Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja wzmacnia niezależność i wiarygodność unijnych statystyk

Bruksela, 17 kwietnia 2012 r. – Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek ustawodawczy służący zagwarantowaniu jakości i wiarygodności unijnych statystyk. Wiarygodne i wysokiej jakości dane statystyczne mają podstawowe znaczenie dla podejmowania decyzji w oparciu o twarde fakty. Zapotrzebowanie na takie dane jeszcze bardziej wzrosło w związku z pogłębioną koordynacją w obszarze polityki gospodarczej, którą państwa członkowskie uzgodniły w ubiegłym roku. Ponadto zdarzenia i procesy obserwowane ostatnio w gospodarce pokazały, jak ważne są wiarygodne statystyki dla zapewnienia zaufania opinii publicznej i rynków finansowych do podejmowanych decyzji. W kontekście tzw. „sześciopaku” (zob. MEMO/11/627) Komisja przygotowała zatem zmiany do unijnego rozporządzenia w sprawie statystyk, tak aby wzmocnić prawną podstawę niezależności, wiarygodności oraz zarządzania jakością statystyk przekazywanych przez państwa członkowskie i opracowywanych na poziomie UE.

Proponowane zmiany koncentrują się wokół dwóch kwestii: (i) niezależności krajowych urzędów statystycznych, a zwłaszcza ich kierownictwa; (ii) wymogu podpisania przez państwa członkowskie tzw. „zobowiązań dotyczących zaufania do statystyki” i potwierdzenia w ten sposób na najwyższym szczeblu politycznym zaangażowania na rzecz ścisłego przestrzegania Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych.

Algirdas Šemeta, komisarz UE odpowiedzialny za kwestie statystyki, powiedział: „Bardziej niż kiedykolwiek musimy być w stanie przekonać obywateli, że realizowana przez nas polityka – zwłaszcza w sferze gospodarki – opiera się na solidnych i wiarygodnych danych. Przyjęty dziś wniosek zapewnia prawną podstawę niezależności europejskich statystyk, a także gwarantuje, że będą one odpowiadały najwyższym standardom”.

Treść wniosku

Jednym z punktów ciężkości wniosku jest kwestia niezależności krajowych urzędów statystycznych, a w szczególności osób kierujących tymi instytucjami. Kierownictwo krajowych urzędów statystycznych musi być wybierane jedynie na podstawie kryteriów merytorycznych (tj. z wyłączeniem jakichkolwiek względów politycznych) i w ramach absolutnie przejrzystej procedury. Powinno ono również posiadać pełną autonomię w swoich działaniach. Musi ono cieszyć się niezależnością zarówno przy podejmowaniu decyzji o sposobach rozwoju, opracowywania i upowszechniania statystyk, jak również w zarządzaniu podległym mu urzędem.

W proponowanym zmienionym rozporządzeniu zaakcentowano również w tym kontekście niezależność Eurostatu jako centralnej jednostki koordynującej i monitorującej w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego. Ponadto w najbliższych tygodniach Komisja przyjmie decyzję w sprawie Eurostatu, potwierdzającą jego fachową niezależność poprzez doprecyzowanie jego ram instytucjonalnych oraz kompetencji i zakresu odpowiedzialności w obrębie Komisji. Podkreślono również odpowiedzialność szefów krajowych urzędów statystycznych – właściwym organom krajowym należy przedstawiać coroczne sprawozdanie na temat działalności oraz sytuacji finansowej urzędu.

Inny ważny aspekt przyjętego dziś wniosku dotyczy wymogu podpisania przez wszystkie państwa członkowskie tzw. „zobowiązań dotyczących zaufania do statystyki”. W ten sposób na najwyższym szczeblu politycznym zobowiązują się one w pełni przestrzegać Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych, chronić niezależność krajowych urzędów statystycznych oraz ustanowić krajowe ramy na rzecz zapewnienia jakości statystyk. Zobowiązania te muszą zostać podpisane przez poszczególne rządy krajowe i kontrasygnowane przez Komisję. Wypełnianie tych zobowiązań będzie monitorować Komisja (Eurostat).

Wniosek przewiduje również szereg przepisów rozszerzających i zabezpieczających dostęp do danych administracyjnych służących do sporządzania statystyk unijnych.

Kontekst

Europejski kodeks praktyk statystycznych uzgodniono pierwotnie w 2005 r., a w roku ubiegłym dokonano jego aktualizacji. Kodeks ten obejmuje 15 zasad – powiązanych ze wskaźnikami dobrej praktyki – dotyczących warunków instytucjonalnych, procesów statystycznych oraz produktów statystycznych. Do zasad tych należą między innymi niezależność zawodowa, zaangażowanie na rzecz jakości, solidna metodyka oraz przydatność statystyki.

Podstawowe ramy prawne w dziedzinie statystyki zostały zmodernizowane w roku 2009 celem zwiększenia wydajności Europejskiego Systemu Statystycznego, tak by mógł sprostać wyzwaniom, przed którymi wówczas stał i przed którymi nadal stoi. W związku z tym wprowadzono przejrzyste struktury na potrzeby współpracy i koordynacji, a także mechanizmy służące wyznaczaniu priorytetów i dokonaniu uproszczeń.

W 2011 r. Komisja, w odpowiedzi na rozwój sytuacji gospodarczej wskazujący na konieczność dalszego wzmocnienia wiarygodności statystyk, opublikowała komunikat „Rzetelne zarządzanie jakością w statystyce europejskiej” (COM(2011) 211). W komunikacie tym Komisja zarysowała możliwości wzmocnienia zarządzania Europejskim Systemem Statystycznym, w tym koncepcję „zobowiązań dotyczących zaufania do statystyki” oraz środki prawne umożliwiające ochronę niezależności krajowych urzędów statystycznych.

Fachowa niezależność krajowych urzędów statystycznych została również jednoznacznie uznana w przepisach dotyczących wzmocnienia zarządzania gospodarczego (w tzw. „sześciopaku”).

Przedstawiony dziś wniosek w sprawie zmiany ram prawnych dotyczących statystyk unijnych wpisuje się w powyższe procesy i stanowi odpowiedź na zachodzące zmiany.

Wniosek zostanie przekazany europejskiemu prawodawcy celem jego przedyskutowania i przyjęcia.

+ COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar