Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES un "ANO sievietes" noslēdz jaunu partnerību dzimumu līdztiesības sekmēšanai pasaulē

Briselē, 2012. gada 16. aprīlī. Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrina Eštone un attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien ar "ANO sievietes" ģenerālsekretāra vietnieci un izpilddirektori Mišelu Bačeletu parakstīja jaunu partnerību starp ES un "ANO sievietes", kas izveidota nolūkā stiprināt šo abu organizāciju sadarbību jautājumā par pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm un dzimumu līdztiesības sekmēšanu.

Šis jaunais Saprašanās memorands ir parakstīts tieši pirms ES augstākā līmeņa sanāksmes "Ilgtspējīga enerģija visiem", kas tiks rīkota Briselē, un tas vēlreiz apliecina partnerību starp šīm abām organizācijām, lai sekmētu dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm visā pasaulē, un nodrošina ciešāku sadarbību, apmainoties ar informāciju, īpašajām zināšanām un analītiskajiem pētījumiem, lai tādējādi sekmētu sieviešu tiesību ievērošanu.

Sadarbība galvenokārt tiks vērsta uz sieviešu pārstāvības nodrošināšanu lēmumu pieņemšanas procesā ekonomikas, politikas un tieslietu nozarē visā pasaulē, kā arī uz labāku darba un sociālo perspektīvu nodrošināšanu sievietēm.

Būtisks šīs partnerības aspekts ir tas, ka abas organizācijas veiks kopīgus pasākumus, lai apkarotu seksuālo un uz dzimumu balstītu vardarbību. Šie pasākumi ietvers saistības sniegt lielāku atbalstu un aizsardzību personām, kuras pārcietušas vardarbību, un cietušajām sievietēm nodrošināt labākas atbalsta un pakalpojumu saņemšanas iespējas.

Ketrina Eštone sacīja: "Sieviešu un meiteņu diskriminācija joprojām ir visizplatītākais un visspēcīgāk iesakņojies nevienlīdzīgas attieksmes veids. Kopā ar "ANO sievietes" mēs strādāsim, lai stiprinātu sieviešu lomu politikas un ekonomikas lēmumu pieņemšanas procesā. Tāpat arī mēs cīnīsimies pret to personu nesodāmību, kuras veikušas seksuālo vardarbību, nodrošināsim sieviešu labāku aizsardzību un uzlabosim piekļuvi tiesas varai. Šiem jautājumiem mums ir jāpievērš nedalīta uzmanība, un šī jaunā partnerība ļauj mums vēl rūpīgāk strādāt, lai sasniegtu šos mērķus."

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs piebilda: "Ceļojot pa visu pasauli, es redzu, ka sievietes ir pārmaiņu veicinātājas. Humānā un ekonomiskā attīstība nav iespējama, ja netiek pienācīgi ievērotas sieviešu tiesības un dzīves apstākļi. Tā ir attīstības politikas nozīmīga daļa, un es to vēlos sekmēt. Esmu pārliecināts, ka šī partnerība mūsu sadarbībai ar "ANO sievietes" piešķirs jaunu dimensiju, kas ļaus mums darboties efektīvāk un sniegt labāku atbalstu sievietēm visā pasaulē."

"ANO sievietes" ģenerālsekretāra vietniece un izpilddirektore Mišele Bačeleta sacīja: "Sieviešu pilnīga līdzdalība stiprina demokrātiju, mieru un ilgtspējīgu attīstību pasaulē. Parakstot šo stratēģisko partnerību, Eiropas Savienība un "ANO sievietes" vēlreiz apliecina savu ciešo apņemšanos sekmēt dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm. Šī partnerība balstās uz pastāvīgu sadarbību vairākās darbības jomās. ES ir ļoti būtisks "ANO sievietes" partneris, un Saprašanās memorands uzlabos mūsu sadarbību politikas jomās un programmās, kurām ir tieša ietekme uz miljoniem sieviešu un meiteņu dzīvi visā pasaulē."

Šajā partnerībā abas organizācijas strādās kopā pie politikas jomām un programmām par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm. Turklāt tā arī nozīmēs, ka sadarbības uzlabošanas nolūkā regulāri notiks apmaiņa ar attiecīgo informāciju, analītiskajiem pētījumiem un stratēģiskajiem novērtējumiem.

Vispārīga informācija

ES un "ANO sievietes" jau šobrīd regulāri sadarbojas, piemēram, programmas ietvaros, kuras mērķis ir palielināt pārskatatbildību attiecībā uz finansējumu dzimumu līdztiesības nodrošināšanai un kura ir izveidota, lai palīdzētu valstu valdībām, pilsoniskajai sabiedrībai un līdzekļu devējiem palielināt resursus un uzlabot pārskatatbildību dzimumu līdztiesības jautājumā 15 valstīs. Nesen tika sākta programma par sieviešu līdzdalības sekmēšanu miera veidošanā un plānošanā pēc konfliktu novēršanas Libērijā, Austrumtimorā un Kosovā. Šis jaunais Saprašanās memorands šo partnerību apstiprina.

ES darbs dzimumu līdztiesības jautājumā

Komisijai ir būtiska loma sieviešu un meiteņu izaugsmes sekmēšanā. Piemēram, kopš 2004. gada, pateicoties ES atbalstam, vairāk nekā 85 000  jaunu skolnieču sāka apmeklēt vidusskolu, medicīnas darbinieki piedalījās vairāk nekā 4 miljonos dzemdību, un ir sniegtas 10,8 miljoni konsultāciju par reproduktīvo veselību.

ES augstākā līmeņa sanāksme "Ilgtspējīga enerģija visiem" – dzimumu dimensija

Eiropas Komisijas un Eiropadomes Dānijas prezidentūra 16. aprīlī rīko ES augstākā līmeņa sanāksmi "Ilgtspējīga enerģija visiem". Šīs sanāksmes pēcpusdienas sesijā, kurā "ANO sievietes" izpilddirektore teiks galveno runu, galvenā uzmanība tiks pievērsta dzimumu līdztiesības jautājumam un tam, lai sievietēm tiktu nodrošināta piekļuve ilgtspējīgai enerģijai.

Sievietes nesamērīgi lielā mērā cieš no modernu energopakalpojumu trūkuma. Enerģijai ir būtiska nozīme sieviešu ikdienas dzīvē praktiskā plānā, piemēram, saistībā ar ēst gatavošanu un pārtikas apstrādi, kā arī ūdens nodrošināšanu, un plašāko vajadzību apmierināšanā, ļaujot sievietēm mācīties vakaros, drošības nolūkos nodrošinot ielas apgaismojumu un sniedzot komunikācijas iespējas.

Šo augstākā līmeņa sanāksmi rīko Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un ES attīstības komisārs Andris Piebalgs. Sanāksmē piedalīsies arī citi augsta līmeņa dalībnieki, tostarp ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns, kā arī pārstāvji no jaunattīstības valstīm, rūpniecības un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuri ir apņēmušies panākt, ka 2030. gadā visiem būs piekļuve ilgtspējīgai enerģijai. Šo ambiciozo mērķi izvirzīja augsta līmeņa grupa, ko vada ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns un kurā līdzdarbojas komisārs Andris Piebalgs.

Sīkākai informācijai par ES darbu sieviešu labā lūdzam skatīt tīmekļa vietni:

http://ec.europa.eu/europeaid/news/documents/factsheet_womensday_en.pdf

Plašākai informācijai par "ANO sievietes" lūdzam skatīt tīmekļa vietni:

http://www.unwomen.org/

"ANO sievietes" ir ANO organizācija, kuras darbs ir veltīts dzimumu līdztiesības un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanas sievietēm sekmēšanai. Šī organizācija aizstāv sieviešu un meiteņu tiesības visā pasaulē, un tā tika nodibināta nolūkā paātrināt progresu saistībā ar sieviešu un meiteņu vajadzību apmierināšanu visā pasaulē. "ANO sievietes" atbalsta ANO dalībvalstis saistībā ar starptautisku standartu noteikšanu nolūkā panākt dzimumu līdztiesību, un kopā ar valdībām un pilsonisko sabiedrību izstrādā tiesību aktus, politiku, programmas un pakalpojumus, kuri nepieciešami šo standartu ieviešanai.

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/sustainable/se4all_en.htm

Sīkākai informācijai par ES augstākā līmeņa sanāksmi "Ilgtspējīga enerģija visiem", lūdzam skatīt tīmekļa vietni:

http://www.cvent.com/events/eu-sustainable-energy-for-all-summit/event-summary-ecd2a79dca4245f281c8f1bdc9936c08.aspx

http://www.sustainableenergyforall.org/

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Daniel Almeida (+32 2 213 1445)


Side Bar