Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia posilnila nezávislosť a spoľahlivosť štatistických údajov EÚ

Brusel 17. apríla 2012 – V návrhu, ktorý dnes schválila Komisia, sa uvádzajú ráznejšie opatrenia na zabezpečenie kvality a dôveryhodnosti štatistických údajov EÚ. Spoľahlivé štatistické údaje vyznačujúce sa vysokou kvalitou sú základnou podmienkou pre prijímanie rozhodnutí na základe overených poznatkov.

Dopyt po takýchto údajoch sa ďalej zvýšil vzhľadom na posilnenú koordináciu hospodárskej politiky, na ktorej sa EÚ dohodla v poslednom roku.

Navyše nedávne hospodárske udalosti ukázali, aké dôležité sú dôveryhodné štatistické údaje pre zabezpečenie dôvery verejnosti a finančných trhov pri takýchto rozhodnutiach. V súlade s očakávaniami spájanými s balíkom šiestich legislatívnych návrhov (tzv. šesť v jednom balení – pozri MEMO/11/627) preto Komisia navrhla revíziu predpisov EÚ o štatistike s cieľom posilniť legislatívnou formou nezávislosť, spoľahlivosť a riadenie kvality štatistických údajov prichádzajúcich z členských štátov a zhromažďovaných na úrovni EÚ.

Návrh sa zameriava na dve hlavné oblasti: i) nezávislosť národných štatistických inštitúcií, a to najmä vedenia týchto orgánov; ii) od členských štátov sa bude vyžadovať podpísanie „záväzku o spoľahlivosti“. Svojím podpisom sa členské štáty zaviažu na najvyššej politickej úrovni plne rešpektovať Kódex postupov v európskej štatistike.

Algirdas Šemeta, komisár EÚ zodpovedný za štatistiku, k tomu uviedol: „Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, musíme byť schopní ubezpečiť občanov, že navrhované stratégie – najmä v oblasti ekonomiky – sa zakladajú na kvalitných a spoľahlivých údajoch. Dnešným návrhom sa dosahuje právna ochrana nezávislosti európskych štatistických údajov a zabezpečuje sa, aby tieto údaje spĺňali najvyššie normy.

Obsah návrhu

Prvý moment, na ktorý sa návrh sústreďuje, je nezávislosť národných štatistických inštitúcií (NŠI), a to najmä vedenia týchto orgánov. Vedúci predstavitelia NŠI musia byť menovaní čisto na základe profesionálnych kritérií (t. j. bez akýchkoľvek politických motívov), s maximálnou transparentnosťou a mali by mať možnosť vykonávať svoju prácu s úplnou autonómnosťou. Musia byť nezávislí pri rozhodovaní o koncepcii, príprave a šírení štatistických údajov, ako aj pri riadení štatistického úradu. V tomto kontexte sa v navrhovanom revidovanom právnom rámci znova zdôrazňuje nezávislosť Eurostatu ako centrálneho koordinátora monitorujúceho celý európsky štatistický systém. Okrem toho Komisia do niekoľkých týždňov prijme rozhodnutie o Eurostate, ktorým sa potvrdí jeho profesionálna nezávislosť tým, že sa objasní jeho inštitucionálny rámec, jeho úloha a zodpovednosť v rámci Komisie. Zdôrazňuje sa aj zodpovednosť vedenia NŠI a povinnosť predkladať príslušnému vnútroštátnemu orgánu výročnú správu o štatistických činnostiach a finančnej situácii inštitúcie.

Druhým dôležitým aspektom dnešného návrhu je, že sa od členských štátov vyžaduje podpísanie „záväzku o spoľahlivosti“. Svojím podpisom sa členské štáty zaviažu na najvyššej politickej úrovni plne rešpektovať Kódex postupov v európskej štatistike, chrániť nezávislosť NŠI a vytvoriť národné rámce zabezpečenia kvality pre štatistiku. Tieto záväzky musia podpísať vlády členských štátov a následne ich podpíše Komisia. Dodržiavanie týchto záväzkov bude monitorovať Komisia (Eurostat).

A konečne, návrh obsahuje ustanovenia rozširujúce a zabezpečujúce prístup k údajom štátnej správy na účely vytvárania európskych štatistických prehľadov.

Kontext

Kódex postupov pri európskej štatistike bol prvýkrát schválený v roku 2005 a následne revidovaný v roku 2011. V kódexe sa stanovuje 15 zásad kombinovaných s ukazovateľmi osvedčených postupov, ktoré sa týkajú inštitucionálneho prostredia, postupov prípravy štatistických údajov a štatistických výstupov. K týmto zásadám patrí profesionálna nezávislosť, záväzok dodržiavania kvality, riadna metodika a relevantnosť štatistických údajov.

Základný právny rámec pre štatistiku bol modernizovaný v roku 2009 s cieľom zlepšiť efektívnosť Európskeho štatistického systému a umožniť mu tak, aby reagoval na existujúce i budúce výzvy. Na tieto účely sa doň zaviedli jasné štruktúry spolupráce a koordinácie, ako aj mechanizmy stanovovania priorít a zjednodušovania.

V roku 2011 v rámci odozvy na hospodársky vývoj, ktorý naznačoval potrebu ďalšieho posilnenia dôveryhodnosti štatistických údajov, Komisia prijala oznámenie Snaha o spoľahlivé riadenie kvality európskej štatistiky (COM (2011) 211). V tomto oznámení sa stanovili spôsoby posilnenia riadenia Európskeho štatistického systému (ESS) vrátane myšlienky „záväzku o spoľahlivosti“ a právne opatrenia na ochranu nezávislosti NŠI.

Profesionálna nezávislosť NŠI sa explicitne uznala aj v legislatívnych návrhoch „šesť v jednom balení“ týkajúcich sa posilnenia hospodárskeho riadenia.

Revízia právneho rámca európskej štatistiky, ktorá je obsahom dnešného návrhu, nadväzuje a reaguje na tento vývoj.

Návrh sa teraz predloží európskym zákonodarcom, ktorí by ho mali prediskutovať a schváliť.

+ COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar