Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija didina ES statistikos rengimo savarankiškumą ir statistikos duomenų patikimumą

Briuselis, 2012 m. balandžio 17 d. Šiandien Komisijos priimtu pasiūlymu nustatomos griežtesnės priemonės užtikrinti ES statistinių duomenų kokybę ir patikimumą. Aukštos kokybės patikimi statistiniai duomenys yra labai svarbūs faktais grindžiamame sprendimų priėmimo procese. Tokių duomenų paklausa dar labiau išaugo atsižvelgiant į tai, kad praėjusiais metais Europos Sąjungoje susitarta dėl aktyvesnio politikos koordinavimo. Be to, kaip parodė pastarojo meto ekonominiai įvykiai, statistikos duomenys turi būti patikimi, kad būtų užtikrintas visuomenės ir finansų rinkų pasitikėjimas priimamais sprendimais. Todėl, atsižvelgdama į tai, kas numatyta šešių teisės aktų dėl ekonomikos valdysenos rinkinyje (žr. MEMO/11/627), ir siekdama toliau teisiškai užtikrinti, kad valstybių narių pateikiami ir ES lygmeniu apibendrinami statistikos duomenys būtų rengiami savarankiškai, taip pat siekdama didinti tokių duomenų patikimumą ir gerinti jų kokybės valdymą, Komisija pasiūlė persvarstyti ES statistikos reglamentą.

Pasiūlymas sutelktas į dvi pagrindines sritis: i) siekį užtikrinti nacionalinių statistikos institutų (NSI), ypač jų vadovų, savarankiškumą; ii) reikalavimą, kad valstybės narės pasirašytų Įsipareigojimus dėl pasitikėjimo statistika, kuriais aukščiausiu politiniu lygmeniu patvirtinamas įsipareigojimas laikytis Europos statistikos praktikos kodekso.

Už statistiką atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Dabar labiau nei bet kada turime sugebėti piliečiams įrodyti, kad siūloma politika, visų pirma ekonomikos srityje, tikrai yra pagrįsta patikimais kokybiškais duomenimis. Šiandienos pasiūlymu teisiškai užtikrinamas Europos statistikos institucijų savarankiškumas ir aukščiausių standartų laikymasis."

Pasiūlymo turinys

Pasiūlyme dėmesys pirmiausiai sutelkiamas į nacionalinių statistikos institutų, o ypač jų vadovų, savarankiškumą. Institutų vadovai turi būti skiriami vadovaujantis tik profesiniais kriterijais (t. y. be politinės motyvacijos) ir visiškai skaidriai, kartu užtikrinant, kad savo profesinę veiklą jie galėtų vykdyti visiškai savarankiškai. Jie turi turėti galimybę savarankiškai priimti sprendimus dėl statistinių duomenų rengimo bei sklaidos ir statistikos biurų administravimo. Atsižvelgiant į tai siūlomuose persvarstytuose teisės aktuose dar kartą pabrėžiama Eurostato, kaip pagrindinio visos Europos statistikos sistemos koordinatoriaus ir prižiūrėtojo, savarankiškumo svarba. Be to, Komisija per ateinančias savaites priims sprendimą dėl Eurostato profesinio savarankiškumo patvirtinimo; tuo tikslu sprendime bus išaiškinta Eurostato institucinė sandara, taip pat vaidmuo ir funkcijos Komisijoje. Taip pat pabrėžiama NSI vadovų atskaitomybė; be to, atitinkamai nacionalinei institucijai turi būti pateikiama metinė instituto statistinės veiklos ir finansinės būklės ataskaita.

itas svarbus šiandienos pasiūlymo aspektas yra tai, kad valstybės narės privalės pasirašyti Įsipareigojimus dėl pasitikėjimo statistika. Tuo būdu jos aukščiausiu politiniu lygmeniu įsipareigos laikytis Europos statistikos praktikos kodekso, užtikrinti NSI savarankiškumą ir sukurti nacionalines statistikos kokybės užtikrinimo sistemas. Įsipareigojimų dokumentus turi pasirašyti nacionalinės vyriausybės ir parašu patvirtinti Komisija. Komisija (Eurostatas) prižiūrės, kaip šių įsipareigojimų laikomasi.

Be to, pasiūlyme pateikta tam tikrų nuostatų, kuriomis išplečiama ir užtikrinama prieiga prie administracinių duomenų, reikalingų rengiant Europos statistinius duomenis.

Pagrindiniai faktai

Dėl Europos statistikos praktikos kodekso susitarta 2005 m., jis persvarstytas 2011 m. Kodekse išdėstyta 15 principų (įskaitant gerosios praktikos rodiklius), susijusių su institucine aplinka, statistinių duomenų rengimo procesais ir statistikos veiklos rezultatais. Tarp šių principų minėtini profesinis savarankiškumas, kokybės užtikrinimas, tinkama metodika ir statistikos aktualumas.

Statistikai taikoma pagrindinė teisinė bazė buvo atnaujinta 2009 m., siekiant padidinti Europos statistikos sistemos efektyvumą, kad ji galėtų reaguoti į kylančias problemas. Tuo tikslu nustatytos aiškios bendradarbiavimo ir koordinavimo struktūros, taip pat prioritetų nustatymo ir paprastinimo mechanizmai.

Pastarojo laikotarpio ekonominiai pokyčiai patvirtino nuostatą, kad būtina toliau didinti statistikos duomenų patikimumą, todėl 2011 m. Komisija pateikė Komunikatą „Patikimesnis Europos statistinių duomenų kokybės valdymas“ (COM (2011) 211). Komunikate išdėstyta, kaip gerinti Europos statistikos sistemos valdymą, įskaitant pasiūlymą nustatyti įsipareigojimus dėl pasitikėjimo statistika ir teisines priemones NSI savarankiškumui užtikrinti.

Be to, profesinis NSI savarankiškumas buvo aiškiai pripažintas šešių teisės aktų dėl geresnės ekonomikos valdysenos rinkinyje.

Šiandienos pasiūlymas persvarstyti Europos statistikos teisinę bazę parengtas atsižvelgiant į minėtus pokyčius ir pateikiamas kaip atsakas į juos.

Dabar pasiūlymas bus pateiktas aptarti ir priimti Europos Sąjungos teisės aktų leidėjui.

+ COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar