Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise vyznačila cestu, kterou se má Řecko vydat v zájmu růstu a nových pracovních míst

Brusel 18. dubna 2012 – Po několika měsících krize nastaly podmínky pro to, aby se Řecko mohlo vydat na cestu k hospodářskému růstu. S ohledem na dohodu o druhém ekonomickém ozdravném programu a úspěšnou dohodu o snížení dluhu, jež byla uzavřena se soukromým sektorem, lze v tuto chvíli soustředit veškeré úsilí na velmi potřebný růst a zaměstnanost. Evropská komise dnes zdůvodnila, proč se domnívá, že Řecko se může změnit. Může se tak podle ní stát provedením dohodnutého ozdravnému programu a s přetrvávající podporou a solidaritou EU, které zemi zprostředkovává Komise. Ve svém novém sdělení poukazuje Komise na kroky, jež je třeba v rámci programu podniknout v průběhu roku 2012, a popisuje dlouhou řadu podpůrných opatření, ke kterým se může uchýlit, aby Řecku pomohla nabrat na nové hospodářské dynamice a podpořila ho v tvorbě pracovních míst a v dosahování sociálního smíru.

Předseda Barroso v této souvislosti uvedl: „Řecký národ usiluje o návrat své země k růstu a zaměstnanosti a není na to sám. Evropská unie a širší mezinárodní společenství mu nabízejí oporu nebývalých rozměrů. Řecku se dostává pomoci ve formě grantů, úvěrů a prominutí dluhů a celková výše této podpory dosáhla 380 miliard EUR. Jakmile země podnikne prioritní kroky, které dnes Komise vytyčila pro rok 2012, oběti řeckých občanů budou v brzké době odměněny.

Komise ve sdělení rovněž nastínila, jaký měla krize na Řecko dopad, uvedla podrobnosti o finanční podpoře z rozpočtu EU a o poskytnuté technické pomoci a vysvětlila, jak mohou klíčové politiky EU přispět v Řecku k růstu a zaměstnanosti.

Souvislosti

Evropská unie Řecku pomáhá finančně i prakticky. Finanční prostředky EU pro tuto zemi na období 2007–2013 dosahují 40 miliard EUR, soukromý sektor odepsal Řecku dluh ve výši 100 miliard EUR a Evropská unie a mezinárodní partneři mu poskytli finanční pomoc dosahující 240 miliard EUR, což ve výsledku odpovídá částce 33 600 EUR na jednoho řeckého obyvatele nebo 177 % řeckého HDP.

Druhý ekonomický ozdravný program musí být splněn celý. Jde však o program víceletý a bude trvat, než se jeho výsledky plně projeví. Ve svém dnešním sdělení Komise poukazuje na tři široké oblasti, kde by programové kroky podniknuté řeckými orgány v průběhu letošního roku mohly podle očekávání přinést do konce roku 2012 slibné výsledky. Jedná se:

  • o získání kontroly nad veřejnými financemi a příjmy, aby se veřejné finance časem dostaly na cestu udržitelnosti,

  • o zajištění toku úvěrů do reálné ekonomiky prostřednictvím rekapitalizace bank a pomoci malým a středním podnikům v získávání dostupných půjček,

  • o uvolnění podnikání v zájmu podpory růstu – Řecko naléhavě potřebuje rozsáhlou reorganizaci podnikatelského prostředí, aby se země opět stala důvěryhodným místem pro domácí a zahraniční investory uvažující o investicích a tvorbě pracovních míst.

Sdělení podrobně vysvětluje, jak se budou v Řecku prostředky EU používat k poskytování úvěrů a záruk pro malé a střední podniky (k dispozici jsou 4 miliardy EUR) a jak EU změnila svá vlastní pravidla, aby byla pružnější a za současných podmínek v zemi se mohla snáze uplatňovat. Komise v něm také popisuje opatření, která jsou v Řecku zapotřebí pro uvolnění podnikání v zájmu podnícení růstu. Toho lze podle ní dosáhnout usnadněním a podporou vývozu, modernizací a zjednodušením regulačního rámce, přípravou privatizace státních podniků a modernizací odvětví, jako jsou energetika a doprava.

Sdělení rovněž objasňuje způsob, jakým bude Komise spolupracovat s řeckými orgány na řešení sociálních dopadů krize. Druhý ekonomický ozdravný program byl navržen tak, aby jím nebyla dotčena podpora zranitelných skupin – Řecko tak má například zajistit, aby se důchody snižovaly cíleně a byly přitom chráněny osoby s nejnižšími penzemi, má čelit podvodům při vyplácení sociálních dávek, snížit náklady na zdravotní péči, aniž by byla ohrožena její kvalita, a zavést spravedlivější systém zdaňování. Komise a řecké orgány úzce spolupracují, aby pomohly mladým nezaměstnaným lidem získávat praxi, přičemž rozšiřují učňovské programy, podporují mladé lidi v podnikání a propagují studijní pobyty a odbornou průpravu v jiných členských státech EU. Evropské strukturální fondy přispívají k dočasné ekonomické opoře znevýhodněných skupin. Tato opatření budou doprovázet modernizaci řeckého pracovního trhu jakožto prvek napomáhající obnově nákladové konkurenceschopnosti země.

Nanejvýš významnou součástí řecké transformace je rovněž modernizace a reforma veřejné správy, které by Řecku do budoucna zajistily více dynamiky, spravedlivosti a sociálního smíru. Pro klíčové oblasti, jako jsou správa a výběr daní, katastr nemovitostí, soudní reforma, restrukturalizace místní samosprávy a reforma veřejné správy, nastiňuje sdělení, kde bude Komise prostřednictvím své specializované pracovní skupiny pro Řecko nabízet technickou pomoc a finanční podporu.

Další informace:

MEMO/12/255 Growth and jobs for Greece – FAQ (Růst a zaměstnanost pro Řecko – odpovědi na časté otázky)

Úplný text sdělení je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm

Bližší informace o aktivitách pracovní skupiny pro Řecko:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Olivier Bailly (+32 22968717)


Side Bar