Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή ενισχύει την ανεξαρτησία και αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων της ΕΕ

Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2012 – Σε πρόταση που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή διατυπώθηκαν ισχυρότερα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων της ΕΕ. Τα αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία έχουν θεμελιώδη σημασία για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Υπό το φως του ενισχυμένου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής που συμφωνήθηκε στην ΕΕ κατά την διάρκεια του παρελθόντος έτους, έχουν αυξηθεί περαιτέρω τα αιτήματα για τέτοια στοιχεία. Επιπλέον, τα πρόσφατα οικονομικά γεγονότα έδειξαν τη σημασία των αξιόπιστων στατιστικών για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού και των χρηματαγορών σε αυτές τις αποφάσεις. Στον άξονα όσων προβλέπονται στην «Εξάδα» νομοθετικών προτάσεων (βλ. MEMO/11/627) η Επιτροπή κατά συνέπεια πρότεινε την αναθεώρηση του κανονισμού ΕΕ για τις στατιστικές, ώστε να ισχυροποιηθεί από νομική άποψη η ανεξαρτησία, η αξιοπιστία και η διαχείριση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων που προέρχονται από τα κράτη μέλη και καταρτίζονται σε επίπεδο ΕΕ.

Η πρόταση επικεντρώνεται σε δύο κύριους τομείς: i) στην ανεξαρτησία των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, ιδίως των επικεφαλής των εν λόγω αρχών, ii) στην υποχρέωση των κρατών μελών να υπογράφουν «Δεσμεύσεις οικοδόμησης εμπιστοσύνης», με τις οποίες επαναδιακηρύσσεται στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο η υποχρέωση πλήρους τήρησης του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Στατιστικές.

Ο αρμόδιος για τις στατιστικές Ευρωπαίος Επίτροπος Algirdas Šemeta δήλωσε: «Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες ότι οι προτεινόμενες πολιτικές – ιδίως οι οικονομικές – είναι θεμελιωμένες σε ποιοτικά και αξιόπιστα στοιχεία. Η σημερινή πρόταση κατοχυρώνει από νομική άποψη την ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων και διασφαλίζει ότι τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται στα ανώτατα πρότυπα».

Περιεχόμενο της πρότασης

Η πρόταση κατά πρώτον εστιάζει στην ανεξαρτησία των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών (ΕΣΥ), και ιδίως των επικεφαλής των. Οι επικεφαλής των ΕΣΥ πρέπει να διορίζονται αποκλειστικά επί τη βάσει επαγγελματικών κριτηρίων (δηλ. χωρίς τυχόν πολιτικό κίνητρο) με πλήρη διαφάνεια, και θα πρέπει να είναι εντελώς αυτόνομοι στην εργασία τους. Πρέπει να είναι ανεξάρτητοι όταν αποφασίζουν με ποιον τρόπο θα συλλέγονται, θα επεξεργάζονται και θα διαδίδονται τα στατιστικά στοιχεία, καθώς και όσον αφορά τη διαχείριση της στατιστικής υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώνεται επίσης εντός του προτεινόμενου αναθεωρημένου νομικού πλαισίου η ανεξαρτησία της Eurostat, ως του κεντρικού συντονιστή και φορέα παρακολούθησης ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. Επιπλέον, η Επιτροπή στο άμεσο μέλλον θα εκδώσει απόφαση σχετικά με την Eurostat με την οποία θα επιβεβαιώνεταιι η επαγγελματική της ανεξαρτησία και θα αποσαφηνίζεται ο θεσμικός χαρακτήρας, ο ρόλος της και οι αρμοδιότητές του στο πλαίσιο της Επιτροπής. Επισημαίνεται επίσης η υποχρέωση λογοδοσίας των επικεφαλής των ΕΣΥ και ότι στη αρμόδια εθνική αρχή πρέπει να υποβάλλεται ετήσια έκθεση σχετικά με τις στατιστικές δραστηριότητες και την οικονομική κατάσταση της υπηρεσίας.

Η δεύτερη σημαντική πτυχή της σημερινής πρότασης είναι η υποχρέωση των κρατών μελών να αναλαμβάνουν «Δεσμεύσεις οικοδόμησης εμπιστοσύνης». Με την υπογραφή των σχετικών δηλώσεων θα δεσμεύονται στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τηρούν πλήρως τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Στατιστικές, να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των ΕΣΥ και να καθιερώνουν εθνικά πλαίσια ποιοτικής διασφάλισης για τα στατιστικά στοιχεία. Οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να φέρουν την υπογραφή των εθνικών κυβερνήσεων και θα προσυπογράφονται από την Επιτροπή. Η τήρηση των εν λόγω δεσμεύσεων θα παρακολουθείται από την Επιτροπή (Eurostat).

Τέλος, στην πρόταση διατυπώνεται σειρά διατάξεων με τις οποίες επεκτείνεται και κατοχυρώνεται η πρόσβαση στα διοικητικά δεδομένα για την παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων.

Ιστορικό

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Στατιστικές συμφωνήθηκε για πρώτη φορά το 2005 και κατόπιν αναθεωρήθηκε το 2011. Ο κώδικας καθορίζει15 αρχές, συνδυαζόμενες με δείκτες ορθής πρακτικής, που σχετίζονται με το περιβάλλον της υπηρεσίας, τις διαδικασίες παραγωγής στατιστικών στοιχείων και τα παραγόμενα στατιστικά στοιχεία. Στις αρχές αυτές περιλαμβάνονται η επαγγελματική ανεξαρτησία, η δέσμευση για ποιότητα, η άρτια μεθοδολογία και η συνάφεια των στατιστικών στοιχείων.

Το βασικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις στατιστικές εκσυγχρονίστηκε το 2009, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει. Για τον σκοπό αυτό καθιερώθηκαν σαφείς δομές συνεργασίας και συντονισμού καθώς και μηχανισμοί ιεράρχησης προτεραιοτήτων και απλούστευσης.

Το 2011, ανταποκρινόμενη στις οικονομικές εξελίξεις οι οποίες κατέδειξαν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή με τον τίτλο «Για μια αυστηρή διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των στατιστικών στοιχείων» (COM (2011) 211). Στην ανακοίνωση αυτή εκτίθενται τρόποι ενίσχυσης της διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESS), συμπεριλαμβανομένης της ιδέας των «Δεσμεύσεων οικοδόμησης εμπιστοσύνης» και νομικών μέτρων για την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των ΕΣΥ.

Η επαγγελματική ανεξαρτησία των ΕΣΥ έτυχε επίσης ρητής αναγνώρισης στην «Εξάδα» νομοθετικών μέτρων σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης.

Η σημερινή πρόταση για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που διέπει τις ευρωπαϊκές στατιστικές αποτελεί συνέχεια και απάντηση στις εν λόγω εξελίξεις.

Η πρόταση θα διαβιβαστεί πλέον στον ευρωπαίο νομοθέτη για συζήτηση και έγκριση.

+ COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar