Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija bo okrepila neodvisnost in zanesljivost statistike EU

V Bruslju, 17. aprila 2012 – Predlog, ki ga je danes sprejela Komisija, določa strožje ukrepe za kakovost in verodostojnost statističnih podatkov EU. Visoko kakovostni in zanesljivi statistični podatki so bistveni za sprejemanje odločitev na podlagi dejstev. Potrebe po teh podatkih so se dodatno povečale zaradi okrepljenega usklajevanja gospodarskih politik, ki je bilo v EU dogovorjeno v preteklem letu. Poleg tega so nedavne gospodarske razmere pokazale pomen verodostojnosti statističnih podatkov za zagotovitev zaupanja javnosti in finančnih trgov v take odločitve. Komisija je zato v skladu z določbami iz „šesterca“ (glej MEMO/11/627) predlagala revizijo uredbe EU o statistiki z namenom nadaljnje krepitve pravnega okvira za neodvisnost, zanesljivost in upravljanje kakovosti statističnih podatkov, ki prihajajo iz držav članic in se zbirajo na ravni EU.

Najpomembnejši področji predloga sta: (i) neodvisnost nacionalnih statističnih inštitutov, zlasti njihovih vodij; (ii) podpis „zavez za zaupanje“ s strani držav članic, s čimer bodo na najvišji politični ravni potrdile svojo zavezo k doslednemu spoštovanju Evropskega statističnega kodeksa ravnanja.

Komisar EU za statistiko Algirdas Šemeta je povedal: „Danes moramo biti bolj kot kdaj koli doslej sposobni državljanom dokazati, da predlagane politike, zlasti gospodarske, temeljijo na kakovostnih in zanesljivih podatkih. Današnji predlog pravno varuje neodvisnost evropske statistike in bo zagotovil spoštovanje najvišjih standardov.“

Vsebina predloga

Predlog v prvi vrsti namenja pozornost neodvisnosti nacionalnih statističnih inštitutov, zlasti njihovih vodij. Vodje nacionalnih statističnih inštitutov je treba imenovati izključno po strokovnih merilih (tj. brez političnih ciljev), popolnoma pregledno, pri svojem delu pa morajo biti v celoti neodvisni. Pri odločanju o načinu zbiranja, obdelovanja in razširjenja statističnih podatkov ter pri upravljanju statističnega urada morajo biti samostojni. V tem pogledu je v predlaganem revidiranem pravnem okviru poudarjena tudi neodvisnost Eurostata, ki skrbi za osrednjo koordinacijo in spremljanje celotnega evropskega statističnega sistema. Poleg tega bo Komisija v prihodnjih tednih sprejela sklep o Eurostatu, s katerim bo s pojasnitvijo njegovega institucionalnega okvira, vloge in odgovornosti znotraj Komisije potrdila njegovo poslovno neodvisnost. Poudarjena je tudi odgovornost vodij nacionalnih statističnih inštitutov, ustreznemu nacionalnemu organu pa je treba predložiti letno poročilo o statističnih dejavnostih in finančnem položaju inštituta.

Drugi pomemben vidik današnjega predloga so „zaveze za zaupanje“, ki jih bodo morale podpisati države članice. S tem se bodo na najvišji politični ravni zavezale, da bodo dosledno spoštovale Evropski statistični kodeks ravnanja ter da bodo varovale neodvisnost nacionalnih statističnih inštitutov in sprejele nacionalne okvire za zagotavljanje kakovosti statističnih podatkov. Navedene zaveze morajo sopodpisati nacionalne vlade in Komisija, njihovo spoštovanje pa bo spremljala Komisija (Eurostat).

Predlog vsebuje vrsto določb o razširitvi in zagotovitvi dostopa do upravnih podatkov za pripravo evropske statistike.

Ozadje

Evropski statistični kodeks ravnanja je bil prvič sprejet leta 2005 in nato revidiran leta 2011. Kodeks določa 15 načel, skupaj s kazalniki dobre prakse, ki se nanašajo na institucionalno okolje, postopke priprave statističnih podatkov in statistične rezultate. Med temi načeli so strokovna neodvisnost, zavezanost kakovosti, zanesljiva metodologija in ustreznost statistike.

Osnovni pravni okvir, ki ureja statistiko, je bil posodobljen leta 2009, da bi se izboljšala učinkovitost evropskega statističnega sistema, s čimer bi se mu omogočilo odgovoriti na izzive, s katerimi se je in se še sooča. V ta namen so bili uvedeni pregledne strukture za sodelovanje in usklajevanje ter mehanizmi za določitev prednostnih nalog in poenostavitve.

Leta 2011 je Komisija v odgovor na gospodarske dogodke, ki so pokazali potrebo po dodatni okrepitvi verodostojnosti statistike, predstavila sporočilo „K trdnemu vodenju kakovosti za evropsko statistiko“ (COM(2011) 211). To sporočilo določa načine za krepitev upravljanja evropskega statističnega sistema (ESS) ter vključuje zamisel o „zavezah za zaupanje“ in pravne ukrepe za zagotovitev neodvisnosti nacionalnih statističnih inštitutov.

Strokovna neodvisnost nacionalnih statističnih inštitutov je bila tudi izrecno priznana v zakonodajnem „šestercu“ o okrepljenem gospodarskem upravljanju.

Današnji predlog revizije pravnega okvira za evropsko statistiko je nadaljevanje tega razvoja dogodkov in se nanj odziva.

Predlog bo zdaj v razpravo in sprejetje predložen evropskemu zakonodajalcu.

+ COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar