Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen gör EU-statistiken mer oberoende och tillförlitlig

Bryssel den 17 april 2012 – I ett förslag som idag antogs av kommissionen anges kraftfulla åtgärder för att garantera EU-statistikens kvalitet och trovärdighet. Högkvalitativ och tillförlitlig statistik är grundläggande för ett faktabaserat beslutsfattande. Efterfrågan på sådana uppgifter har ökat ytterligare mot bakgrund av den förstärkta samordning av den ekonomiska politiken som EU enades om förra året. Den senaste ekonomiska händelseutvecklingen har dessutom påvisat vikten av tillförlitlig statistik för att säkerställa allmänhetens och de finansiella marknadernas förtroende för beslut som rör den ekonomiska politiken. I linje med vad som angavs i paketet med sex lagstiftningsakter om ekonomisk styrning, det så kallade ”Six Pack” (se MEMO/11/627), har kommissionen därför föreslagit en översyn av EU-förordningen om statistik för att i lag ytterligare förstärka oberoende, tillförlitlighet och kvalitetsstyrning vad gäller den statistik som kommer från medlemsstaterna och sammanställs på EU-nivå.

Förslaget har två huvudinriktningar: i) de nationella statistikinstitutens oberoende och då särskilt dessa myndigheters chefers oberoende ställning; ii) en förpliktelse för medlemsstaterna att underteckna ”åtaganden om att skapa förtroende för statistiken”, som på högsta politiska nivå bekräftar skyldigheten att fullt ut respektera uppförandekoden för europeisk statistik.

Algirdas Šemeta, EU-kommissionär med ansvar för statistikfrågor ger följande kommentar:Nu, mer än någonsin, måste vi kunna försäkra medborgarna om att de politiska förslag vi lägger fram – särskilt på området för den ekonomiska politiken – är grundade på tillförlitlig statistik av hög kvalitet. Dagens förslag skyddar i lag de europeiska statistikinstitutens oberoende och kommer att säkerställa att de följer högsta tänkbara kvalitetsnormer.

Innehållet i förslaget

Förslagets primära fokus ligger på de nationella statistikinstitutens oberoende, i synnerhet en oberoende ställning för dem som leder dessa myndigheter. Cheferna för de nationella statistikinstituten måste utses enligt helt yrkesmässiga kriterier (dvs. utan några politiska motiv), i ett helt transparent förfarande och bör vara helt oberoende i sin yrkesutövning. De måste självständigt kunna besluta om utveckling, framtagande och spridning av statistik liksom om styrningen av statistikbyrån. Eurostats självständiga ställning, i egenskap av central samordnare och övervakare av hela det europeiska statistiksystemet, bekräftas också i förslaget till reviderad rättslig ram. Kommissionen avser vidare att inom de kommande veckorna anta ett beslut om Eurostat som bekräftar dess yrkesmässiga oberoende genom att förtydliga dess institutionella ram, dess roll och befogenheter inom kommissionen. I förslaget understryks också rätten att utkräva ansvar av de nationella statistikinstitutens chefer, och en årlig rapport om institutets statistikarbete och finansiella ställning måste därför läggas fram för den relevanta nationella myndigheten.

En annan viktig aspekt på dagens förslag är att medlemsstaterna blir skyldiga att underteckna ”åtaganden om att skapa förtroende för statistiken”. Därmed förbinder de sig på högsta politiska nivå att fullt ut respektera uppförandekoden för europeisk statistik, bevara nationella statistikinstituts oberoende och upprätta nationella kvalitetssäkringsramverk för statistik. Dessa åtaganden måste undertecknas av nationella regeringar och kommer att kontrasigneras av kommissionen. Kommissionen (Eurostat) kommer att övervaka uppslutningen kring dessa åtaganden.

Förslaget innehåller slutligen en rad bestämmelser som utökar och säkerställer tillträde till förvaltningsuppgifter för framtagandet av europeisk statistik.

Bakgrund

Uppförandekoden för europeisk statistik infördes 2005 och reviderades därefter 2011. I koden anges 15 principer, som kombineras med indikatorer på god praxis i fråga om institutionell miljö, förfaranden för utveckling av statistik samt statistikframställning. Yrkesmässigt oberoende, åtagande om kvalitet, sund metodik och statistisk relevans utgör några av dessa principer.

Den grundläggande rättsliga ram som styr statistikarbetet moderniserades 2009 för att höja effektiviteten i det europeiska statistiska systemet så att de utmaningar statistiksystemet ställdes och fortfarande ställs inför kan hanteras. I det syftet infördes tydliga samarbets- och samordningsstrukturer samt prioriteringsordningar och förenklingsmekanismer.

Under 2011, som en reaktion på den ekonomiska utvecklingen som visade på behovet av att ytterligare stärka statistikens trovärdighet, lade kommissionen fram sitt meddelande Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken (COM (2011) 211). I det meddelandet anges sätt att stärka styrningen av det europeiska statistiksystemet (ESS), bland annat tanken på ”åtaganden om att skapa förtroende för statistiken” och rättsliga åtgärder för att skydda de nationella statistikinstitutens oberoende.

De nationella statistikinstitutens yrkesmässiga oberoende gavs också ett uttryckligt erkännande i paketet med sex lagstiftningsakter om ekonomisk styrning, det s. k. ”Six Pack”.

Dagens förslag om att revidera den europeiska statistikens rättsliga ramverk följer av och utgör ett svar på denna utveckling.

Förslaget kommer nu att överlämnas till EU-lagstiftaren för diskussion och antagande.

+ COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar