Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Ανάπτυξη για την Ελλάδα: Η Επιτροπή δείχνει τον δρόμο για την απελευθέρωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2012 – Έπειτα από πολύμηνη κρίση, υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για να αρχίσει η μεταστροφή από την κρίση στην οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η συμφωνία επί του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και η επιτυχία της συμφωνίας με τον ιδιωτικό τομέα για τη μείωση του χρέους σημαίνουν ότι το σύνολο των προσπαθειών μπορεί πλέον να επικεντρωθεί στην εντελώς απαραίτητη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Σήμερα, η Επιτροπή ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι ικανή να μετασχηματίσει τον εαυτό της, με την εφαρμογή του συμφωνηθέντος προγράμματος προσαρμογής και με τη συνεχιζόμενη στήριξη και αλληλεγγύη της ΕΕ, οι οποίες διοχετεύονται μέσω της Επιτροπής. Σε νέα ανακοίνωση, η Επιτροπή προσδιορίζει τα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός του 2012 στο πλαίσιο του προγράμματος και εξηγεί το τεράστιο φάσμα μέτρων στήριξης που είναι σε θέση να ενεργοποιήσει, προκειμένου να βοηθήσει την Ελλάδα να αρχίσει να παράγει νέο οικονομικό δυναμισμό, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και κοινωνική συνοχή.

Ο Πρόεδρος Barroso προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Ο λαός της Ελλάδας δεν είναι μόνος στις προσπάθειες που καταβάλλει για την επαναφορά της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης και απασχόλησης. Η ΕΕ και η ευρύτερη διεθνής κοινότητα έχουν επιδείξει πρωτοφανούς μεγέθους αλληλεγγύη προς τον ελληνικό λαό. Ως βοήθεια προς την Ελλάδα, έχει ενεργοποιηθεί μια δέσμη επιχορηγήσεων, δανείων και άφεσης χρεών, η οποία ανέρχεται σε 380 δισεκατ. ευρώ. Οι θυσίες στις οποίες υποβάλλεται σήμερα ο ελληνικός λαός θα αποφέρουν οφέλη στο εγγύς μέλλον, καθώς η Ελλάδα θα ενστερνισθεί τις δράσεις προτεραιότητας για το 2012 τις οποίες προσδιορίζει σήμερα η Επιτροπή.»

Η ανακοίνωση περιγράφει επίσης τον αντίκτυπο της κρίσης για την Ελλάδα, παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και σχετικά με την παρεχόμενη τεχνική συνδρομή και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες βασικές πολιτικές της ΕΕ συμβάλλουν στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει την Ελλάδα με την παροχή χρηματοδότησης και πρακτικής βοήθειας. Η χρηματοδότηση από μέρους της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 40 δισεκατ. ευρώ. Η διαγραφή χρεών του ιδιωτικού τομέα ισούται με 100 δισεκατ. ευρώ, ενώ η χρηματοδοτική συνδρομή από πλευράς ΕΕ και διεθνών εταίρων ανέρχεται σε 240 δισεκατ. ευρώ. Η βοήθεια αυτή αντιστοιχεί σε 33 600 ευρώ ανά κάτοικο της Ελλάδας. Ισοδυναμεί, επίσης, με το 177% του ελληνικού ΑΕΠ.

Το δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής πρέπει να εφαρμοσθεί πλήρως. Πρόκειται για πολυετές πρόγραμμα, και θα χρειασθεί χρόνος για να εκδηλωθεί το σύνολο του αντικτύπου του. Στη σημερινή ανακοίνωση, η Επιτροπή επισημαίνει τρεις ευρείς τομείς στους οποίους η ανάληψη δράσης από τις ελληνικές αρχές κατά τη διάρκεια του 2012, στο πλαίσιο του προγράμματος, αναμένεται ευλόγως να αποφέρει ελπιδοφόρα αποτελέσματα έως τα τέλη του ίδιου έτους. Οι τομείς αυτοί είναι:

  • Θέση υπό έλεγχο των δημόσιων οικονομικών και εσόδων, ούτως ώστε τα δημόσια οικονομικά να καταστούν διατηρήσιμα σε βάθος χρόνου·

  • Εξασφάλιση της ροής δανείων προς την πραγματική οικονομία, με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τη διευκόλυνση της εξασφάλισης δανείων υπό συμφέροντες όρους από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

  • Απελευθέρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ως μοχλού ανάπτυξης· χρειάζεται κατεπειγόντως μια μεγάλης κλίμακας αναμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προκειμένου η Ελλάδα να γίνει ξανά ένας τόπος όπου εγχώριοι και αλλοδαποί επενδυτές διακατέχονται από εμπιστοσύνη για την πραγματοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στην ανακοίνωση παρέχονται λεπτομέρειες για το πώς θα χρησιμοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ με σκοπό τη χορήγηση δανείων και εγγυήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ελλάδα (είναι διαθέσιμα 4 δισεκατ. ευρώ), ενώ η ΕΕ επέφερε αλλαγές στη νομοθεσία της προκειμένου να την καταστήσει περισσότερο ευέλικτη και πιο ευεφάρμοστη υπό τις παρούσες συνθήκες στην Ελλάδα. Περιγράφονται τα μέτρα που απαιτούνται για την απελευθέρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ως μοχλού ανάπτυξης, παραδείγματος χάρη με τη διευκόλυνση και προώθηση των εξαγωγών, τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος, την προετοιμασία της ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό τομέων όπως της ενέργειας και των μεταφορών.

Στην ανακοίνωση εξηγείται επίσης το πώς η Επιτροπή θα εργασθεί από κοινού με τις ελληνικές αρχές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης. Το δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής έχει σχεδιασθεί με στόχο την προστασία της στήριξης που παρέχεται στους ευάλωτους πολίτες, παραδείγματος χάρη με την εξασφάλιση του ότι οι μειώσεις συντάξεων είναι στοχοθετημένες και δεν θίγουν τους πολίτες οι οποίοι λαμβάνουν τις μικρότερες συντάξεις, με την καταπολέμηση των φαινομένων απάτης στον τομέα των κοινωνικών παροχών, με τη μείωση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ποιοτική στάθμη της παρεχόμενης φροντίδας και με τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος ώστε να καταστεί δικαιότερο. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές με σκοπό την παροχή συνδρομής σε ανέργους νέους, βοηθώντας τους να αποκτήσουν εργασιακή πείρα, επεκτείνοντας τα προγράμματα μαθητείας, προάγοντας την επιχειρηματικότητα των νέων, καθώς επίσης με την παροχή στήριξης για περιόδους σπουδών και κατάρτισης σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ παρέχουν στήριξη για την προσωρινή οικονομική ανακούφιση μειονεκτουσών ομάδων. Τα μέτρα αυτά θα πλαισιώσουν τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αγοράς εργασίας, ως μέρος των προσπαθειών για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας κόστους της Ελλάδας.

Ο εκσυγχρονισμός και η μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης αποτελούν ομοίως καίριες συνιστώσες του μετασχηματισμού της Ελλάδας και θα συμβάλουν στο να αποκτήσει η χώρα ένα πιο δυναμικό, δικαιότερο και χαρακτηριζόμενο από μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή μέλλον. Σε πρωταρχικής σημασίας τομείς, όπως η φορολογική διοίκηση και οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί, το κτηματολόγιο, η μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, η αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η ανακοίνωση προσδιορίζει τα θέματα ως προς τα οποία η Επιτροπή θα παράσχει τεχνική συνδρομή και χρηματοδοτική στήριξη μέσω της ειδικής Ομάδας Δράσης της για την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/12/255 Ανάπτυξη και απασχόληση για την Ελλάδα – Συχνές ερωτήσεις

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα, βλ.:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar