Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Vækst i Grækenland: Kommissionen viser vejen til vækst og beskæftigelse

Bruxelles, den 18. april 2012 – Efter mange måneders krise er de rette vilkår nu til stede til at komme ud af krisen og skabe vækst i Grækenland. Aftalen om det andet økonomiske tilpasningsprogram og det forhold, at det er lykkedes at få en aftale om gældsnedskrivning i stand med den private sektor, betyder, at alle kræfter nu kan sættes ind på at få skabt den hårdt tiltrængte vækst og beskæftigelse. Kommissionen redegør i dag for, hvorfor den mener, at Grækenland kan omstrukturere – ved at gennemføre det tilpasningsprogram, der er blevet vedtaget, og ved gennem Kommissionen fortsat at få støtte og opbakning fra EU. I en ny meddelelse peger Kommissionen på de skridt, der skal tages i løbet af 2012 som led i programmet, og redegør for de mange forskellige støtteforanstaltninger, der kan trækkes på for at hjælpe Grækenland til igen at skabe ny økonomisk fremdrift, beskæftigelse og social samhørighed.

Formand José Manuel Barroso udtalte: "Grækerne står ikke alene med den store opgave, det er at skabe fornyet vækst og beskæftigelse i landet. EU og det internationale samfund har vist solidaritet med grækerne i et hidtil uset omfang. Der er skaffet tilskud, lån og gældsnedskrivninger på i alt 380 mia. EUR for at hjælpe Grækenland. Den pris, som grækerne betaler, vil give konkrete resultater i nær fremtid, hvis Grækenland tager fat på de prioriterede indsatsområder, som Kommissionen i dag har fremhævet for 2012."

I meddelelsen beskriver Kommissionen også krisens konsekvenser for Grækenland, den redegør for den finansielle støtte fra EU-budgettet og den tekniske bistand, der er ydet, og forklarer, hvordan vigtige EU-politikker kan være med til at fremme vækst og beskæftigelse i Grækenland.

Baggrund

EU yder både økonomisk og praktisk hjælp til Grækenland. EU-støtten beløber sig til 40 mia. EUR i perioden 2007-2013. Den private sektors nedskrivning af gælden beløber sig til 100 mia. EUR og den finansielle støtte fra EU og internationale partnere beløber til 240 mia. EUR. Det svarer til 33 600 EUR pr. indbygger i Grækenland eller til 177 % af Grækenlands BNP.

Det andet økonomiske tilpasningsprogram skal gennemføres fuldt ud. Det er et flerårigt program, og det vil tage tid at opnå den fulde effekt af programmet. I dagens meddelelse fremhæver Kommissionen tre brede områder, hvor de foranstaltninger, de græske myndigheder skal træffe i 2012 som led i programmet, forventes at give gode resultater inden udgangen af 2012. Det drejer sig om:

  • at få styr på de offentlige finanser og indtægter, således at de offentlige finanser på sigt bliver bæredygtige

  • at få långivning ud til realøkonomien ved at rekapitalisere bankerne og hjælpe små og mellemstore virksomheder med at opnå lån på rimelige vilkår

  • at frigøre virksomhedernes vækstskabende potentiale – der er behov for en gennemgribende forbedring af erhvervsmiljøet, således at Grækenland igen kan blive et land, som indenlandske og udenlandske investorer har tillid til, og som kan tiltrække investeringer og job.

Der redegøres nærmere i meddelelsen for, hvordan EU-støtten vil blive anvendt til at yde lån og garantier til SMV i Grækenland (der er 4 mia. EUR til rådighed), og EU har ændret sine egne regler for at gøre dem mere fleksible og lettere at anvende i den nuværende situation i Grækenland. Kommissionen beskriver også de foranstaltninger, der er nødvendige for at frigøre græske virksomheders vækstpotentiale, f.eks. skal eksporten fremmes, reglerne skal moderniseres og forenkles, de statsejede virksomheder skal forberedes på privatiseringen og sektorer som energi- og transportsektoren skal moderniseres.

Det forklares også i meddelelsen, hvordan Kommissionen vil samarbejde med de græske myndigheder for at løse krisens sociale konsekvenser. Det andet økonomiske tilpasningsprogram er udformet, således at støtten til de mest udsatte grupper beskyttes. Det sker f.eks. ved målrettede nedskæringer i pensionerne, således at mennesker med den laveste pension beskyttes, ved at bekæmpe social svig, ved at mindske udgifterne til sundhedsydelser, uden at det går ud over ydelsernes kvalitet, og ved at gøre skattesystemet mere retfærdigt. Kommissionen arbejder tæt sammen med de græske myndigheder for at hjælpe unge arbejdsløse til at få noget erhvervserfaring, udvikle lærepladser, fremme unge iværksættere og støtte uddannelse og praktik i andre EU-medlemsstater. EU's strukturfonde yder midlertidig økonomisk støtte til dårligt stillede grupper. Disse foranstaltninger skal ledsage en modernisering af det græske arbejdsmarked som led i genopretningen af Grækenlands priskonkurrencedygtighed.

Moderniseringen og reformen af Grækenlands offentlige forvaltning er også et meget vigtigt led i landets omstrukturering og en forudsætning for at skabe større dynamik, retfærdighed og social samhørighed i landet i fremtiden. Inden for centrale områder, såsom skatteforvaltning og skatteopkrævning, registrering af jord, reform af retsvæsenet, omstrukturering af lokalforvaltningen og reform af den offentlige forvaltning, beskriver Kommissionen i meddelelsen, hvor den vil yde teknisk bistand og økonomisk støtte gennem den særlige Taskforce for Grækenland.

Yderligere oplysninger:

MEMO/12/255 Growth and jobs for Greece – FAQ

Meddelelsen findes her:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm

Yderligere oplysninger om Taskforcen for Grækenland findes på:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar