Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen styrker EU-statistikkernes uafhængig og pålidelighed

Bruxelles den 17. april 2012 – Kommissionen har i dag vedtaget et forslag med foranstaltninger, der mere effektivt sikrer EU-statistikkernes kvalitet og pålidelighed. Troværdige statistikker af høj kvalitet er afgørende for evidensbaseret beslutningstagning. Efterspørgslen efter sådanne data er steget yderligere i lyset af den øgede koordinering af de økonomiske politikker, der er blevet vedtaget i EU i løbet af det seneste år. Desuden har den seneste økonomiske udvikling understreget, hvilken betydning troværdige statistikker har for at bevare offentlighedens og de finansielle markeders tillid til sådanne beslutninger. I overensstemmelse med den såkaldte "Six Pack" (se MEMO/11/627), har Kommissionen således stillet forslag om en revision af EU-forordningen om statistikker for ved hjælp af lovgivningen yderligere at styrke uafhængigheden, pålideligheden og kvalitetsstyringen af statistikker, der indsamles fra medlemsstaterne og samles på EU-niveau.

Forslaget fokuserer på to hovedområder: i) de nationale statistiske kontorers uafhængighed og i særdeleshed deres lederes uafhængighed og ii) medlemsstaterne skal underskrive adfærdskodeksen om "forpligtende indsatser for tillid", hvorved de forpligter sig på højeste politiske niveau til fuldt ud at respektere adfærdskodeksen for europæiske statistikker.

Algirdas Šemeta, der er EU-kommissær med ansvar for statistik, udtaler: "Vi har mere end nogensinde brug for at vise borgerne, at den politik vi fører, særligt på det økonomiske område, er baseret på pålidelige kvalitetsdata. Dette forslag sikrer de europæiske statistikkers uafhængighed ved lov og sørger for, at de højeste standarder overholdes. "

Forslagets indhold

Forslagets første fokusområde er de nationale statistiske kontorers uafhængighed og i særdeleshed deres lederes uafhængighed. Lederne skal således udpeges ud fra rent professionelle kriterier (og ikke på baggrund af politiske motiver) ved fuldt gennemsigtige ansættelsesprocedurer og være helt uafhængige i deres arbejde. De skal selvstændigt beslutte, hvordan statistikker skal udvikles, udarbejdes og formidles og selvstændigt lede de statistiske kontorer. I den forbindelse gentages det i det reviderede regelsæt, at Eurostat, der forestår den centrale koordinering og overvågning af hele det statistiske system i EU, er uafhængig. Desuden vil Kommissionen inden for de næste par uger vedtage en afgørelse, der bekræfter Eurostats professionelle uafhængighed ved at præcisere dens institutionelle rammer samt dens rolle og ansvarsområder indenfor Kommissionen. Det understreges også, at lederne af de nationale statistiske kontorer har et ansvar, og at de hvert år skal forelægge en rapport vedrørende kontorets statistiske opgaver og finansielle situation for den relevante nationale myndighed.

Et andet vigtigt fokusområde er, at medlemsstaterne skal underskrive adfærdskodeksen om "forpligtende indsatser for tillid". Herved forpligter de sig på højeste politiske niveau til fuldt ud at respektere adfærdskodeksen for europæiske statistikker, at sikre de nationale statistiske kontorers uafhængighed og indføre nationale kvalitetssikringssystemer for statistikker. Disse forpligtelser skal underskrives af de nationale regeringer og medunderskrives af Kommissionen. Overholdelsen af disse forpligtelser vil blive overvåget af Kommissionen (Eurostat).

Endelig rummer forslaget en række foranstaltninger, der udvider og sikrer adgangen til administrative data til brug for udarbejdelsen af europæiske statistikker.

Baggrund

Adfærdskodeksen for europæiske statistikker blev vedtaget i 2005 og efterfølgende revideret i 2011. Kodeksen fastsætter 15 principper, der hver er tilknyttet et sæt indikatorer for god praksis, og som omhandler de institutionelle rammer, de statistiske produktionsprocesser og de statistiske produkter. Faglig uafhængighed, forpligtelse med hensyn til kvalitet, god metodologi og statistikkernes relevans er blandt disse principper.

Den grundlæggende retlige ramme for statistik blev moderniseret i 2009 for at gøre det europæiske statistiske system mere effektivt og tilpasse det til de udfordringer, det stod over for og stadig står over for. Der blev med dette formål fastlagt en klar struktur for samarbejde og koordinering og indført prioritering og forenklingsmekanismer.

Som reaktion på den økonomiske udvikling, der har understreget behovet for at styrke statistikkernes troværdighed yderligere, udsendte Kommissionen i 2011 en meddelelse om effektiv kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker (KOM (2011) 211). Meddelelsen omhandler, hvordan styringen af det europæiske statistiske system (ESS) kan blive mere effektiv, bl.a. ved hjælp af "forpligtende indsatser for tillid" samt retlige foranstaltninger til sikring af de nationale statistiske kontorers uafhængighed.

De nationale statistiske kontorers faglige uafhængighed blev også eksplicit anerkendt i de seks lovgivningsforslag om øget økonomisk styring, den såkaldte "Six Pack".

Det foreliggende forslag om en revision af de retlige rammer for europæiske statistikker er en følge af og en reaktion på denne udvikling.

Forslaget fremlægges nu for EU's lovgivende instanser til behandling og vedtagelse.

+ COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar