Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija stiprina ES statistikas neatkarību un ticamību

Briselē, 2012. gada 17. aprīlī. Komisijas šodien pieņemtajā priekšlikumā ir noteikti stingrāki pasākumi ES statistikas kvalitātes un uzticamības nodrošināšanai. Augstas kvalitātes un ticami statistikas dati ir būtiski ar faktiem pamatotu lēmumu pieņemšanai. Pieprasījums pēc šādiem datiem ir pieaudzis vēl vairāk saistībā ar ekonomikas politikas koordinācijas uzlabošanu, par kuru ES vienojās pagājušajā gadā. Turklāt jaunākie notikumi ekonomikā parādījuši, cik nozīmīga ir ticama statistika, lai nodrošinātu sabiedrības un finanšu tirgu uzticēšanos tamlīdzīgiem lēmumiem. Atbilstoši tā sauktajā "sešniekā" jeb sešu tiesību aktu kopumā paredzētajam (sk. MEMO/11/627) Komisija ierosināja pārskatīt ES Statistikas regulu, lai tiesību aktos vēl vairāk stiprinātu no dalībvalstīm iegūtas un ES līmenī apkopotas statistikas neatkarību, ticamību un kvalitātes vadību.

Priekšlikumā vērsta uzmanība uz divām galvenajām jomām: (i) valstu statistikas biroju un jo īpaši šo iestāžu vadītāju neatkarība; (ii) dalībvalstīm tiks prasīts parakstīt "Saistības par uzticamu statistiku", tā visaugstākajā politiskajā līmenī apstiprinot pienākumu pilnībā ievērot Eiropas Statistikas prakses kodeksu.

Par statistikas jautājumiem atbildīgais ES komisārs Aļģirds Šemeta sacīja: "Tagad vairāk nekā jebkad mums jāspēj pārliecināt pilsoņus, ka izvēlētie politikas virzieni – īpaši ekonomikā – pamatojas uz kvalitatīviem, ticamiem datiem. Šāsdienas priekšlikums tiesiskajā regulējumā iedibina Eiropas statistikas neatkarību un nodrošinās tās atbilstību augstākajiem standartiem."

Priekšlikuma saturs

Priekšlikuma uzmanības centrā ir valstu statistikas biroju neatkarība un jo īpaši šo iestāžu vadītāju neatkarība. Valstu statistikas biroju vadītāji jāieceļ, pamatojoties tikai uz profesionāliem kritērijiem (proti, bez jebkādas politiskas motivācijas), pilnīgi pārredzami, un viņiem savā darbībā jābūt pilnīgi autonomiem. Viņiem jābūt neatkarīgiem, pieņemot lēmumus par statistikas izstrādāšanu, sagatavošanu un izplatīšanu, kā arī vadot statistikas biroju. Tādēļ ierosinātajā pārskatītajā tiesiskajā regulējumā ir arī atkārtoti uzsvērta Eurostat kā visas Eiropas statistikas sistēmas centrālā koordinatora un uzraudzītāja neatkarība. Turklāt Komisija turpmākajās nedēļās pieņems lēmumu par Eurostat, kurā tiks apstiprināta tā profesionālā neatkarība, precizējot šīs iestādes statusu, uzdevumus un pienākumus Komisijā. Tāpat ir uzsvērta valstu statistikas biroju vadītāju atbildība – ir jāiesniedz gada ziņojums par darbībām statistikas jomā un biroja finansiālo stāvokli attiecīgajai valsts iestādei.

Otrs nozīmīgs šāsdienas priekšlikuma aspekts ir tas, ka dalībvalstīm tiks prasīts parakstīt "Saistības par uzticamu statistiku". To darot, valstis visaugstākajā politiskajā līmenī apņemas pilnībā ievērot Eiropas Statistikas prakses kodeksu, aizsargāt valsts statistikas biroja neatkarību un izveidot valsts kvalitātes nodrošināšanas sistēmu statistikas jomā. Šīs saistības jāparaksta valstu valdībām un jāapstiprina Komisijai. Šo saistību ievērošanu pārraudzīs Komisija (Eurostat).

Visbeidzot, priekšlikumā ir paredzēta virkne noteikumu, ar ko paplašina un padara drošāku pieeju administratīvajiem datiem nolūkā sagatavot Eiropas statistiku.

Vispārīga informācija

Pirmā vienošanās par Eiropas Statistikas prakses kodeksu notika 2005. gadā, un pēc tam tas tika pārskatīts 2011. gadā. Kodeksā minēti 15 principi – līdztekus labas prakses rādītājiem –, kas attiecas uz institucionālo sistēmu, statistikas sagatavošanas procesu un statistikas datiem. Šo principu vidū ir profesionālā neatkarība, saistības attiecībā uz kvalitāti, pamatota metodoloģija un statistikas atbilstība.

Tiesiskā pamatsistēma, kas attiecas uz statistiku, tika modernizēta 2009. gadā, uzlabojot Eiropas statistikas sistēmas efektivitāti un tādējādi padarot to atbilstošu uzdevumiem, kuri tai bija un ir jārisina. Šajā nolūkā tika ieviestas skaidras sadarbības un koordinācijas struktūras, kā arī prioritāšu noteikšanas un vienkāršošanas mehānismi.

Reaģējot uz ekonomikas norisēm, kas parādīja nepieciešamību vēl vairāk stiprināt statistikas ticamību, Komisija 2011. gadā nāca klajā ar paziņojumu "Uzticama kvalitātes pārvaldība Eiropas statistikā" (COM (2011) 211). Šajā paziņojumā izklāstīti veidi, kā stiprināt Eiropas statistikas sistēmas (ESS) pārvaldību, tostarp iecere "Saistības par uzticamu statistiku" un juridiskie pasākumi valstu statistikas biroju neatkarības aizsargāšanai.

Valstu statistikas biroju profesionālā neatkarība tika arī nepārprotami atzīta "sešniekā" jeb sešu tiesību aktu kopumā par uzlabotu ekonomikas pārvaldību.

Šāsdienas priekšlikums pārskatīt tiesisko regulējumu attiecībā uz Eiropas statistiku izriet no šīs ievirzes un atbilst tai.

Tagad priekšlikums tiks nodots Eiropas likumdevējam apspriešanai un pieņemšanai.

+ COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar