Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie maakt EU-statistieken onafhankelijker en betrouwbaarder

Brussel, 17 april 2012 – In een voorstel dat vandaag door de Commissie is goedgekeurd zijn krachtiger maatregelen uiteengezet om de kwaliteit en de geloofwaardigheid van de statistieken van de EU te waarborgen. Kwaliteitsvolle, betrouwbare statistieken zijn essentieel voor wetenschappelijk onderbouwde besluitvorming. De vraag naar zulke gegevens is verder gestegen in het licht van de betere coördinatie van het economische beleid die het afgelopen jaar in de EU is overeengekomen. Recente economische gebeurtenissen hebben bovendien het belang aangetoond van geloofwaardige statistieken om het vertrouwen van het publiek en de financiële markten in dergelijke besluiten te verzekeren. Overeenkomstig hetgeen in het "sixpack" is bepaald (zie MEMO/11/627), heeft de Commissie daarom een herziening van de EU-verordening betreffende statistieken voorgesteld met het oog op het verbeteren van de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteitszorg van statistieken van de lidstaten die op EU-niveau worden bijeengebracht.

In de voorstellen staan twee zaken centraal: (i) de onafhankelijkheid van de nationale instituten voor de statistiek en met name van de directeuren van deze instanties; (ii) de verplichting voor de lidstaten om "vertrouwensverbintenissen" te ondertekenen, waarmee zij op het hoogste politieke niveau de plicht erkennen om de praktijkcode Europese statistieken ten volle na te leven.

Algirdas Šemeta, de voor statistieken bevoegde EU-commissaris, zei hierover het volgende: "Vandaag moeten we meer dan ooit in staat zijn burgers te garanderen dat de voorgestelde beleidsmaatregelen – met name de economische – gebaseerd zijn op betrouwbare gegevens van hoge kwaliteit. Dankzij het voorstel van vandaag wordt de onafhankelijkheid van de Europese statistieken juridisch verankerd en wordt gewaarborgd dat zij aan de strengste normen voldoen."

Inhoud van het voorstel

Het voorstel is in de eerste plaats gericht op de onafhankelijkheid van de nationale instituten voor de statistiek, en met name op die van de directeuren van deze instanties. De directeuren van de nationale instituten voor de statistiek moeten op volledig transparante wijze en zuiver op grond van professionele criteria (d.w.z. zonder enige politieke motivatie) worden benoemd en moeten volledig autonoom te werk gaan. Zij moeten onafhankelijk kunnen besluiten over de ontwikkeling, productie en verspreiding van statistieken, alsook over het beheer van het bureau voor de statistiek.

In deze context wordt in het voorgestelde herziene rechtskader ook opnieuw de onafhankelijkheid van Eurostat als de centrale coördinatie- en monitoringinstantie van het volledige Europees statistisch systeem benadrukt. Daarnaast zal de Commissie in de komende weken een besluit inzake Eurostat vaststellen waarin de professionele onafhankelijkheid ervan wordt bevestigd door het institutionele kader, de rol en de verantwoordelijkheden ervan binnen de Commissie te verduidelijken. Verder wordt het accent gelegd op de verantwoordelijkheid van de directeuren van de nationale instituten voor de statistiek en moet er een jaarverslag over de statistische activiteiten en de financiële situatie van het instituut worden ingediend bij de bevoegde nationale autoriteit.

Een tweede belangrijk aspect van het voorstel van vandaag is dat de lidstaten worden verplicht "vertrouwensverbintenissen" te ondertekenen. Daarmee zullen zij zich er op het hoogste politieke niveau toe verbinden de praktijkcode Europese statistieken volledig na te leven, de onafhankelijkheid van de nationale instituten voor de statistiek te vrijwaren en nationale kwaliteitszorgsystemen voor statistieken in te stellen. Deze verbintenissen moeten worden ondertekend door de nationale regeringen en worden medeondertekend door de Commissie. De Commissie (Eurostat) zal toezien op de nakoming van deze verbintenissen.

Tot slot wordt in het voorstel een reeks bepalingen uiteengezet die de toegang tot administratieve gegevens voor de productie van Europese statistieken veiligstellen en uitbreiden.

Achtergrond

De praktijkcode Europese statistieken is voor het eerst overeengekomen in 2005 en is vervolgens herzien in 2011. In de code zijn 15 beginselen vastgesteld, samen met indicatoren voor goede praktijken, met betrekking tot het institutionele kader, de statistische productieprocessen en de output van statistieken. Tot deze beginselen behoren professionele onafhankelijkheid, toewijding aan kwaliteit, deugdelijke methoden en relevantie van de statistieken.

Het juridische basiskader voor statistieken is gemoderniseerd in 2009 om de efficiëntie van het Europees statistisch systeem te verbeteren en het aldus in staat te stellen het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee het nu nog steeds wordt geconfronteerd. Daartoe zijn structuren voor samenwerking en coördinatie, alsook mechanismen voor vereenvoudiging en voor het stellen van prioriteiten ingevoerd.

In reactie op de economische ontwikkelingen die de noodzaak aantoonden om de geloofwaardigheid van statistieken verder te verhogen, stelde de Commissie in 2011 haar mededeling "Naar een robuust kwaliteitsbeheer voor de Europese statistiek" (COM (2011) 211) voor. In de mededeling wordt uiteengezet op welke wijze de governance van het Europees statistisch systeem (ESS) kan worden versterkt, waaronder het idee van "vertrouwensverbintenissen" en juridische maatregelen om de onafhankelijkheid van nationale instituten voor de statistiek te vrijwaren.

De professionele onafhankelijkheid van nationale instituten voor de statistiek wordt ook uitdrukkelijk erkend in de "sixpack"-wetgeving inzake betere economische governance.

Met het voorstel van vandaag om het rechtskader voor Europese statistieken te verbeteren, wordt op deze ontwikkelingen ingespeeld.

Het voorstel wordt nu ter bespreking en ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese wetgever.

+ COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar