab abisumma 33 600 eurot iga Kreeka elaniku kohta ning 177% Kreeka sisemajanduse koguproduktist.

Teine Kreeka majanduse kohandamise programm tuleb täita täies ulatuses. Programm on mitmeaastane ja hakkab täielikult mõjuma alles mõne aja pärast. Komisjon nimetab oma teatises kolm valdkonda, kus Kreeka valitsusel oleks võimalik saavutada tähelepanuväärseid tulemusi juba 2012. aasta lõpuks, kui ta võtaks programmis ettenähtud meetmed kiiresti. Need valdkonnad on:

  • riigi rahanduse ja tulude kontrolli alla võtmine, et muuta riigi rahandus pikapeale jätkusuutlikuks;

  • pankade rekapitaliseerimine, et taastada laenuvood reaalmajandusele ja võimaldada VKEdel saada laenu mõistlikel tingimustel;

  • ettevõtete tegevusvabaduse kohene suurendamine, korraldades ümber ettevõtluskeskkonna. See aitaks taastada kodu- ja välismaiste investorite usalduse ning luua töökohti.

Teatises on kirjeldatud, kuidas kasutatakse Kreeka VKEdele laenude ja tagatiste andmiseks ELi eraldatud 4 miljardit eurot, ning seda, kuidas EL on muutnud oma eeskirju paindlikumaks, et neid oleks Kreeka praeguses olukorras lihtsam kohaldada. Teatises esitatud meetmete eesmärk on suurendada Kreeka ettevõtete tegevusvabadust, mis võimaldaks panna aluse majanduskasvule. Nii näiteks tuleb edendada ja soodustada eksporti, uuendada ja lihtsustada regulatiivset keskkonda, valmistuda riigi omandis olevate äriühingute erastamiseks ning ajakohastada sellised sektorid nagu energeetika ja transport.

Lisaks antakse teatises ülevaade sellest, kuidas komisjon kavatseb teha koostööd Kreeka ametiasutustega, et leevendada kriisi sotsiaalseid tagajärgi. Teise majanduse kohandamise programmi ülesanne on kaitsta ja toetada kaitsetumaid elanikerühmi. Selleks suunatakse pensionide vähendamist selliselt, et kaitsta neid, kelle pension on kõige väiksem, võideldakse sotsiaaltoetuste väljapetmisega, vähendatakse tervishoiukulusid ilma tervishoiuteenuste kvaliteeti ohustamata ja muudetakse maksusüsteemi õiglasemaks. Komisjon teeb Kreeka ametiasutustega tihedat koostööd, et aidata noortel töötutel saada töökogemusi, laiendada praktikavõimalusi, edendada noorte ettevõtlust ning õppimis- ja koolitusvõimalusi teistes ELi liikmesriikides. Ebasoodsas olukorras olevaid elanikerühmi toetatakse ka ELi struktuurifondidest. Lisaks ajakohastatakse Kreeka tööturgu, mis on väga tähtis Kreeka kulupõhise konkurentsivõime taastamiseks.

Kõigele lisaks on väga tähtis, et Kreeka ajakohastaks oma avaliku halduse. Avaliku halduse ümberkorraldamine võimaldaks muuta Kreekat dünaamilisemaks ja õiglasemaks ning tugevdada ühiskonna sotsiaalset ühtekuuluvust. Teatises osutatakse, millist tehnilist ja rahalist toetust kavatsevad komisjon ja tema moodustatud rakkerühm anda sellistes olulistes valdkondades nagu maksude haldamine ja kogumine, kinnistusregistri pidamine, kohtusüsteemi reformimine ning kohalike omavalitsuste ja avaliku halduse ümberkorraldamine.

Lisateave:

MEMO/12/255 Kreekas majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamine (KKK)

Teatise täielik tekst on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm

Lisateavet Kreeka rakkerühma töö kohta võib leida aadressil:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar