Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise posiluje nezávislost a spolehlivost statistiky EU

Brusel 17. dubna 2012 - V návrhu, který dnes přijala Komise, jsou stanovena důkladnější opatření k zajištění kvality a důvěryhodnosti statistiky EU. Vysoce kvalitní, spolehlivé statistické údaje jsou pro rozhodování založené na důkazech velmi podstatné. V souvislosti s posílenou koordinací hospodářských politik, která byla v EU schválena v průběhu minulého roku, se poptávka po takových údajích dále zvýšila. Kromě toho nedávné ekonomické události ukázaly důležitost věrohodné statistiky v případě takových rozhodnutí, aby byla zajištěna důvěra veřejnosti a finančních trhů. V souladu s tím, co bylo naplánováno v balíčku šesti právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí (viz MEMO/11/627), proto Komise navrhla revizi nařízení EU o statistice, aby legislativně více posílila nezávislost, spolehlivost a řízení kvality statistických údajů pocházejících z členských států a sestavených na úrovni EU.

Návrh se zaměřuje na dvě hlavní oblasti: i) na nezávislost vnitrostátních statistických úřadů, a zejména těch, kdo stojí v čele těchto orgánů, ii) na skutečnost, že členské státy budou muset podepsat „Závazky o důvěryhodnosti statistiky“, a tímto se na nejvyšší politické úrovni zaváží, že budou plně respektovat Kodex evropské statistiky.

Algirdas Šemeta, komisař EU zodpovědný za statistiku, řekl: „Nyní více než kdykoli jindy musíme být schopni občany ujistit, že navrhovaná opatření – zejména ekonomická – vycházejí z kvalitních, spolehlivých údajů. Dnešní návrh legislativně zaručuje nezávislost evropské statistiky a zajistí, že bude splňovat nejvyšší normy.

Obsah návrhu

Návrh se v první řadě zaměřuje na nezávislost vnitrostátních statistických úřadů, a zejména těch, kdo stojí v čele těchto orgánů. Vedoucí představitelé vnitrostátních statistických úřadů musí být jmenováni pouze na základě profesních kritérií (tj. bez jakékoli politické motivace), zcela transparentně a měli by ve své práci být zcela autonomní. Musí být nezávislí při rozhodování o tom, jak statistické údaje vznikají, jak se vytváří a šíří, jakož i při řízení statistického úřadu. V této souvislosti se v rámci navrhované revize právního rámce znovu zdůrazňuje nezávislost Eurostatu jako ústředního koordinátora, který sleduje celý Evropský statistický systém. Kromě toho v nadcházejících týdnech přijme Komise rozhodnutí týkající se Eurostatu, které potvrdí jeho profesní nezávislost prostřednictvím objasnění jeho institucionálního uspořádání a jeho role a odpovědnosti v rámci Komise.

Rovněž se upozorňuje na odpovědnost vedoucích představitelů vnitrostátních statistických úřadů. Výroční zpráva o statistické činnosti a finanční situaci statistického úřadu musí být předložena příslušnému vnitrostátnímu orgánu.

Druhým důležitým aspektem dnešního návrhu je, že členské státy budou muset podepsat „Závazky o důvěryhodnosti statistiky“. Tímto se na nejvyšší politické úrovni zaváží, že budou plně respektovat Kodex evropské statistiky, zachovávat nezávislost vnitrostátních statistických úřadů a v oblasti statistiky vytvoří vnitrostátní rámce prokazování kvality. Tyto závazky musí podepsat vnitrostátní vlády a současně je podepíše Komise. Dodržování těchto závazků bude sledovat Komise (Eurostat).

Návrh také stanoví řadu opatření, která pro účely vypracovávání evropské statistiky rozšiřují a zabezpečují přístup k údajům veřejné správy.

Souvislosti

Kodex evropské statistiky byl poprvé schválen v roce 2005 a následně revidován v roce 2011. Kodex stanoví 15 zásad společně s ukazateli osvědčených postupů, které se týkají institucionálního prostředí, postupů vypracování statistických údajů a statistických výstupů. K těmto zásadám patří profesní nezávislost, závazek dodržování kvality, řádná metodika a relevance statistických údajů.

Základní právní rámec v oblasti statistiky byl modernizován v roce 2009 s cílem zlepšit účinnost Evropského statistického systému, a tím umožnit, aby reagoval na problémy, kterým čelil a čelí. Z tohoto důvodu byly zavedeny jasné systémy spolupráce a koordinace, jakož i zjednodušující mechanismy.

V reakci na hospodářský vývoj, který potvrdil potřebu dalšího posílení důvěryhodnosti statistických údajů, předložila Komise v roce 2011 své sdělení „Robustnější řízení kvality evropské statistiky“ (KOM(2011) 211). Uvedené sdělení stanoví způsoby, jak posílit správu a řízení Evropského statistického systému (ESS), včetně myšlenky týkající se „Závazků o důvěryhodnosti statistiky“ a právních opatření, aby byla zaručena nezávislost vnitrostátních statistických úřadů.

Profesní nezávislost vnitrostátních statistických úřadů byla rovněž výslovně uznána v balíčku šesti právních aktů týkajících se posílení správy ekonomických záležitostí.

Dnešní návrh revize právního rámce v oblasti evropské statistiky navazuje a reaguje na tento vývoj.

Návrh bude nyní předložen evropskému zákonodárci k diskusi a přijetí.

COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar