Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon suurendab ELi statistika sõltumatust ja usaldusväärsust

Brüssel, 17. aprill 2012. Komisjon võttis täna vastu ettepaneku, millega kehtestatakse tugevamad meetmed ELi statistika kvaliteedi ja usaldusväärsuse tagamiseks. Kvaliteetne ja usaldusväärne statistika võimaldab otsustamisel lähtuda tegelikust olukorrast. Eelmisel aastal ELis kokku lepitud majanduspoliitika tugevam koordineerimine on veelgi suurendanud selliste andmete tähtsust. Ka hiljutised majandussündmused on näidanud, kui tähtis on usaldusväärne statistika selleks, et avalikkus ja finantsturud usaldaksid tehtud otsuseid. Majanduse juhtimist käsitleva kuue seadusandliku ettepaneku paketi kohaselt (vt MEMO/11/627) on komisjon teinud ettepaneku vaadata läbi ELi statistikamäärus, et õigusnormidega veelgi tugevdada liikmesriikidelt saadava ja ELi tasandil koondatava statistika sõltumatust, usaldusväärsust ja kvaliteedijuhtimist.

Ettepanekus keskendutakse kahele peamisele valdkonnale: i) riikliku statistikaameti ja eelkõige selle asutuse juhi sõltumatus; ii) liikmesriikidelt nõutakse, et nad kinnitaksid allkirjaga konfidentsiaalsuse säilitamise kohustuse täitmist, sellega kinnitab liikmesriik kõrgeimal poliitilisel tasandil kohustust täielikult järgida Euroopa statistika tegevusjuhiseid.

Statistika eest vastutav Euroopa Liidu Komisjoni volinik Algirdas Šemeta ütles: „Rohkem kui kunagi varem peame suutma kodanikke taas veenda, et esitatud tegevussuunad, eelkõige majanduse valdkonnas, põhinevad kvaliteetsetel ja usaldusväärsetel andmetel. Tänase ettepanekuga kaitstakse õigusaktis Euroopa statistika sõltumatust, et tagada statistika kõrgeim kvaliteet.”

Ettepaneku sisu

Ettepaneku esimene põhipunkt on riikliku statistikaameti ja eelkõige selle asutuse juhi sõltumatus. Riikliku statistikaameti juht tuleb määrata täielikult läbipaistval viisil üksnes kutsealaste kriteeriumide alusel, jättes kõrvale igasugused poliitilised põhjused, ning oma töös peaks ta olema täiesti iseseisev. Ta peab olema sõltumatu statistika väljatöötamise, koostamise ja levitamise küsimuste otsustamisel ning statistikaameti juhtimisel. Sellega seoses rõhutatakse õigusraamistiku kavandatud muudatustes taas ka Eurostati kui kogu Euroopa statistikasüsteemi keskse koordineerija ja jälgija sõltumatust. Lisaks võtab komisjon lähinädalatel vastu otsuse Eurostati kohta, millega kinnitatakse selle kutsealast sõltumatust, täpsustades selle institutsionaalset raamistikku, rolli ja ülesandeid komisjonis. Rõhutatakse ka riikliku statistikaameti juhi aruandekohustust ning kohustust esitada ameti statistikaalast tegevust ja finantsseisundit käsitlev aastaaruanne liikmesriigi asjaomasele ametiasutusele.

Tänase ettepaneku teine oluline aspekt on see, et liikmesriikidelt nõutakse konfidentsiaalsuse säilitamise kohustuse täitmise kinnitamist allkirjaga. Allkirjaga kinnitab liikmesriik kõrgeimal poliitilisel tasandil oma otsustavust täielikult järgida Euroopa statistika tegevusjuhist, kaitsta riikliku statistikaameti sõltumatust ja kehtestada statistika jaoks riiklik kvaliteedi tagamise raamistik. Nendele kohustustele kirjutab ühelt poolt alla liikmesriigi valitsus ja teiselt poolt komisjon. Nende kohustuste täitmist hakkab jälgima komisjon (Eurostat).

Lisaks sisaldab ettepanek sätteid, millega tagatakse juurdepääs haldusandmetele Euroopa statistika koostamiseks ja laiendatakse seda.

Taustteave

Euroopa statistika tegevusjuhis kinnitati 2005. aastal ja vaadati läbi 2011. aastal. Tegevusjuhises on esitatud 15 põhimõtet koos hea tava näitajatega institutsioonilise keskkonna, statistika koostamise korra ja statistika väljundite kohta. Nende põhimõtete hulka kuuluvad ametialane sõltumatus, kvaliteedinõuete järgimine, usaldusväärne metoodika ja statistika asjakohasus.

Statistikat reguleeriv peamine õigusraamistik ajakohastati 2009. aastal, et muuta Euroopa statistikasüsteemi tõhusamaks ja võimaldada sel reageerida tekkinud probleemidele. Selleks kehtestati koostöö ja kooskõlastamise selged struktuurid, prioriteetide seadmine ja lihtsustamismehhanismid.

Kuna majanduse areng nõudis veelgi usaldusväärsemat statistikat, esitas komisjon 2011. aastal teatise „Euroopa statistika tõhusa kvaliteedijuhtimise väljatöötamine” (COM (2011) 211). Teatises näidati, kuidas tugevdada Euroopa statistikasüsteemi juhtimist, esitati mõte, et tuleb sätestada konfidentsiaalsuse säilitamise kohustus, ja kavandati õigusmeetmed riikide statistikaametite sõltumatuse kaitsmiseks.

Riigi statistikaameti ametialase sõltumatuse nõuet tunnistati selgesõnaliselt ka majanduse juhtimist käsitleva kuue seadusandliku ettepaneku paketis.

Tänane ettepanek vaadata läbi Euroopa statistika õigusraamistik on järgmine samm sel teel.

Ettepanek antakse üle Euroopa seadusandjale arutamiseks ja vastuvõtmiseks.

+ COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar