Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Растеж за Гърция: Комисията посочва начини за стимулиране на растежа и създаване на работни места

Брюксел, 18 април 2012 г. — След продължителен период на криза вече са налице условия за излизане от нея и за възстановяването на растежа в Гърция. Споразумението относно Втората програма за икономическо приспособяване и успешното споразумение за намаляване на дълга, сключено с частния сектор, означават, че всички усилия вече могат да се съсредоточат върху постигането на така необходимия растеж и работни места. Комисията обяви днес защо смята, че Гърция може да се промени чрез изпълнението на договорената програма за приспособяване и подкрепата и солидарността, които ЕС изразява чрез Комисията. В ново съобщение тя очертава стъпките, които е необходимо да се предприемат през 2012 г. като част от програмата, и обяснява огромния набор от мерки за помощ, които може да мобилизира, за да помогне на Гърция да задейства нова икономическа динамика, да създаде работни места и да работи за постигането на социално сближаване.

Председателят Барозу заяви: „Гръцкият народ не е сам в усилията за възстановяването на растежа и създаването на работни места в страната. ЕС и международната общност в по-широк мащаб показват достигналата безпрецедентни мащаби солидарност с гръцкия народ. За да се помогне на Гърция, бе мобилизиран пакет, включващ безвъзмездни средства, заеми и опрощаване на дългове на обща стойност 380 млрд. евро. Жертвите, направени от гръцкия народ, ще бъдат възнаградени в близко бъдеще, когато страната изпълни приоритетните действия за 2012 г., очертани от Комисията днес.“

В съобщението се посочва също така какво е отражението на кризата върху Гърция, предоставят се подробни данни за финансовата подкрепа от бюджета на ЕС и оказаната техническа помощ и се обяснява как основните политики на ЕС допринасят за насърчаването на растежа и създаването на работни места в Гърция.

Контекст

Европейският съюз оказва финансова и практическа помощ на Гърция. Финансирането от ЕС за периода 2007—2013 г. възлиза на 40 млрд. евро. Опрощаването на част от дълга към частния сектор възлиза на 100 млрд. евро, а размерът на финансовата помощ от ЕС и международните партньори — на 240 млрд. евро. Това се равнява на 33 600 евро на глава от населението на Гърция и представлява 177 % от БВП на страната.

Втората програма за икономическо приспособяване трябва да бъде изпълнена изцяло. Програмата е многогодишна и ще е необходимо време, за да постигне пълния си ефект. В днешното си съобщение Комисията обръща внимание на три широкообхватни области, в които може да се очаква действията, предприети от гръцките власти през 2012 г. като част от програмата, да доведат до обещаващи резултати до края на годината. Тези области са:

  • установяване на контрол върху публичните финанси и приходи, така че публичните финанси да станат устойчиви във времето;

  • отпускане на заеми на реалната икономика чрез рекапитализиране на банките и подпомагане на МСП да получат достъпни заеми;

  • даване на свобода на бизнеса с цел постигането на растеж — необходимо е да се извърши незабавно преустройство на бизнес средата, така че Гърция отново да стане място, където местните и чуждестранните инвеститори имат доверие да инвестират и да създават работни места.

В съобщението подробно се обяснява как ще се използват фондовете на ЕС за предоставяне на заеми и гаранции за малките и средните предприятия в Гърция (на разположение са 4 млрд. евро). ЕС промени собствените си правила, за да направи тези фондове по-гъвкави и по-лесни за използване при настоящата ситуация в Гърция. В съобщението се описват също така мерките, които са необходими, за да може гръцкият бизнес да стимулира растежа, например чрез улесняване и насърчаване на износа, осъвременяване и опростяване на регулаторната среда, подготвяне на държавните предприятия за приватизация и модернизиране на сектори като енергетиката и транспорта.

В него се обяснява как Комисията ще работи с гръцките власти за справяне със социалните последици от кризата. Втората програма за икономическо приспособяване е изготвена така, че да бъде запазена подкрепата за уязвимото население, например като се гарантира, че намаляването на пенсиите е целенасочено и хората с най-ниски пенсии са защитени, като се води борба с измамите в сферата на социалните помощи, като се намалят разходите за здравеопазване, без обаче да пострада неговото качество, и като се внесе по-голяма справедливост в данъчната система. Комисията работи в тясно сътрудничество с гръцките власти, за да окаже помощ на младите безработни, като им съдейства за придобиването на професионален опит, разширява възможностите за професионално обучение, насърчава предприемаческия дух сред младите и подпомага следвания и обучения в други държави членки на ЕС. Структурните фондове на ЕС осигуряват временно облекчаване на икономическата ситуация за групите в неравностойно положение. Тези мерки ще съпътстват модернизирането на гръцкия пазар на труда като част от възстановяването на конкурентоспособността на Гърция по отношение на разходите.

Модернизирането и реформирането на публичната администрация в Гърция също е основен елемент от промените в страната и за да се осигури по-динамично и по-справедливо бъдеще, благоприятстващо в по-голяма степен социалното сближаване. Съобщението се спира на основни области като данъчната администрация и събирането на данъци, поземления регистър, съдебната реформа, преструктурирането на местното управление и реформата на публичната администрация, за които се посочват техническата помощ и финансовата подкрепа, които Комисията предоставя чрез специализираната си работна група за Гърция.

За повече информация:

MEMO/12/255 Растеж и работни места за Гърция – Често задавани въпроси

Пълният текст на съобщението се намира на:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm

Повече информация за работата на работната група за Гърция може да бъде намерена на:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar