Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Komissio lujittaa EU:n tilastojen riippumattomuutta ja luotettavuutta

Bryssel 17. huhtikuuta 2012 – Komission tänään antamassa ehdotuksessa esitetään tiukempia toimenpiteitä EU:n tilastojen laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi. Näyttöön perustuva päätöksenteko edellyttää korkealaatuisia ja luotettavia tilastoja. Kuluneen vuoden aikana EU:ssa sovittu talouspolitiikan koordinoinnin parantaminen on entisestään lisännyt tällaisten tietojen tarvetta. Lisäksi viimeaikaiset taloudelliset tapahtumat ovat osoittaneet, kuinka tärkeitä luotettavat tilastot ovat yleisön ja rahoitusmarkkinoiden luottamuksen varmistamiseksi tällaisissa päätöksissä. Tämän vuoksi komissio on ehdottanut EU:n tilastoasetuksen tarkistamista talouspolitiikan ohjauspaketin (ks. MEMO/11/627) mukaisesti vahvistaakseen sääntelyllä EU:ssa kerättävien ja jäsenvaltioista saatavien tilastojen riippumattomuutta, luotettavuutta ja laadunhallintaa.

Ehdotuksessa on kaksi pääkohtaa: 1) kansallisten tilastolaitosten ja erityisesti niiden johdon riippumattomuus; 2) jäsenvaltioiden velvoite allekirjoittaa ns. tilastojen luotettavuutta koskevat sitoumukset, joissa vahvistetaan kaikkein korkeimmalla poliittisella tasolla velvoite noudattaa Euroopan tilastoja koskevia käytännesääntöjä.

Tilastoasioista vastaava EU-komissaari Algirdas Šemeta totesi, että nyt jos koskaan meidän on pystyttävä vakuuttamaan kansalaiset siitä, että politiikkaa – varsinkin talouspolitiikkaa – harjoitetaan korkealaatuisiin ja luotettaviin tietoihin pohjautuen. ”Tämänpäiväisellä ehdotuksella turvataan sääntelyllä Euroopan tilastojen riippumattomuus ja varmistetaan, että ne täyttävät kaikkein tiukimmat vaatimukset”, Šemeta lisäsi.

Ehdotuksen sisältö

Ehdotuksen ensimmäisenä painopisteenä on kansallisten tilastolaitosten ja erityisesti niiden johdon riippumattomuus. Kansallisten tilastolaitosten johtajat on nimitettävä täysin avoimesti pelkästään ammatillisin perustein (eli ilman poliittisia perusteita), ja heidän työskentelynsä on oltava täysin riippumatonta. Heidän on voitava päättää itsenäisesti, miten tilastoja kehitetään, tuotetaan ja levitetään ja miten tilastotoimistoa hallinnoidaan. Tässä yhteydessä lujitetaan asianomaisen lainsäädäntöehdotuksen mukaisesti myös Eurostatin riippumattomuutta koko Euroopan tilastojärjestelmän keskuskoordinaattorina ja valvojana. Lisäksi komissio tekee lähiviikkoina päätöksen, jossa Eurostatin ammatillinen riippumattomuus vahvistetaan selkeyttämällä sen institutionaalinen rakenne sekä sen asema ja vastuu komission sisällä. Myös kansallisten tilastolaitosten johdon vastuuvelvollisuutta korostetaan, sillä asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle on esitettävä vuosittain raportti laitoksen tilastotoiminnasta ja rahoitustilanteesta.

Toinen tärkeä näkökohta tämänpäiväisessä ehdotuksessa on se, että jäsenvaltioiden on allekirjoitettava tilastojen luotettavuutta koskevat sitoumukset. Tällä tavoin ne sitoutuvat korkeimmalla poliittisella tasolla noudattamaan kokonaisuudessaan Euroopan tilastoja koskevia käytännesääntöjä, turvaamaan kansallisten tilastolaitosten riippumattomuuden ja perustamaan kansalliset laadunvarmistuspuitteet tilastotarkoituksia varten. Jäsenvaltioiden hallitusten on allekirjoitettava nämä sitoumukset, jotka komissio varmentaa omalla allekirjoituksellaan. Näiden sitoumusten noudattamista valvoo komissio (Eurostat).

Lopuksi ehdotuksessa esitetään useita säännöksiä, joilla laajennetaan ja varmennetaan hallinnollisten tietojen saatavuutta Euroopan tilastojen laatimista varten.

Taustaa

Euroopan tilastoja koskevat käytännesäännöt laadittiin ensimmäistä kertaa vuonna 2005. Niitä tarkistettiin vuonna 2011. Käytännesäännöissä vahvistetaan 15 periaatetta sekä hyviä toimintatapoja koskevia indikaattoreita, jotka liittyvät

institutionaaliseen ympäristöön, tilastojen tuotantoprosessiin ja tuotettuihin tilastotietoihin. Näihin periaatteisiin kuuluvat ammatillinen riippumattomuus, sitoutuminen laatuun, vankat menetelmät ja tilastojen merkityksellisyys.

Tilastoja koskevaa peruslainsäädäntökehystä nykyaikaistettiin vuonna 2009. Tarkoituksena oli parantaa Euroopan tilastojärjestelmän tehokkuutta, jotta pystyttäisiin vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Tässä tarkoituksessa luotiin selkeät rakenteet yhteistyötä ja koordinointia varten sekä mekanismit priorisointia ja yksinkertaistamista varten.

Komissio katsoi vuonna 2011, että talouskehitys huomioon ottaen on tarpeen vahvistaa edelleen tilastojen luotettavuutta, minkä vuoksi se esitti tiedonantonsa ”Eurooppalaisten tilastojen laadunhallinnan tehostaminen” (KOM (2011) 211). Tiedonannossa esitetään tapoja, joilla Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) hallinnointia voitaisiin lujittaa. Siinä esitetään mm. ajatus ”tilastojen luotettavuutta koskevista sitoumuksista” ja lainsäädäntötoimenpiteitä tilastolaitosten riippumattomuuden varmistamiseksi

Kansallisten tilastolaitosten ammatillinen riippumattomuus on nimenomaisesti tunnustettu talouspolitiikan ohjauspakettiin kuuluvassa talouspolitiikan ohjausjärjestelmän parantamista koskevassa lainsäädännössä.

Tämänpäiväinen Euroopan tilastojen oikeudellisen kehyksen tarkistamista koskeva ehdotus on jatkoa tällaiselle kehitykselle.

Ehdotus toimitetaan seuraavaksi Euroopan lainsäätäjälle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

+ COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar