Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия укрепва независимостта и надеждността на статистиката на ЕС

Брюксел, 17 април 2012 г. — В предложение, прието днес от Комисията, бяха формулирани засилени мерки за осигуряване на качеството и достоверността на статистиката на ЕС. Висококачествените и надеждни статистически данни са от основно значение за вземането на решения въз основа на обективни данни. Потребностите от такива данни се увеличиха още повече с оглед на засилената координация на икономическата политика, за която бе постигнато съгласие в ЕС през последната година. Освен това неотдавнашните икономически събития показаха колко важни са достоверните статистически данни за осигуряване на доверието на обществеността и на финансовите пазари при такива решения. Затова, в съответствие с предвиденото в „пакета от шест законодателни акта“ (вж. MEMO/11/627), Комисията предложи преразглеждане на регламента на ЕС относно статистиката с цел по-нататъшно правно укрепване на независимостта, надеждността и управлението на качеството на статистическите данни, подавани от държавите членки и компилирани на равнище ЕС.

Предложението е насочено главно към две основни области: i) независимостта на националните статистически институти, и по-специално на ръководителите на тези органи; ii) от държавите членки ще се изисква да подпишат „ангажименти във връзка с доверието“, потвърждаващи на най-високо политическо равнище задължението за пълно спазване на Кодекса на европейската статистическа практика.

Европейският комисар, отговарящ за статистиката, Алгирдас Шемета, заяви: „Днес повече от всякога трябва да можем да дадем на гражданите увереност, че предлаганите политики — особено икономическите — се основават на качествени и надеждни данни. Днешното предложение гарантира правно независимостта на европейската статистика и ще осигури съответствието ѝ с най-високите стандарти.“

Съдържание на предложението

Първият акцент на предложението е върху независимостта на националните статистически институти (НСИ), и по-специално на ръководителите на тези органи. Ръководителите на НСИ трябва да се назначават по чисто професионални критерии (т.е. без всякакви политически мотиви), при пълна прозрачност и да бъдат напълно самостоятелни в работата си. Те трябва да бъдат независими при вземането на решения как да се разработва, произвежда и разпространява статистическата информация, както и при управлението на статистическата служба. В този контекст независимостта на Евростат като централен координатор, който следи цялата Европейска статистическа система, се изтъква още веднъж и в рамките на предложената преразгледана правна рамка. Освен това през следващите седмици Комисията ще приеме решение относно Евростат, с което се потвърждава неговата професионална независимост, като се уточняват институционалната му структура, ролята му и отговорностите му в рамките на Комисията. Изтъкната е също отчетността на ръководителите на НСИ, като на съответния национален орган трябва да се представя годишен доклад относно статистическите дейности и финансовото състояние на института.

Втори важен аспект на днешното предложение е, че от държавите членки ще се изисква да подпишат „ангажименти във връзка с доверието“. По този начин те ще поемат ангажимент на най-високо политическо равнище да спазват изцяло Кодекса на европейската статистическа практика, да гарантират независимостта на НСИ и да създадат национални рамки за осигуряване на качеството за статистически цели. Тези ангажименти трябва да бъдат подписани от националните правителства и ще бъдат приподписани от Комисията. Съблюдаването на тези ангажименти ще се следи от Комисията (Евростат).

Накрая, предложението съдържа редица разпоредби, които разширяват и правят по-сигурен достъпа до административни данни за производството на европейска статистическа информация.

Контекст

Кодексът на европейската статистическа практика бе първоначално приет през 2005 г. и впоследствие преразгледан през 2011 г. В кодекса са формулирани 15 принципа, съчетани с показатели за добри практики, отнасящи се до институционалната среда, процесите на производство на статистическа информация и продуктите на статистиката. Сред тези принципи са професионалната независимост, ангажиментът за качество, надеждната методология и адекватността на статистиката.

Основната правна рамка, уреждаща статистиката, бе модернизирана през 2009 г. с цел да се подобри ефективността на Европейската статистическа система, давайки ѝ възможност по този начин да отговори на миналите и настоящите предизвикателства. За тази цел бяха въведени ясни структури за сътрудничество и координация, както и механизми за определяне на приоритетите и за опростяване.

През 2011 г., в отговор на развитията в икономическата област, които показаха необходимостта от по-нататъшно засилване на достоверността на статистиката, Комисията представи своето съобщение, озаглавено „Към стабилно управление на качеството на европейската статистика“ (COM (2011) 211). В него се излагат начините за укрепване на управлението на Европейската статистическа система (ЕСС), включително идеята за „ангажименти във връзка с доверието в статистиката“ и правните мерки за гарантиране на независимостта на НСИ.

Професионалната независимост на националните статистически институти бе изрично призната и в законодателството, съставящо „пакета от шест законодателни акта“ за засилено икономическо управление.

Днешното предложение за преразглеждане на правната рамка на европейската статистика произтича от тези развития и е направено в отговор на тях.

Сега предложението ще бъде предадено на европейския законодател за обсъждане и приемане.

+ COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar